Galatia 2

1Wɛ̃̀ gɛ̃o mɛ̀ndosai gbɛa ma ɛa gɛ Yelusalɛũ ń Baanabao. Ma Titu sɛ̀, à gɛ̀wanↄ lↄ. 2Ma gɛ we, kɛ́ Lua mɛ́ bↄ̀ mↄ̀oa à kũ̀ mà gɛ́ɛ. Ɔ̃ ma baona pↄ́ mi kpa buipãleↄnɛ bↄↄlɛkɛ̀ dↄaanaↄnɛ ńtɛ̃ɛ, kɛ́ zĩ pↄ́ má kɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ málɛ kɛo su kɛ pão. 3Titu pↄ́ wá sãnu ń a Gɛlɛkikɛo, aai gãnawà aà tↄ̃zↄ̃o. 4Yesude ɛgɛna pↄ́ gɛ̃̀ wá guu kpã́iↄ mɛ́ aa yã́pi dà. Aa gɛ̃̀ wá naa Kilisi Yesuwa wɛ̃́ɛkɛa tàasikaiɛ. Aa ye wá da zↄbleuɛ, 5ↄ̃ wi we wa misìilɛnɛ́o baa yↄↄ, kɛ́ à e àↄ baona sĩana kũa yã́i. 6Gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ń gwa dↄaana ũↄ, aai yãe kã́fĩmɛɛo. Lá aa dɛ, i kɛmɛɛ yãe ũo, asa Lua lí gbɛ̃e zãboo. 7Aa è Lua a baonakpaa buipãleↄnɛ nàmɛɛ ma ↄzĩ, lá à a kpaa Yudaↄnɛ nà Piɛɛɛ a ↄzĩwa. 8Asa lá Lua zĩkɛ̀ Piɛɛ guu a zĩnakɛ yã́ musu Yudaↄ kĩ́i, màa à zĩkɛ̀ ma guu buipãleↄ kĩ́i. 9Zaaki ń Piɛɛo ń Zãa pↄ́ wàlɛ ń gwa Lua kpɛ́ gbapɛlɛ ũↄ gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua kɛ̀mɛɛ dↄ̃̀, ↄ̃ aa ↄkpàwá, wá ń Baanabao gbɛ̃kɛ vĩa ń kↄ̃o seela ũ. Aa sì wápiↄ wà gɛ́ buipãleↄ kĩ́i, ḿpiↄ sↄ̃ Yudaↄ kĩ́i. 10Yã́ pↄ́ aa yei lé, ń taasideↄ yã́ àↄ dↄwágu. Gↄↄ bee sↄ̃ wá mɛ wã̀ ń a kɛao kↄ̀. 11Kɛ́ Piɛɛ mↄ̀ Antiↄsi, ma giɛ̀ wɛliwɛ kɛ́ à zã̀ yã́wa yã́i. 12Asa e Zaaki zĩnaↄ aaↄ gɛ́ kái, ì pↄble ń buipãleↄɛ. Kɛ́ aa kà, ↄ̃ à bↄ̀zã à kɛ̃̀má, kɛ́ àlɛ vĩakɛ Yuda pↄ́ aa zɛ̀ ń tↄ̃zↄ̃yãoↄnɛ yã́i. 13Yuda kĩniↄ nàwà mↄafilipi guu. Baa se aa Baanaba gà nàmá. 14Kɛ́ má è aa baona sĩana kũa a zɛ́wao, má ò Piɛɛɛ ampii wáa: N Yuda ia ń kú lán buipãlewa, i kɛ lán Yudawa no. Kpelewa ńyↄ̃ fↄ̃ gãna buipãleↄwa aaↄ Yudaↄ yã́ kũai? 15Yudaↄn wá ũ, buipãle pↄ́ aa Lua dↄ̃oↄn wá ũo. 16Ãma wá dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃e lí bↄ maa zĩkɛa ikoyãpiwa yã́io, sema Yesu Kilisi náaikɛa ado bàasio. Baa wápiↄ, wa Kilisi Yesu náaikɛ̀, kɛ́ wà e bↄ maa wá Kilisi náaikɛapi yã́iɛ, i kɛ zĩkɛa ikoyãpiwa yã́i no, asa gbɛ̃e lí bↄ maa zĩkɛa ikoyãwa yã́io. 17Gↄↄ pↄ́ wálɛ wɛɛlɛ wà bↄ maa naa Kilisiwa, tó wá è duunkɛnaↄn wá ũ sↄ̃, bee mɛ̀ Kilisi lɛ́ duuna wɛ̃zĩgba yã̀? Aawo! 18Tó ma ɛa lɛ́ ikoyã pↄ́ má gbòo kɛkɛ, a tàaeden ma ũ we. 19Asa má dɛ gɛ ũ ikoyãpi musuɛ, ↄ̃ ma bↄ a yã́u kɛ́ màↄ ku Lua pↄ́ ũ yã́i. Ma ga líwa ń Kilisio. 20Mapi má kú lↄo, Kilisi mɛ́ kú ma guu. Tiasa ma gbɛ̃nazĩnkɛ guu má kú Lua Nɛ́ pↄ́ yemazi à gì a wɛ̃nii ma yã́i náaikɛa guuɛ. 21Málɛ Lua gbɛ̃kɛ bãdɛo. Tó wì bↄ maa ikoyãpi yã́iɛ, Kilisi gà pãɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\