Galatia 3

1Galati mìsaideↄ! Wa Yesu Kilisi gaa líwa sã́asã òɛ́ wásawasa. Wà pↄdàwá yã̀? 2Má ye mà yã́ mɛ̀ndo gbɛawá. A Lua Nisĩna è zĩkɛa ikoyãwa yã́i yã̀, ge yã́ pↄ́ á màpi náaikɛa yã́iɛ? 3Àkɛa a gↄ̃ mìsai kɛ́wai? Á dàalɛ ń Lua Nisĩna gbãaoɛ, ↄ̃ álɛ a midɛ ń ázĩa gbãao saa? 4A taasi saɛ kɛ̀ pã yã̀? Aↄ pão. 5Lua a Nisĩna kpàwá à dabudabuↄ kɛ̀ á guu á zĩkɛa ikoyãwa yã́i yã̀, ge yã́ pↄ́ á màpi náaikɛa yã́iɛ? 6À gwa Ablahaũwa. À Lua náaikɛ̀, ↄ̃ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na. 7Àↄ dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua náai vĩↄ mɛ́ Ablahaũ buiↄ ũ. 8Lua baonakpà Ablahaũɛ à mɛ̀ á báaada bui píigu aà sabai, asa wà dↄ̀aa wa kɛ̃̀ Luayãtaalau wà mɛ̀ Lua a to yã́ bↄ ń buipãleↄ na a náai pↄ́ aa kɛ yã́i. 9Beewa Lua ì báaada gbɛ̃́ pↄ́ aa a náaikɛ̀ↄgu, lá a kɛ̀ a náaikɛna Ablahaũɛwa. 10Gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń zĩkɛa ikoyãwao gↄ̃̀ láaipↄ ũɛ, asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ líↄ yã́ pↄ́ kú ikoyã lá guuↄ kũa píi a zɛ́waoá láaipↄɛ. 11Wá dↄ̃ sã́asã kɛ́ Lua lí tó yã́ bↄ̀ńnↄ na zĩkɛa ikoyãwa guuo, asa wà mɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na a náai pↄ́ àlɛ kɛ yã́i mɛ́ aↄ ku. 12Ikoyã i kↄ̃'e ń luanaaikɛaoo, asa wà mɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ ikoyãpi kũa mɛ́ a wɛ̃ni e a guu. 13Kilisi gↄ̃̀ láaipↄ ũ wá gbɛu, à wá bↄ́ ikoyã láai guu, asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ wa lòo líwaá láaipↄɛ. 14Bee kɛ̀ màa kɛ́ báaa pↄ́ Lua dà Ablahaũgu e gↄ̃ buipãleↄnɛ Kilisi Yesu sabaiɛ, wí Nisĩna pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀ e aà náaikɛa yã́i. 15Ma gbɛ̃́ↄ, gbɛ̃nazĩn yãkɛa taa málɛ owàɛ́. Tó gbɛ̃́ lɛgbɛ dìlɛ mɛ́ a seeladeↄ vĩ, wa fↄ̃ wà a bãdɛo, wa fↄ̃ yãe kã́fĩuo. 16Beewa Lua lɛgbɛ̃̀ Ablahaũɛ ń aà buio. A kɛ̃a Luayãtaalau, wi mɛ ń aà buiↄ lán dasi wàlɛ owao, wà mɛ̀ ń aà buioɛ, gbɛ̃́ mɛ̀ndoɛ, ↄ̃n Kilisi ũ. 17Yã́ pↄ́ má ye on kɛ: Lua dↄ̀aa lɛgbɛ̃̀ɛ̀ yãa, à mɛ̀ a bàa àↄ kuaànↄ. A wɛ̃̀ ↄ̀aa pla ń baakwio (430) gbɛa ↄ̃ ikoyã mↄ̀. Ikoyãpi a fↄ̃ lɛgbɛ̃api gbooo, a fↄ̃ à a bãdɛo. 18Tó wì Lua báaa e zĩkɛa ikoyãwa guuɛ, báaapi a bↄ aà lɛgbɛ̃a guu lↄo. Lua gbɛ̃kɛkɛ̀ Ablahaũɛ kɛ́ à a lɛgbɛ̃̀ɛ̀ yã́iɛ. 19Bↄ́yãi à ikoyã dìlɛ lↄi? A kã̀fĩ e Ablahaũ bui pↄ́ Lua lɛgbɛ̃̀ aà yã́ musu àↄ mↄɛ, kɛ́ gbɛ̃́ↄ e dↄ̃ wa dɛ Luaɛ tàaedeↄ ũ yã́i. Lua a ikoyãpi kpà malaikaↄwa, aa nà kↄ́ↄɛ a ↄzĩ, ↄ̃ a dìlɛ gbɛ̃́ↄnɛ. 20Lua lɛgbɛ̃a sↄ̃, Luapi yã́ɛ ado, aà bàa kú ń kↄ́ↄeoo. 21Tↄ̀ↄ! Ikoyãpi bↄ̀ Lua lɛgbɛ̃a kpɛ yã̀? Màa no! Tó ikoyã pↄ́ ì wɛ̃ni kpámá kú yãa, dↄ̃ wa bↄ maa ikoyãpi sabai. 22A kɛ̃a Luayãtaalau wà mɛ̀, duuna gbɛ̃́pii kákpɛukɛ̀, kɛ́ báaa pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀pi e gↄ̃ Yesu Kilisi náaikɛnaↄ pↄ́ ũ aà náai pↄ́ aalɛ kɛpi yã́i. 23Za dↄ̃ Yesu náaikɛa i mↄo, ikoyã wá kákpɛu kɛ̀, a wá kũa dakpɛunaↄ ũ e Yesu náaikɛa pↄ́ lɛ́ mↄ́ gɛ̀ bↄ̀ò. 24Beewa ikoyãpi dɛ wá gwana ũ yãa e Kilisi àↄ mↄ́, kɛ́ wà bↄ maa aà náaikɛa yã́i. 25Lá Yesu náaikɛa kà sa, wa bↄ wá gwana yã́u. 26Á naa Kilisi Yesuwa guu á dɛ Lua nɛ́ↄ ũ ápii aà náai pↄ́ álɛ kɛ yã́i, 27asa á gbɛ̃́ pↄ́ a da'ilɛkɛ̀ Kilisi pↄ́ ũↄ, a Kilisi dàɛ. 28Yudaↄ ń buipãleↄ, zↄↄ ń wɛ̃́ɛↄ, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ dodoa kↄ̃ɛo, asa ápiiá doũɛ naa Kilisi Yesuwa. 29Tó á dɛ Kilisi pↄ́ ũ, á dɛ Ablahaũ buiↄ ũɛ, mɛ́ á dɛ àizɛɛ pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀ɛ̀ blenaↄ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\