Galatia 4

1Málɛ oɛ́, gↄↄ pↄ́ túbiblena dɛ nɛ́ ũ, baa tó aà mae pↄ́ↄ dɛ aà pↄ́ ũ píi, a zↄ kɛ̃ao. 2Ì misiilɛ a gwanaↄnɛ ń ziiaↄ e gↄↄ pↄ́ aà mae dìlɛwa. 3Màa sↄ̃ wápiↄ, gↄↄ pↄ́ wi kàsaakũo, wi zↄble fɛlɛkaa pↄ́ pↄ́ wì misiilɛnɛ́ↄnɛ. 4Kɛ́ gↄↄ pↄ́ Lua dìlɛ kà, à a Nɛ́ zĩ̀, wà aà ì gbɛ̃nazĩna iawa Mↄizi ikoyã guu, 5kɛ́ aà wá gbɛ̃́ pↄ́ Mↄizi yã́ iko vĩwáↄ bo, wí gↄ̃ a nɛ́ↄ ũ. 6Lua a Nɛ́ Nisĩna dà wá sↄ̃ guu, kɛ́ wá dɛ a nɛ́ↄ ũ yã́i. Nisĩnapi ì wiilɛ ì mɛ: Baa, ma Mae! 7A yã́ mɛ́ tò zↄn n ũ lↄo, nɛ́n n ũ. Lá Lua Nɛ́n n ũ, à n kɛ a àizɛɛblena ũɛ. 8Gↄↄ pↄ́ á Lua dↄ̃o, i zↄble pↄ́ pↄ́ aa dɛ Lua ũoↄnɛ. 9Lá a Lua dↄ̃̀ tiasa, atɛ̃sa kɛ́ Lua á dↄ̃́, bↄ́yãi a ɛa lɛ́ zɛ ń pↄ́ gia yãfũna gbãasaipiↄ lↄi? Bↄ́yãi a ɛa á ye zↄblenɛ́ dafu lↄi? 10I gↄↄeↄ ń mↄeↄ ń dikpɛeↄ ń wɛ̃eↄ tɛ̃bo. 11Vĩa ma kũ á yã́ musu. Asi taasi pã má kɛ̀ á guua? 12Ma gbɛ̃́ↄ, ma wabikɛ̀wá, à gↄ̃mawa, asa ma gↄ̃áwaɛ. Yãa i tàaekɛmɛɛo. 13Á dↄ̃ kɛ́ gyãekɛ guu ↄ̃ ma baonakpàuɛ́ sɛ̃́ia. 14Baa kɛ́ ma gyãkɛa kɛ̀ɛ́ yↄ̃a ũ, i sakamaguo, i gyaũkɛao, a ma si lán Lua malaika ge Kilisi Yesupiwaɛ. 15Báaa pↄ́ álɛ kɛmɛɛ yãa kɛ̀a ni? Má fↄ̃ o á yã́ musu, tó à zɛkɛ̀ yãa, á á wɛ́ bↄbↄ kpaaɛ. 16Kɛ́ ma sĩana òɛ́ yã́i ↄ̃ ma gↄ̃ á zangude ũ saa? 17Gbɛ̃́piↄ kɛaɛ́ kɛ̀kɛ, i kɛ á maa yã́i no. Aa ye à kɛ̃́wáɛ, í namá. 18Wãa ń yãmaao gↄↄpii mɛ́ na, i kɛ gↄↄ pↄ́ má kúánↄ ado no. 19Ma nɛ́ yenzideↄ, málɛ á ia wãwãkɛ lↄ e Kilisi àↄ sadaágu. 20Má ye màↄ kúánↄ tia, mí a yã'oa lilɛ, asa ma bílikɛ̀ á yã́waɛ. 21À omɛɛ, á gbɛ̃́ pↄ́ á ye misiilɛ ikoyãɛↄ, i ma lá a ku Mↄizi ikoyã guuo lé? 22Wà mɛ̀ Ablahaũ nɛgↄ̃ɛↄ ì gbɛ̃ↄn pla. À ado ì ń zↄoɛ, mɛ́ à ado ì ń wɛ̃́ɛo. 23Zↄpi nɛ'ì gbɛ̃nazĩnkɛ guuɛ, ↄ̃ wɛ̃́ɛ a pↄ́ ì Lua lɛgbɛ̃a yã́i. 24Nↄɛpiↄ yã́ dɛwɛ̃ɛ yã́ taa ũ, Luabaakuańnↄ yã́ lɛɛ pla ũ. Ado bↄ̀ Sinai gbɛ kĩ́iɛ, ì zↄkɛ inɛ́. Bee mɛ́ Hagaa ũ. 25A dɛ Sinai gbɛ pↄ́ kú Laalubuↄ bùsuu yã́ taa ũ. Yelusalɛũ tia dɛ a ũ lↄ, asa àlɛ zↄble ń a gbɛ̃́ↄ píiɛ. 26Yelusalɛũ pↄ́ kú musu mɛ́ wɛ̃́ɛ ũ. Ɔ̃mɛ wá da ũ. 27Asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀: Pↄnakɛ, fĩi pↄ́ ni nɛ'io! Gulakɛ, n gbɛ̃́ pↄ́ ni nↄwãwãkɛo! Asa n gbɛ̃́ pↄ́ n gↄ̃ pãkpànzi, n nɛ́ dasi aↄ dɛ nↄɛ pↄ́ a gↄ̃ aɛdↄ̀wà pↄ́a. 28Ápiↄ sↄ̃ ma gbɛ̃́ↄ, Lua lɛgbɛ̃a nɛ́ↄn á ũ lán Izaakiwa. 29Nɛ́ pↄ́ wa ì gbɛ̃nazĩnkɛ guu ĩadà nɛ́ pↄ́ wa ì ń Lua Nisĩna gbãaowa. Màa a dɛ ń a tiao. 30A kɛ̃a Luayãtaalau kpelewa ni? Wà mɛ̀: Zↄ yá ń a nɛ́o, asa zↄ nɛ́ a e túbible ń wɛ̃́ɛ nɛ́oo. 31A yã́ mɛ́ tò ma gbɛ̃́ↄ, zↄ nɛ́ↄn wá ũo, wɛ̃́ɛ nɛ́ↄn wá ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\