Galatia 5

1Gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ yã́i Kilisi wá bói, wa gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũ. À zɛò gíũgiũ, ásu to wà ɛa bakaɛ́ á níu zↄↄ ũ lↄo. 2Mámɛmaa Pↄlu málɛ oɛ́, tó á tò wà tↄ̃zↄ̃̀ɛ́, Kilisi a kã́fĩakɛɛ́o. 3Ma ɛa má ò ma idàwàɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ tò wà tↄ̃zↄ̃̀ɛ, sema aà misiilɛ Mↄizi ikoyãɛ píi. 4Á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ wɛɛlɛ à bↄ maa ikoyã guuↄ, a ázĩa kɛ̃̀ Kilisiwa, a kɛ̃ Lua gbɛ̃kɛwaɛ. 5Yesu náaikɛa guu wá dↄ̃ kɛ́ wá bↄ maa, wá wɛ́ dↄi ń aà Nisĩna gbãao. 6Naa Kilisi Yesuwa tↄ̃zↄ̃a ge tↄ̃zↄ̃sai yãe vĩo, sema Yesu náaikɛa pↄ́ ì to wàↄ yekↄ̃i. 7Álɛ gɛ́ aɛ yãa maamaaɛ. Dé mɛ́ tɛ́a sĩanai zɛzↄ̃̀ɛ́i? 8Yã́ pↄ́ álɛ e a zɛ́ vĩ pi i bↄ Lua pↄ́ á sisi à á sɛ́ kĩ́io. 9Pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛ yↄↄna ì pɛ̃ɛti sɛ́ píi. 10Má á náai vĩ naa Diiwa guu kɛ́ á làasoo pãle kɛo. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ á liaa sↄ̃, Lua a aà vãipi fĩaboɛ̀, baa dén nò. 11Mapi sↄ̃ ma gbɛ̃́ↄ, tó tↄ̃zↄ̃yã waaso málɛ kɛ e gbã, bↄ́yãi wàlɛ ma wɛtãi lↄi? Tó màaɛ, dↄ̃ Kilisi gaa líwa yã́ a ↄ̃ gbɛ̃ewao. 12Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ á liaa ń tↄ̃zↄ̃yão, aa gɛ ńzĩa lɛ wi se. 13Ápiↄ sↄ̃ gbɛ̃́ↄ, Lua á sisi à gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũɛ, ãma ásu tó á gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũpi gↄ̃ɛ́ pↄeãkɛa zɛ́ ũo. Àↄ misiilɛkↄ̃ɛ àↄ yekↄ̃i, 14asa yã́ mɛ̀ndoɛ bee mɛ́ dɛ Mↄizi ikoyã píi mi ũ: Ǹyↄ̃ ye n gbɛ̃́deezi lá nzĩa wɛ̃niwa. 15Tó álɛ kↄ̃ soso kↄ̃ níwa, à laaika kↄ̃ kaalɛai. 16Málɛ oɛ́ à to Lua Nisĩna dↄaaɛ́, ázĩa pↄeã i midɛ. 17Ázĩa pↄeã lí kↄ̃'e ń Lua Nisĩna pↄ́oo, mɛ́ Lua Nisĩna pↄeã lí kↄ̃'e ń á pↄ́oo. Aa gìkↄ̃iɛ, ↄ̃ ili fↄ̃ yã́ pↄ́ á yei kɛ̀o. 18Tó Lua Nisĩna dↄaaaɛ́, Mↄizi yã́ iko vĩwáo. 19Wá wá dàa dↄ̃ wásawasa: Káaluakaa, gbãsĩkɛa, wisaiyã, 20tã́agbagbaa, gbɛ̃́ kↄ̀ↄlɛkɛa, ĩ́isɛa ń kↄ̃o, sòle, zangu, pↄkũma, dɛnlawɛɛlɛa, lɛkpaa, kↄ̃kpaalɛa, 21wɛdↄakↄ̃ɛ, wɛ̃dɛkɛa, lalasi kↄ̃̀ↄ ń yã́ bee taaↄ. Málɛ a lɛdawá lá má dàwá yãawa, yãbeetaakɛnaↄ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i bleo. 22Lua Nisĩna sↄ̃ ì yã́ɛ beeↄ inɛ́: Yeakↄ̃i ń pↄnao ń aafiao ń mɛnao ń gbɛ̃kɛo ń maao ń náaio 23ń zĩabusaao ń zĩakũadↄ̃o. Ikoyãe lí gí yã́ beeↄ tàaeio. 24Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ Kilisi Yesu pↄ́ ũↄ ń dàa pàliwa ń a pↄnidɛaↄ ń a pↄeãↄ sãnu. 25Lá wá kú Lua Nisĩna sabai, wà aà dↄ̀ↄ sɛ́. 26Wásu wàↄ yↄ̃̀ↄ vĩo, wásuli kↄ̃ pɛãao, wásuli wɛdↄkↄ̃ɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\