Galatia 6

1Gbɛ̃́ↄ, tó wasu gbɛ̃e kũ̀ ń zãa yã́wao, á gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nisĩna dↄaaaɛ́ↄ, à gↄ̃́gↄ̃aànↄ busɛbusɛ, í laaika kɛ́ wasu á yↄ̃ sↄ̃o. 2À kↄ̃ aso sɛ́. Álɛ Kilisi ikoyã papan we. 3Tó gbɛ̃e lɛ́ azĩa gwa pↄ́ ũ mɛ́ a pↄe ũo, àlɛ azĩa sãsãɛ. 4Baade a yãkɛa tàasika, i gbasa ĩ́anadã. Asu a yãlɛɛũ ń gbɛ̃pãleoo, 5asa baade a azĩa aso sɛɛ. 6Gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ Lua yãdaɛ̀, aà a àizɛɛ lí a yãdanɛdeɛ. 7Ásu ázĩa sã́são, wìli kↄ̃nikɛ Luaɛo. Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ tↄ̃̀ ↄ̃ ì kɛ̃́. 8Tó gbɛ̃́ tↄ̃̀ a dàa dↄaaaɛ guu, a kaalɛa iɛ̀. Tó gbɛ̃́ tↄ̃̀ Lua Nisĩna dↄaaaɛ guu sↄ̃, a wɛ̃ni láasai iɛ̀. 9Wásu kpasa ń maakɛaoo, asa tó wi kã́maboòo, wá ài'e a gↄↄwa. 10A yã́ mɛ́ tò tó wa zɛ́ è, wàli maakɛ gbɛ̃́piiɛ, atɛ̃sa wá Yesu náaikɛn deeↄ. 11À wɛ̃̀sã gbɛ̃̀nɛgbɛ̃nɛ pↄ́ má kɛ̃̀ ń mazĩa ↄo gwa sa. 12Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ yãkɛ wɛ́ yã́iↄ mɛ́ lɛ́ gãnawá ń tↄ̃zↄ̃yão, kɛ́ wasu ĩadamá zɛa ń Kilisi gaa líwao yã́ musuo yã́iɛ. 13Baa tↄ̃̀zↄ̃napiↄ se, aa ikoyã kũao. Aa ye à tↄ̃zↄ̃ kɛ́ wà e ĩ́anadã á seelapi musu yã́iɛ. 14Má ĩ́anadã pↄe yã́ musuo, sema wá Dii Yesu Kilisi gaa líwa yã́ bàasio, asa a yã́i dṹnia gↄ̃̀mɛɛ gɛ ũ mɛ́ ma gↄ̃ gɛ ũ dṹniaɛ. 15Tↄ̃zↄ̃a ge tↄ̃zↄ̃sai yãe vĩo, sema gↄ̃a gbɛ̃́ dafu ũ. 16Lua gbɛ̃kɛkɛ gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi kũaↄnɛ, i ń gba aafia. Aamɛ aa Isaili sĩanaↄ ũ. 17Za gbã gbɛ̃e su ma wɛtã lↄo. Ĩa pↄ́ wa dàa Yesu yã́i gbɛ ku ma mɛwa. 18Gbɛ̃́ↄ, wá Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛkɛ á nisĩnaɛ! Ãmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\