Daalɛa 15

1Bee gbɛa Dii yã'ò Ablaũɛ wɛ́pungu'ea guu à mɛ̀: Ablaũ! Ńsu to vĩa n kũo. Mámɛ má n sɛ̀ngbao ũ, n asea aↄ zↄ̃ↄ maamaaɛ. 2Ɔ̃ Ablaũ mɛ̀: Dii Lua, bↄ́ ńyↄ̃ ma gbai? Má nɛ́ vĩo. Damasi gbɛ̃́ Ɛliɛzɛɛ mɛ́ aↄ dɛ ma bɛ túbiblena ũ. 3Lá ni ma gba nɛ́o, ma bɛ zĩkɛnapi mɛ́ aↄ dɛ ma túbiblena ũ. 4Ɔ̃ Dii òɛ̀: Aàpi mɛ́ aↄ dɛ n túbiblena ũo. Nɛ́ pↄ́ a bↄ n plɛu mɛ́ aↄ dɛ n túbiblena ũ. 5Ɔ̃ à bↄ̀aànↄ bàasi à mɛ̀: Musu gwa ǹ saanaↄ nao, tó ńyↄ̃ fↄ̃́. Beewa ↄ̃ n buiↄ aaↄ dasi. 6À Dii náaikɛ̀, ↄ̃ Dii tò yã́ bↄ̀aànↄ na a náai pↄ́ a kɛ̀ yã́i. 7A òɛ̀ lↄ: Mámɛmaa Dii, mámɛ ma n bↄ Ulu, Babiloni bùsuu, kɛ́ mà bùsuɛ bee kpama yã́i. 8Ɔ̃ Ablaũ mɛ̀: Dii Lua, kpelewa máↄ dↄ̃ kɛ́ aↄ dɛ ma pↄ́ ũi? 9A wèwà à mɛ̀: Zununu wɛ̃̀ àaↄ̃ sɛ́ ń bleda wɛ̃̀ àaↄ̃o ń sãsa wɛ̃̀ àaↄ̃o ń felentɛ̃nao ń felenguuluo. 10Ɔ̃ à pↄ́piↄ sɛ̀ píi à ń paapaa à ń goaa, ↄ̃ à ń kálɛ à ń aɛdↄ̀dↄkↄ̃wa, ãma i bãↄ paapaao. 11Kɛ́ yãamusuↄ mↄ̀ pɛ̀pɛ nↄ̀ↄpiↄwa, ↄ̃ Ablaũ ń yá. 12Kɛ́ ĩatɛ̃ lɛ́ gɛ̃ kpɛ́u, i zↄ̃ↄ dà Ablaũla, ↄ̃ gusia zↄ̃ↄ pↄ́ tò vĩa aà kũ̀ kùaàla. 13Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ n buiↄ aaↄ dɛ nibↄↄ ũ bùsu pↄ́ dɛ ń pↄ́ ũo guu, aaiↄ zↄble we, wiↄ ĩadamá e wɛ̃̀ ↄ̀aa pla. 14Ãma má yã́kpalɛkɛ ń bui pↄ́ aalɛ zↄblenɛ́ↄ, n buiↄ aai bↄlɛ ń àizɛɛ zↄ̃ↄo. 15Mpi sↄ̃ ńyↄ̃ↄ aafiaɛ e ǹ gɛ ǹ zikũò, ní gbasa ta n deziↄ kĩ́i, wi n vĩ. 16N sↄ̃kpaɛↄ mɛ́ aa ɛa su la, asa Amↄleↄ duuna i pa yãao. 17Kɛ́ ĩatɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́u, gu sì, ↄ̃ Ablaũ è kĩna pↄ́ lɛ́ súɛlɛbↄ ń tɛ́vuao lɛ́ gɛ̃ nↄ̀ↄ pↄ́ á pàapaapiↄ zãnguo. 18Zĩbeezĩ Dii mɛ̀ a bàa aↄ kú ń Ablaũo à mɛ̀: Má bùsuɛ bee kpa n buiↄwaɛ za Egipi zɛ́ swai e swa zↄ̃ↄ pↄ́ wì mɛ Uflatai, 19bùsu pↄ́ Keniↄ kuu ń Kenaziↄ ń Kamↄniↄ 20ń Itiↄ ń Pɛliziↄ ń Lefaiↄ 21ń Amↄleↄ ń Kanaaↄ ń Giigasiↄ ń Yebusiↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\