Daalɛa 16

1Ablaũ na Salai i nɛ'io. A zↄnↄɛ vĩ Egipi gbɛ̃́ ũ, wì mɛ Hagaa. 2Ɔ̃ Salai ò Ablaũɛ: Lá Dii ma kɛ fĩi ũɛ, wúlɛ ń ma zↄnↄɛo. Má gí nɛ́ↄ ei aà sabaia? Ɔ̃ Ablaũ Salai yãmà. 3Ablaũ wɛ̃̀ kwi kɛa Kanaa bùsuu gbɛa ↄ̃ Salai a zↄ Hagaa kpàwà nↄ ũ. 4Ablaũ wùlɛaànↄ, ↄ̃ à nↄsì. Kɛ́ a è á nↄsia, à dↄ̀ɛ a diiwa. 5Ɔ̃ Salai ò Ablaũɛ: Tàae pↄ́ wa kɛ̀mɛɛ gↄ̃̀ n yã́ ũɛ. Ma a zↄ kpàma. Kɛ́ a è á nↄsia, ↄ̃ ìↄ dↄ́ɛa. Mpi ń mapio, Dii mɛ́ a yã́gↄ̃gↄ̃wɛ̃ɛ. 6Ɔ̃ Ablaũ wèwà à mɛ̀: N zↄ ku n pↄ́ ũɛ. Kɛɛ̀ lá ń yeiwa. Kɛ́ Salai ĩadàwà, ↄ̃ à bàalɛ̀ɛ̀. 7Dii Malaika aà è nibↄna kĩ́i gbáau, nibↄnapi ku Sulu zɛ́ saɛɛ. 8Ɔ̃ à aà là à mɛ̀: Salai zↄnↄɛ Hagaa, n bↄ má ni? Ńlɛ gɛ́ má ni? Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Málɛ bàalɛ ma dii Salaiɛɛ. 9Ɔ̃ Dii Malaika òɛ̀: Ɛa ta n diipiwa, níↄ misiilɛɛ̀. 10Má n bui kã́fĩ aaↄ dasi, wa fↄ̃ ń lɛ́ dↄ̃o. 11Ń nↄsia, ńyↄ̃ nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, ní tↄ́kpaɛ̀ Isimaɛla, asa Dii n yãmà n taasikɛa guu. 12Aↄ dɛ lán sɛ̃̀a zàa'ĩnawa, a íbɛlɛsɛ ń gbɛ̃́piio, gbɛ̃́pii i íbɛlɛsɛaànↄ sↄ̃. Aↄ ku kↄ̃ yã́i ń a gbɛ̃́piↄ gbɛ̃eoo. 13Ɔ̃ Hagaa mɛ̀: Lakĩi ma wɛsì Lua pↄ́ ì ma elɛ. Ɔ̃ à tↄkpà Dii pↄ́ yã'òɛɛ Luapↄima'e. 14A yã́ mɛ́ tò wà tↄkpà lↄ̀ↄpiɛ Luabɛ̃ɛpↄima'elↄↄ. A ku Kadɛsi ń Bɛlɛdio zãnguoɛ. 15Hagaa nɛgↄ̃ɛ ì ń Ablaũo, ↄ̃ Ablaũ tↄkpàɛ̀ Isimaɛla. 16Gↄↄ pↄ́ Hagaa Isimaɛla ì, Ablaũ wɛ̃̀ basiiↄ̃sↄo ń mɛ̀ndooɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\