Daalɛa 17

1Kɛ́ Ablaũ kà wɛ̃̀ basↄo mɛ̀ndosai, Dii bↄ̀ mↄ̀wà à mɛ̀: Mámɛmaa Lua Gbãapiide. Tɛmazi, níↄ ku tàaesai. 2Ma bàakuannↄ aↄ gɛ́ɛ, mí n bui kã́fĩnɛ maamaa. 3Ablaũ wùlɛ a gbɛɛu Lua aɛ, ↄ̃ Lua òɛ̀: 4Lá ma bàa kunnↄ, ńyↄ̃ gↄ̃ bui dasiↄ dezi ũ. 5Wàli onɛ Ablaũ lↄo, sema Ablahaũ, asa má n kɛ buiↄ dezi ũɛ. 6Má tó n bui dasikũ, buiↄ ń kíaↄ bↄ n kĩ́iɛ. 7Ma bàa aↄ kunnↄ ń n buiↄ e gↄↄpiiɛ. Máↄ dɛ n Lua ũ ń n buiↄ n kpɛ. 8Má Kanaa bùsu pↄ́ ń kú a guu nibↄ ũ kpama píi ń n buiↄ n kpɛ, kɛ́ aaↄ vĩ gↄↄpii, míↄ dɛ ń Lua ũ. 9Lua ɛ̀a ò Ablahaũɛ: Mpi ń n buiↄ, àↄ ma bàakuaánↄ yã́ kũa e á buiwa. 10Mpi ń n buiↄ, yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ àↄ kũan kɛ: Sema á gↄ̃ɛ píi lí tↄ̃zↄ̃. 11À tↄ̃zↄ̃ ma bàakuaánↄ seela ũ. 12Sema n bui nɛgↄ̃ɛↄ lí tↄ̃zↄ̃ an gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ e an buiwa, nɛ́ pↄ́ wà ń í n bɛↄ ń zↄ pↄ́ wa lù buipãleↄwaↄ píi. 13Wà aà ì n bɛn nò, wa lù zↄ ũn nò, sema aà tↄ̃zↄ̃. Bee iↄ dɛ ma bàakuaánↄ gↄↄpii seela ũ á mɛwa. 14Sema àli gyafↄↄde bↄ á guu, asa gbɛ̃́ pↄ́ i tↄ̃zↄ̃o i ma bàakuaánↄ yãdaoɛ. 15Ɔ̃ Lua ɛ̀a ò Ablahaũɛ: Ńsuli o n naɛ Salai lↄo, nìli oɛ̀ sa Sala. 16Má báaadaaàgu, mí tó aà nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, i gↄ̃ buiↄ dazi ũ. Bùsu kíaↄ bↄ aà kĩ́iɛ. 17Ɔ̃ Ablahaũ wùlɛ a gbɛɛu Lua aɛ, à yáalↄ̀ a ò a nↄ̀sɛ guu: Gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ basↄo a nɛ'ie? Lá Sala kà wɛ̃̀ basiiↄ̃kwi, a nɛ'ie? 18Ɔ̃ à ɛ̀a ò Luaɛ: Suɛ! Ǹyↄ̃ Isimaɛla gwa. 19Lua mɛ̀: Sĩana guu n na Sala a nɛ'i gↄ̃ɛ ũ, ní tↄ́kpaɛ̀ Izaaki. Ma bàa aↄ kuaànↄ ń aà buiↄ e gↄↄpiiɛ. 20Isimaɛla yã́ musu, ma n yãmà. Má báaadaaàgu, a nɛ'i, i kã́fĩ maamaa. A nɛgↄ̃ɛↄ i gbɛ̃ↄn kuɛpla, mɛ́ aa gↄ̃ kíaↄ ũ, aà bui i dasikũ. 21Ń beeo ma bàakuannↄ a gↄ̃ Izaakiɛɛ. Zii maa'i ↄ̃ Sala a aà i. 22Kɛ́ Lua yã'ò Ablahaũɛ a làa, ↄ̃ à gòaàla à tà musu. 23Ɔ̃ Ablahaũ a nɛ́ Isimaɛla sɛ̀ ń a bɛ gↄ̃ɛ pↄ́ wà ń í a bɛↄ ń zↄ pↄ́ wà ń lúↄ píi, ↄ̃ à tↄ̃zↄ̃̀nɛ́ zĩbeezĩ gↄ̃̀ↄ lá Lua òɛwa. 24Ablahaũ kà wɛ̃̀ basↄo mɛ̀ndosai, ↄ̃ à gbàsa tↄ̃zↄ̃̀, 25aà nɛ́ Isimaɛla sↄ̃ wɛ̃̀ kuɛ'aaↄ̃. 26Zĩ́ doũ zĩ ↄ̃ Ablahaũ tↄ̃zↄ̃̀ ń a nɛ́ Isimaɛlao 27ń a bɛ gↄ̃ɛ pↄ́ wà ń í aà bɛↄ ń zↄ pↄ́ wà ń lú buipãleↄwaↄ píi. Aa tↄ̃zↄ̃̀ gↄↄ doũ zĩ́ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\