Daalɛa 17:23

23Ɔ̃ Ablahaũ a nɛ́ Isimaɛla sɛ̀ ń a bɛ gↄ̃ɛ pↄ́ wà ń í a bɛↄ ń zↄ pↄ́ wà ń lúↄ píi, ↄ̃ à tↄ̃zↄ̃̀nɛ́ zĩbeezĩ gↄ̃̀ↄ lá Lua òɛwa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More