Daalɛa 20:16

16Ɔ̃ a ò Salaɛ: Ma ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa sↄo kpà n dãↄwa awakpabↄ ũ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kunnↄↄ píi, aai dↄ̃ kɛ́ ni tàaekɛo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More