Daalɛa 21

1Dii ɛ̀fãaikɛ̀ Salaɛ lá a òwa, a kɛ̀ɛ̀ lá à a lɛgbɛ̃̀wa. 2Ɔ̃ à nↄsì à nɛ'ì ń Ablahaũo gↄ̃ɛ ũ a zikũ guu gↄↄ pↄ́ Lua dìlɛɛwa. 3Ablahaũ tↄkpà nɛ́piɛ Izaaki. 4À tↄ̃zↄ̃̀ɛ̀ a gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ lá Lua dìlɛɛ̀wa. 5À kà wɛ̃̀ basↄo a nɛ́pi igↄↄ. 6Ɔ̃ Sala mɛ̀: Lua yaalↄyã kɛ̀mɛɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ mà píi a yáalↄmanↄ. 7A ò lↄ: Wa we o Ablahaũɛ yãa má gↄ̃ nɛade ũe? Kási ma nɛgↄ̃ɛ ìaànↄ aà zikũ guu. 8Nɛ́pi gbãakũ̀ à kɛ̃̀ yↄ̃́wa, ↄ̃ Ablahaũ aà kɛ̃a yↄ̃́wa dikpɛkɛ̀. 9Sala è nɛ́ pↄ́ Egipi nↄɛ Hagaa ì ń Ablahaũo ìↄ Izaaki yáalↄɛ, 10ↄ̃ a ò Ablahaũɛ: Zↄpi ya ń a nɛ́o, asa zↄ nɛ́ a e túbible ń ma nɛ́ Izaakioo. 11Yã́pi Ablahaũ pↄ yà maamaa, asa aà nɛ́ɛ, 12ↄ̃ Lua òɛ̀: Ńsu to n pↄ ya n nɛ́ ń n zↄnↄɛpio yã́ musuo. Yã́ pↄ́ Sala lɛ́ onɛ píi ma, asa Izaaki buiↄ ↄ̃ wali onɛ́ n buiↄ. 13Má tó zↄ nɛ́pi buikɛ sↄ̃, asa n nɛ́ɛ. 14Ɔ̃ Ablahaũ fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, à blɛ sɛ̀ ń ituuo, a kpà Hagaawa. A dìɛ̀, ↄ̃ à aà nɛ́ kpàwà lↄ. À aà gbàɛ, ↄ̃ à gɛ̀ lɛ́ liaaliaa Bɛɛsɛba guwaiwaiu. 15Kɛ́ í làamá, à ɛ̀waasonapi tò lí gbáu, 16ↄ̃ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ aɛ kazu lɛ́lɛa zã lɛ́u, asa à mɛ̀ á ye à a nɛ́ gaa eo. Kɛ́ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ kãaa màa, ↄ̃ à nà ↄↄlↄwa. 17Lua ɛ̀waasonapi ↄↄlↄ mà, ↄ̃ Lua Malaika lɛzù Hagaazi za musu à mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ n lei Hagaa? Ńsu vĩakɛo, asa Lua nɛ́pi ↄↄlↄ mà gu pↄ́ a kuu. 18Fɛlɛ ǹ n nɛ́pi sɛ ǹ aà kũ a ↄwa, asa má tó aà gↄ̃ bui zↄ̃ↄ ũɛ. 19Lua nↄɛpi wɛ́ kɛ̃̀ɛ̀, ↄ̃ à lↄ̀ↄ è. À gɛ̀ itↄ̀ tùu pai, ↄ̃ à mↄ kpà a nɛ́piwa, a mì. 20Lua kú ń nɛ́pio e à gɛ̀ zↄ̃ↄkũ̀. Ìↄ ku guwaiwaiu, ↄ̃ à gↄ̃̀ toena ũ. 21Gↄↄ pↄ́ a ku Palana guwaiwaiu ↄ̃ aà da Egipi bùsu nↄ sɛ̀ɛ̀. 22Gↄↄ bee Abimɛlɛki ń a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Pikↄlio gɛ̀ Ablahaũ kĩ́i aa òɛ̀: Lua kunnↄ yã́ pↄ́ ńlɛ kɛ guu píi. 23Lɛgbɛ̃mɛɛ la gↄ̃̀ↄ ǹ mɛ ń sì ń Luao, kɛ́ ńyↄ̃ bↄ ma kpɛo ge ma nɛ́ↄ ge ma buiↄ. Lá ma gbɛ̃kɛkɛ̀nɛ, kɛmɛɛ màa ń bùsu pↄ́ ń kú a guu gbɛ̃́ↄ. 24Ɔ̃ Ablahaũ òɛ̀: Má lɛgbɛ̃nɛ. 25Ɔ̃ Ablahaũ lↄ̀ↄ pↄ́ Abimɛlɛki zĩkɛnaↄ sìwa yã́ sɛ̀lɛ sìuɛ̀. 26Abimɛlɛki mɛ̀: Má gbɛ̃́ pↄ́ aa yã́ bee kɛ̀ↄ dↄ̃o, ni omɛɛ yãao, ma maàn gbã. 27Ɔ̃ Ablahaũ sãↄ ń zuↄ kũ̀ a kpà Abimɛlɛkiwa, ↄ̃ aa lɛdoũkɛ̀ ń kↄ̃o. 28Ɔ̃ Ablahaũ sãnunu mɛ̀n soplaↄ bↄ kàlɛ ńdoa. 29Abimɛlɛki aà là à mɛ̀: Sã mɛ̀n sopla pↄ́ n ń kálɛ ńdoapiↄ yã́ dɛ kpelewa ni? 30Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Sã mɛ̀n soplapiↄ si seela ũ kɛ́ mámɛ ma lↄ̀ↄpi yↄ̃̀. 31A yã́ mɛ́ tò wà tↄkpà gupiɛ Bɛɛsɛba, asa wekĩi ↄ̃ aa lɛgbɛ̃̀ukↄ̃ɛ. 32Màa ↄ̃ aa lɛdoũkɛ̀ Bɛɛsɛba, ↄ̃ Abimɛlɛki ń a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Pikↄlio ɛ̀a tà Filitɛ̃ↄ bùsuu. 33Ablahaũ baali bà Bɛɛsɛba, ↄ̃ à Dii Lua Gↄↄpiide sìsi we. 34Ɔ̃ à gↄↄplakɛ̀ Filitɛ̃ bùsupiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\