Daalɛa 22

1Bee gbɛa Lua Ablahaũ lɛ̀ a gwà. A òɛ̀: Ablahaũ! Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Má kɛ́! 2Ɔ̃ Lua òɛ̀: Ǹ n nɛ́ mɛ̀ndona yenzide Izaaki sɛ ǹ gɛ́ò Mↄlia bùsuu, ní sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oò gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ má onɛwa. 3Kɛ́ à fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, à káoyè a zàa'ĩnaɛ, ↄ̃ à a zĩkɛna gbɛ̃ↄn plaↄ sɛ̀ ń a nɛ́ Izaakipio. À sa'oyaa pàa, ↄ̃ à dàzɛu, àlɛ gɛ́ gu pↄ́ Lua òɛu. 4A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ kɛ́ à wɛzù, à gupi è kãaa. 5Ɔ̃ a ò a zĩkɛnapiↄnɛ: À gↄ̃ ń zàa'ĩnao la. Mapi ń ɛ̀waasonaɛ beeo wá gɛ́ aɛ kúlɛi Luaɛ, wí ɛa su wà á le la. 6Ablahaũ sa'oyaa sɛ dì a nɛ́piɛ, ↄ̃ a tɛ́kũa ń fɛ̃nao, aalɛ gɛ́ sãnu. 7Ɔ̃ Izaaki ò a maeɛ à mɛ̀: Baa! Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Bↄ́ ni nɛ́? Ɔ̃ nɛ́pi òɛ̀: Wá tɛ́ kũa ń yàao, sã pↄ́ wá sa'oò ku má ni? 8Ɔ̃ Ablahaũ mɛ̀: Ma nɛ́, Lua mɛ́ a sa'osã kpá. Ɔ̃ aa tɛkↄ̃i, aalɛ gɛ́. 9Kɛ́ aa kà gu pↄ́ Lua òɛ̀u, à sa'okĩi bò we, à yàakàa. Ɔ̃ à a nɛ́pi yè a dà yàapila sa'okĩi musu. 10Kɛ́ à fɛ̃ɛ sɛ̀, à ↄbↄ̀ à a nɛ́pi kòlokpa, 11ↄ̃ Dii Malaika lɛzùaàzi za musu à mɛ̀: Ablahaũ! Ablahaũ! A wèwà à mɛ̀: Má kɛ́! 12Ɔ̃ à mɛ̀: Ńsu ↄkã nɛ́piwao, ńsu yãe kɛɛ̀o. Má dↄ̃̀ sa kɛ́ ń ma vĩa vĩ, ni gimɛɛ ń n nɛ́ mɛ̀ndonaoo. 13Ablahaũ wɛzù, ↄ̃ à sãsakao è dↄa a kↄ́bawa kã́na guu. Ɔ̃ à gɛ kũ̀, à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òò a nɛ́ gbɛu. 14Ɔ̃ à tↄkpà gupiɛ Diiakpa, ↄ̃ wìↄ o e ń a gbão wì mɛ: Dii a kpa a gbɛ̀sĩsĩ musu. 15Dii Malaika ɛ̀a lɛzù Ablahaũzi za musu lↄ 16à mɛ̀: Ma Dii ma lɛgbɛ̃̀ ń ma kuao ma mɛ̀, lá n yã́pi kɛ̀, ni gí ń n nɛ́ mɛ̀ndonaoo, 17má báaadangu, mí n bui kã́fĩnɛ lán saanaↄwa, aaↄ dasi lán ísialɛ ũfãawa. N buiↄ aaↄ iko vĩ ń ibɛɛↄwa. 18Má báaada dṹnia bui píigu n bui sabai, kɛ́ n ma yãmà yã́i. 19Kɛ́ Ablahaũ ɛ̀a sù a zĩkɛnaↄwa, aa fɛ̀lɛ tà Bɛɛsɛba, ↄ̃ à gↄↄplakɛ̀ we. 20Bee gbɛa wa ò Ablahaũɛ wà mɛ̀: N vĩ̀i Nakↄↄ na Milika nɛgↄ̃ɛↄ ì. 21Aà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia tↄ́n Uzu. Aà dãunaↄ tↄ́n kɛ: Buzu, Alaũ de'ia Kɛmuɛ, 22Kɛsɛdi, Azo, Pidasi, Yidafi, Bɛtuɛ. 23Bɛtuɛpi mɛ́ Lɛbɛka ì. Nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn swaaↄ̃ pↄ́ Milika ì ń Ablahaũ vĩ̀i Nakↄↄoↄn we. 24Aà nↄ Lɛuma pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀o nɛ́ↄ tↄ́n kɛ: Teba, Gaaũ, Taasu ń Maakao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\