Daalɛa 25

1Ablahaũ nↄ pãle sɛ̀ lↄ, aà tↄ́n Kɛtula. 2Nɛ́ pↄ́ a ìaànↄↄ tↄ́n kɛ: Zimana, Yosã, Mɛdã, Madiã, Isebaki, Sua. 3Yosã mɛ́ Seba ń Dedão ì. Dedã buiↄn Asuliↄ ń Lɛtusiↄ ń Lɛumiↄ ũ. 4Madiã nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Efa, Efɛɛ, Anↄki, Abida, Ɛlɛdaa. Ampii Kɛtula buiↄnɛ. 5Ablahaũ a àizɛɛ kpà Izaakiwa píi, 6ↄ̃ à gbadà a nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́o nɛ́ↄnɛ, à ń gbáɛ gukpɛ oi e àↄ gɛ́ gai, kɛ́ aasu wàↄ kú ń Izaakioo. 7Ablahaũ kɛ̀ wɛ̃̀ baswaaↄ̃kwi ń sↄoo, 8ↄ̃ à gà. À zikũ̀ táotao, ↄ̃ à gbàsa zù a gbɛ̃́ↄ guu. 9Aà nɛ́ↄ Izaaki ń Isimaɛlao aà vĩ̀ Mapela gbɛ̀'ɛ guu, Mamale gukpɛ, bua pↄ́ dɛ Iti bui Zohaa nɛ́ Ɛfↄ̃nↄ pↄ́ ũ yãa, 10ↄ̃ Ablahaũpi lù Itiↄwa. Wekĩi ↄ̃ wà aà vĩ̀u ń a na Salao. 11Ablahaũ gaa gbɛa Lua báaadà aà nɛ́ Izaakigu. A zↄ̃lɛa Luabɛ̃ɛpↄima'e lↄ̀ↄ saɛ. 12Ablahaũ nɛ́ Isimaɛla buiↄ yã́n kɛ: Sala zↄnↄɛ Hagaa, Egipi nↄɛ ↄ̃ à nɛ́pi ìaànↄ. 13Aà nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ an iawa. Aà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia tↄ́n Nɛbaio. Aà dãunaↄ tↄ́n kɛ: Kedaa, Adibɛɛli, Mibisã, 14Misima, Duma, Masa, 15Adada, Tema, Yetuu, Nafisi, Kedema. 16Isimaɛla nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n we. An baade a tↄkpà a wɛ̃́lɛɛ ge a bòoɛ. Aamɛ bui kuɛplaↄ dezi káauↄ ũ. 17Isimaɛla kɛ̀ wɛ̃̀ basopla àaↄ̃sai, ↄ̃ à gà à zù a gbɛ̃́ↄ guu. 18Aà buiↄ zↄ̃̀lɛ za Avila e à gɛ̀ pɛ̀ò Suluwa Egipi bùsu lɛ́i taa Asili bùsu oi. Aali kↄ̃ tɛ́ sí ń Ablahaũ bui kĩniↄo. 19Ablahaũ nɛ́ Izaaki buiↄ yã́n kɛ: Ablahaũ Izaaki ì. 20Kɛ́ Izaaki kà wɛ̃̀ bla ↄ̃ à Labã dãe Lɛbɛka sɛ̀. Ɔ̃mɛ Sili bùsu gbɛ̃́ Bɛtuɛ pↄ́ bↄ̀ Mɛsↄpↄtami bùsuu nɛ́ ũ. 21Izaaki wabikɛ̀ Diiwa a naɛ, asa fĩiɛ, ↄ̃ Dii sìaànↄ, aà napi nↄsì. 22Sìaↄ lɛ́ dɛ̃ɛka aà gbɛɛu, ↄ̃ à mɛ̀: Bↄ́yãi yã́ bee taa ma lei? Ɔ̃ à gɛ̀ Dii lai. 23Dii òɛ̀: Bui mɛ̀n pla ku n nɛasakpɛu, gbɛ̃ↄn pla pↄ́ kú n gbɛɛupiↄ aa kɛ̃kↄ̃wa. Bui mɛ̀ndo gbãa aↄ dɛ adola, a pↄ́ bↄ̀ káau a gↄ̃ nɛ́ ũ gbɛ̃́ zã́ɛ. 24Kɛ́ aà nɛ'igↄↄ kà, à sìaↄ ì gↄ̃ɛↄ ũ. 25Kɛ́ gbɛ̃́ káau lɛ́ bↄ, à bↄ̀ tɛ̃́ndↄ̃ↄ̃dↄ̃ↄ̃. Aà mɛkã kà ula ũ, ↄ̃ wà tↄkpàɛ̀ Esau. 26Bee gbɛa kɛ́ nɛ́ plaade lɛ́ bↄ, à dↄ̀ Esau gbatoewa, ↄ̃ wà tↄkpàɛ̀ Yakↄbu. Izaaki wɛ̃̀ bàaↄ̃deu ↄ̃ à nɛ́piↄ ì. 27Nɛ́piↄ zↄ̃ↄkũ̀. Esau kɛ̀ toensa pↄ́ lí kɛ̃́ sɛ̃̀awao ũ. Yakↄbu sↄ̃ bɛgwanaɛ. 28Izaaki ye Esauzi, kɛ́ a lɛ́'u vĩ yã́i. Lɛbɛka sↄ̃ a ye Yakↄbuzi. 29Zĩewa Yakↄbu lɛ́ dokuu, ↄ̃ Esau sù ń sɛ̃̀ao, nↄana lɛ́ aà dɛ. 30Ɔ̃ a ò Yakↄbuɛ: N yã́ na! To mà blɛ tɛ̃a bee e ble, asa nↄana lɛ́ ma dɛɛ. A yã́ mɛ́ tò wà tↄkpà Esauɛ Ɛdↄũ. 31Yakↄbu mɛ̀: Ǹ n yoakɛzɛ kpaa gĩa. 32Ɔ̃ Esau mɛ̀: Ma ka gaaɛ, bↄ́ ma yoakɛzɛ a kɛmɛɛi? 33Ɔ̃ Yakↄbu òɛ̀: Mɛ ń sì ń Luao gĩa. Ɔ̃ à mɛ̀ á sì ń Luao, a a yoakɛzɛ kpàwàɛ. 34Ɔ̃ Yakↄbu pɛ̃ɛ ń bláa dopio kpàwà. A blè à imì, ↄ̃ à fɛ̀lɛ bↄ̀. Beewa Esau a yoakɛzɛ dìlɛ pã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\