Daalɛa 26

1Imina kà bùsupiu, a sɛ̃́ia pↄ́ kà Ablahaũ gↄↄ bàasi, ↄ̃ Izaaki fɛ̀lɛ gɛ̀ Filitɛ̃ↄ kí Abimɛlɛki kĩ́i Gelaa. 2Ɔ̃ Dii bↄ̀ mↄ̀wà à mɛ̀: Ńsu ta Egipio. Zↄ̃lɛ gu pↄ́ má onɛu. 3Ǹyↄ̃ ku bùsuɛ beeu gĩa. Máↄ kunnↄ, mí ɛ̀fãaikɛnɛ. Má bùsuɛ bee kpamaɛ píi ń n buiↄ, mí lɛ́ pↄ́ má gbɛ̃̀ n maeɛ kɛnɛ. 4Má n bui kã́fĩ lán saanaↄwa, mí bùsuɛ bee kpámá píi. Bui pↄ́ kú tↄↄlɛↄ píi aa ɛ̀fãai e n bui sabai, 5kɛ́ Ablahaũ ma yãmà yã́i. À ma ↄtondↄkĩi gwà, mɛ́ a yã́ pↄ́ má dìlɛↄ kũa ń ma yãdilɛnɛↄ ń ma ikoyãↄ. 6Ɔ̃ Izaaki gↄ̃̀ Gelaa. 7Kɛ́ beleↄ lɛ́ aà la aà na yã́i, à mɛ̀ a dãeɛ. Asa àlɛ vĩakɛ, àlɛ e tó à mɛ̀ a naɛ, wa a dɛ nↄpi yã́iɛ, asa nↄpiá nↄanaɛ. 8Kɛ́ àlɛ gↄↄplakɛ we, Filitɛ̃ↄ kí Abimɛlɛki lɛ́ zĩ́lɛ gwa fɛnɛntiu, ↄ̃ à su è Izaaki lɛ́ bↄ̃̀nↄble ń a nao. 9Ɔ̃ à Izaaki sìsi à mɛ̀: Asi n naɛ fá! Àkɛa n mɛ̀ n dãeɛi? A wèwà à mɛ̀: Málɛ e wa ma dɛ aà yã́iɛ. 10Abimɛlɛki mɛ̀: Bↄ́ yã́ ń kɛ̀wɛ̃ɛ màai? Yↄↄnnↄ mɛ́ gↄ̃̀ kɛ́ wá gbɛ̃e wúlɛ ń n napio, dↄ̃ yãa n wá dá tàaeu. 11Ɔ̃ Abimɛlɛki lɛzà gbɛ̃́piiwa à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀ gↄ̃ɛpiwa ń aà nao, wa ade dɛ. 12Izaaki pↄtↄ̃̀ bùsupiu, ↄ̃ à pↄ́ è wɛ̃ bee lɛɛ basↄo, kɛ́ Dii ɛ̀fãaidàuɛ̀ yã́i. 13À zↄ̃ↄkũ̀, mɛ́ aà àizɛɛ ìↄ kã́fĩ e à kɛ̀ ↄde sà bílibili ũ. 14A sãↄ ń zuↄ vĩ dasi ń zↄↄ, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ zàaàgu. 15Ɔ̃ aa lↄ̀ↄ pↄ́ aà mae Ablahaũ zĩkɛnaↄ yↄ̃̀ a gↄↄↄ kàka ń bùsuo píi. 16Ɔ̃ Abimɛlɛki ò Izaakiɛ: Gowála, asa n gbãa dɛwála maamaaɛ. 17Ɔ̃ Izaaki bↄ̀ we, à bòokpà Gelaa guzulɛu, ↄ̃ à gↄↄplakɛ̀ we. 18Lↄ̀ↄ pↄ́ wa yↄ̃̀ aà mae Ablahaũ gↄↄ mɛ́ Filitɛ̃ↄ kàka aà gaa gbɛaↄ ↄ̃ à ɛ̀a bↄ̀bↄ, à tↄ́ doũ pↄ́ a mae kpànɛ́ yãaↄ kpànɛ́ lↄ. 19Izaaki zĩkɛnaↄ lↄ̀ↄ pãle yↄ̃̀ guzulɛpiu, ↄ̃ aa bↄ̀ í maawa. 20Ɔ̃ Gelaa pↄdãnaↄ lɛkpaakɛ̀ ń Izaaki pↄ́ↄ aa mɛ̀: Wá íɛ. Ɔ̃ à tↄkpà lↄ̀ↄpiɛ Sòle, kɛ́ aa sòlekɛ̀aànↄ yã́i. 21Aa lↄ̀ↄ pãle yↄ̃̀, ↄ̃ wà lɛkpaakɛ̀ lↄ̀ↄpi yã́ musu lↄ, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Íbɛlɛ. 22À gò we, ↄ̃ à lↄ̀ↄ pãle yↄ̃̀ lↄ, aai lɛkpaakɛ a yã́ musu lↄo. Ɔ̃ à tↄkpàɛ̀ Dɛ̀ɛpoo, asa à mɛ̀: Dii wá gbá dɛ̀ɛpookĩi, wá ↄta sa. 23Bee gbɛa à gɛ̀ Bɛɛsɛba. 24Dii bↄ̀ mↄ̀wà gwãasĩna bee à mɛ̀: Mámɛ má n mae Ablahaũ Lua ũ, ńsu vĩakɛo, asa má kunnↄ. Má ɛ̀fãaikɛnɛ, mí n bui kã́fĩ ma zↄ̀blena Ablahaũ yã́i. 25We à sa'okĩi bòu à Dii sìsiu. Ɔ̃ à bòokpà we, aà zĩkɛnaↄ lɛ́ lↄ̀ↄ yↄ̃́. 26Ɔ̃ Abimɛlɛki bↄ̀ Gelaa à mↄ̀ Izaaki kĩ́i ń a kwàasi Ahuzao ń a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Pikↄlio. 27Izaaki ń lá à mɛ̀: Lá a zamagu a ma ya á bɛ, àkɛa a mↄ ma kĩ́ii? 28Aa wèwà aa mɛ̀: Wá è Dii kunnↄɛ, ↄ̃ wa mɛ̀ a maa wà lɛdoũkɛ, wí lɛgbɛ̃kↄ̃ɛ a yã́ musu, 29kɛ́ ńsu yãvãie kɛwɛ̃ɛo, asa wi ĩadamao. Yãmaa ↄ̃ wá kɛ̀nɛ, wa n gbaɛ aafiaɛ, ↄ̃ Dii ɛ̀fãaikɛ̀nɛ. 30Ɔ̃ Izaaki ń yàaekɛ̀, aa pↄblè aa imì. 31Kɛ́ aa fɛ̀lɛ kↄↄ, aa lɛgbɛ̃̀kↄ̃ɛ, ↄ̃ Izaaki zɛ̀nɛ́, aa bↄ̀ aà kĩ́i aafia. 32Zĩbeezĩ Izaaki zĩkɛnaↄ mↄ̀ lↄ̀ↄ pↄ́ aa yↄ̃̀ yã'òɛ̀ aa mɛ̀: Wa í è. 33Ɔ̃ à tↄkpàɛ̀ Sɛba. A yã́ mɛ́ tò wì mɛ wɛ̃́lɛpiɛ Bɛɛsɛba e ń a gbão. 34Kɛ́ Esau kà wɛ̃̀ bla, à Iti nↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn pla, Beeli nɛ́ Yudi ń Eloni nɛ́ Basɛmao. 35Izaaki ń Lɛbɛkao nↄ̀sɛ ìↄ ↄ̃̀ↄkpaa an yã́iɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\