Daalɛa 27

1Izaaki zikũ̀, aà wɛ́ gbãa lↄo, àlɛ gu'e maao. Ɔ̃ à a yoa sìsi à mɛ̀: Nɛ́! Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Ma mↄ. 2Izaaki mɛ̀: Ma zikũ̀, má a gagↄↄ dↄ̃o. 3Ǹ n sá sɛ́ ń n gbàlao, gɛ sɛ̃̀anↄbↄ wɛɛlɛmɛɛ. 4Ma pↄeã do kuu ǹ mↄomɛɛ mà ble, mí sa'olɛkɛnɛ e màↄ ga. 5Lɛbɛka yã́ pↄ́ Izaaki lɛ́ o Esauɛpi mà. Kɛ́ Esau fɛ̀lɛ gɛ̀ toekai, 6ↄ̃ à gɛ̀ a ò Yakↄbuɛ à mɛ̀: Má mà n mae lɛ́ yã'o n vĩ̀iɛ à mɛ̀, 7aà gɛ nↄ̀ↄ dɛɛ, i a pↄeã do kuuoɛ à ble, í sa'olɛkɛɛ̀ ń Dii tↄ́o e àↄ gɛ́ gai. 8Ɔ̃ Lɛbɛka ɛ̀a òɛ̀: Ma yãma, ní yã́ pↄ́ má dànɛ kɛ. 9Gɛ́ bleↄ guu, blenɛ maa kũ mɛ̀n pla ǹ dɛ, ní kɛkɛ ǹ mↄò, mí n mae pↄeã do kuuɛ̀, 10ní gɛ́oɛ̀ aà ble, i sa'olɛkɛnɛ e àↄ ga. 11Ɔ̃ Yakↄbu ò a daɛ: Ma vĩ̀i kã́ vĩ mɛ́ má yↄlↄ. 12Tó ma mae ↄkã̀a mɛ́ à ma dↄ̃, a dilɛ málɛ a kɛ pↄ́ↄpↄↄɛ, i lɛkɛmɛɛ sa'olɛ gbɛu. 13Ɔ̃ aà da òɛ̀: Lua to lɛkɛanɛ bee gↄ̃mɛɛ. Ma yãma lé! Gɛ ǹ dɛ ǹ mↄomɛɛ. 14Ɔ̃ Yakↄbu gɛ̀ blepiↄ dɛ̀ à mↄ̀ò a daɛ, ↄ̃ à aà mae pↄeã do kùuoɛ̀. 15Ɔ̃ à a yoa pↄkasa maa pↄ́ kú a kpɛ́u sɛ dà a nɛ́ Sedeɛ. 16À blenɛ báa fĩ̀ aà ↄↄ ń aà waa pↄ́ kã́ vĩowa. 17Ɔ̃ à do ń pɛ̃ɛ pↄ́ á kɛ̀o kpàwà. 18Yakↄbu gɛ̀ a mae kĩ́i à mɛ̀: Baa! À mɛ̀: Má kɛ́! Ma nɛ́ kpele ni? 19Yakↄbu wèwà à mɛ̀: Mámɛmaa Esau n yoa. Lá ń òmɛɛ, má kɛ̀. Fɛlɛ zↄ̃lɛ ǹ ma ↄ'i ble, ní sa'olɛkɛmɛɛ. 20Ɔ̃ Izaaki ò a nɛ́ɛ: Ó'o! Ń è kↄ̀a? A wèwà à mɛ̀: Dii n Lua mɛ́ saakpàa. 21Ɔ̃ Izaaki òɛ̀: Sↄ̃mazi mà ↄkãma, kɛ́ mà e dↄ̃ tó ma nɛ́ Esauɛ sĩana. 22Yakↄbu sↄ̃̀ a maezi, ↄ̃ à ↄkã̀wà à mɛ̀: Lↄↄɛ beeá Yakↄbu lↄↄɛ, kási ↄɛ beeá Esau ↄɛ. 23Ɔ̃ i aà dↄ̃o, kɛ́ aà ↄↄ kã́ vĩ lán Esau pↄ́wa yã́i. A ye sa'olɛkɛɛ̀, 24ↄ̃ à aà là gĩa: Ma nɛ́ Esaun n ũ sĩanaa? À mɛ̀: Ao, mámɛ! 25Ɔ̃ à mɛ̀: Pↄ́ kpaa mà n ↄ'i ble, mí sa'olɛkɛnɛ. Kɛ́ a dìlɛɛ̀, ↄ̃ a blè. À mↄ̀ɛ̀ ń vɛ̃ɛo, a mì lↄ. 26Ɔ̃ aà maepi òɛ̀: Sↄ̃mazi, ní lɛ́pɛa. 27Ɔ̃ à sↄ̃̀aàzi à lɛpɛ̀wà. Kɛ́ Izaaki aà pↄkasaↄ gĩmà, ↄ̃ à sa'olɛkɛ̀ɛ̀ à mɛ̀: Ma nɛ́ gĩ dɛ lán bua pↄ́ Dii ɛ̀fãaidàuwa. 28Lua n gba mↄ̀sɛ bↄa za musu, i n gba tↄↄlɛ táaede, pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo iↄ dinzi. 29Gbɛ̃́ↄ zↄblenɛ, buiↄ kúlɛnɛ, níↄ dɛ n gbɛ̃́ↄ dii ũ, n da nɛ́ↄ i kúlɛnɛ. Lua lɛkɛ gbɛ̃́ pↄ́ lɛkɛ̀nɛↄnɛ, aà báaada gbɛ̃́ pↄ́ samaa'ònɛↄgu. 30Kɛ́ Izaaki sa'olɛkɛ̀ Yakↄbuɛ a làa, ↄ̃ Yakↄbu gò aà kĩ́i. Kɛ́ aà vĩ̀i sù ń toekao gↄ̃̀ↄ, 31ↄ̃ à blɛkɛ̀ a maeɛ sↄ̃, à gɛ̀oɛ̀, ↄ̃ a òɛ̀: Baa! Fɛlɛ ǹ ma ↄ'i ble, ní sa'olɛkɛmɛɛ. 32Ɔ̃ aà mae aà là à mɛ̀: Ḿmɛnn déi? A wèwà à mɛ̀: Mámɛmaa n yoa Esau. 33Yã́pi dì Izaakiwa, àlɛ lualua à mɛ̀: Dé mɛ́ nↄ̀ↄ dɛ̀ à mↄ̀omɛɛ yãa e ǹyↄ̃ gɛ́ mↄ́i, má sòi? Ma sa'olɛkɛ̀ adeɛ kↄ̀, mɛ́ a ɛ̀fãaipi eɛ. 34Kɛ́ Esau a mae yã́pi mà, à búbuapã̀lɛ à ↄ́ↄlↄ̀ à kɛ̀ wɛ̃na, ↄ̃ à mɛ̀: Baa! Sa'olɛkɛmɛɛ sↄ̃. 35Ɔ̃ à mɛ̀: N dãuna mↄ̀ ń kↄ̃nio à n sa'olɛ sì kↄ̀. 36Ɔ̃ Esau mɛ̀: Aà tↄ́n Yakↄbuo lò? À ↄ̃nↄkɛ̀mɛɛ à kɛ̀ gɛ̃n plan we sa. À ma yoakɛzɛ sìa yãa, ↄ̃ à ma sa'olɛ sìa kɛ lↄ. Má sa'olɛ e lↄo lé? 37Izaaki wèwà à mɛ̀: Ma aà dìlɛ n dii ũ, ma aà daɛↄ kɛ̀ aà zĩkɛnaↄ ũ, ma pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo kpàwà. Bↄ́ má fↄ̃ kɛnɛ lↄi? 38Esau ò a maeɛ: Baa, sa'olɛ bee ↄ̃ ń vĩ adoa? Sa'olɛ pãle kɛmɛɛ sↄ̃ Baa. Ɔ̃ Esau nà ↄↄlↄwa. 39Ɔ̃ aà mae wèwà à mɛ̀: Tↄↄlɛ pↄ́ ńyↄ̃ↄ kuu aↄ táae vĩo, mↄ̀sɛ a bↄnɛ za musuo. 40Ńyↄ̃ↄ fɛ̃nda kũa gↄↄpiiɛ, ńyↄ̃ zↄble n dãunaɛ. Lá n sↄ̃ a dadoũo, ńyↄ̃ aà zuu bↄnla. 41Esau íbɛlɛsɛ̀ ń Yakↄbuo sa'olɛ pↄ́ a mae kɛ̀ɛ̀ yã́i, ↄ̃ a ò a sↄ̃u: Ma mae gaa zã̀o, mí gbasa mà a dãuna dɛ. 42Wà yã́ pↄ́ Esau ò kↄmalɛkɛ̀ Lɛbɛkaɛ, ↄ̃ à Yakↄbu sìsi à mɛ̀: Esau ye a pↄ́ tↄsima à n dɛɛ. 43Ma yãma sa. Fɛlɛ bàalɛ gɛ́ ma dãↄ Labã bɛ Halana, 44níↄ kuaànↄ we gĩa e n vĩ̀ipi pↄkũma kpálɛ. 45Tó aà pↄ wèe, mɛ́ yã́ pↄ́ ń kɛ̀ɛ̀ sã̀aàgu, má gbɛ̃́ zĩ n gbɛsii. Má ye mà kua ma nɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄwa píi zĩdoũzĩo. 46Ɔ̃ Lɛbɛka ò Izaakiɛ: Iti nↄɛↄ ni bↄ̀mala. Tó Yakↄbu Iti nↄ sɛ̀ bùsuu la lán Esau nↄɛ beeↄwa, ma kua aↄ namɛɛ lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\