Daalɛa 28

1Ɔ̃ Izaaki Yakↄbu sìsi, à samaa'òɛ̀ à yãdìlɛɛ̀ à mɛ̀: Ńsu nↄsɛ Kanaa nↄɛↄ guuo. 2Fɛlɛ gɛ́ Mɛsↄpↄtami bùsuu n da mae Bɛtuɛ bɛ, ní nↄsɛ we n desɛ̃ Labã nɛ́ↄ guu. 3Lua Gbãapiide báaadangu, aà to ǹ nɛ'i maamaa, aaiↄ kã́fĩ, ní gↄ̃ buiↄ dezi ũ. 4Lua báaa pↄ́ a dà Ablahaũgu dangu ń n buiↄ píi, kɛ́ bùsu pↄ́ ńlɛ nibↄbleu gↄ̃nɛ, bùsu pↄ́ a kpà Ablahaũwaɛ bee. 5Ɔ̃ Izaaki Yakↄbu gbàɛ aà gɛ́ Labã kĩ́i Mɛsↄpↄtami bùsuu. Labãá Sili bùsu gbɛ̃́ Bɛtuɛ nɛ́ɛ, Yakↄbu ń Esauo desɛ̃ɛ. 6Esau mà Izaaki samaa'ò Yakↄbuɛ, à aà gbàɛ Mɛsↄpↄtami, kɛ́ aà nↄsɛ we. Kɛ́ à sa maapi òɛ̀ à mɛ̀, asu nↄsɛ Kanaa nↄɛↄ guuo. 7A è Yakↄbu a mae ń a dao yãmà, à dà Mɛsↄpↄtami zɛ́u. 8Ɔ̃ a dↄ̃̀ sa kɛ́ Kanaa bùsu nↄɛↄ lí ká a maeguo. 9Ɔ̃ à gɛ̀ Ablahaũ nɛ́ Isimaɛla kĩ́i, à aà nɛ́ Maalata sɛ dà a nↄ sɛ̃́iaↄ guu. Maalataá Nɛbaio dãeɛ. 10Yakↄbu bↄ̀ Bɛɛsɛba, à dà Halana zɛ́u. 11Kɛ́ à kà guei, àlɛ i we kɛ́ ĩatɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́u yã́i. Ɔ̃ à gbɛ sɛ̀ gupiu midibↄ ũ, à wùlɛ we. 12Ɔ̃ à nana'ò, a è dↄ̃gɛ̃gaa pɛ́lɛa tↄↄlɛ e à gɛ̀ zↄ̃̀ luawa, Lua malaikaↄ lɛ́ dɛdɛwà, aalɛ pila. 13A è Dii zɛaala à mɛ̀: Mámɛmaa Dii n dezi Ablahaũ ń n mae Izaakio Lua. Má tↄↄlɛ pↄ́ ń wúlɛwàɛ bee kpamaɛ, mpi ń n buiↄ. 14N buiↄ aaↄ dasi lán bùsu'ũfãawa, aa ligua gukpɛ ń bɛ'aɛo ń gugbãntooo ń gɛↄmidↄkĩio. Dṹnia bui píi a ɛ̀fãai e mpi ń n buio sabai. 15Máↄ kunnↄɛ, máↄ n dↄ̃́a gu pↄ́ ńlɛ gɛ́u píi, mí ɛa sunnↄ bùsuɛ beeu, asa má n to weo, má yã́ pↄ́ má ònɛ kɛɛ. 16Kɛ́ Yakↄbu vù ń io à mɛ̀: Dii ku guɛuɛ, ↄ̃ mi dↄ̃o fá! 17Vĩa aà kũ̀ à mɛ̀: Guɛ beeá vĩaguɛ. Luakukĩiɛ, luabɛ zɛ́ɛ. 18Yakↄbu fɛ̀lɛ kↄↄ, à gbɛ pↄ́ a kɛ̀ midibↄ ũpi sɛ̀ a pɛ̀lɛ dↄngubↄ ũ, ↄ̃ à nísikàwà. 19Ɔ̃ à tↄkpà gupiɛ Bɛtɛli, ãma wɛ̃́lɛ pↄ́ wa kàlɛ we tↄ́ sɛ̃́ian Luzu. 20Yakↄbu lɛkɛ̀ Diiwa à mɛ̀: Tó ń kumanↄ, mɛ́ ńlɛ ma dↄ̃́a ma wɛ̃́lɛɛ bee gɛa guu, mɛ́ ńlɛ ma gba pↄblea ń pↄkasaↄ, 21e ma gɛ suò ma mae bɛ aafia, ńyↄ̃ↄ dɛ ma Lua ũɛ. 22Gbɛ pↄ́ má pɛ̀lɛ dↄngubↄ ũpi a gↄ̃ n gbagbakĩi ũɛ, mɛ́ pↄ́ pↄ́ n ma gba píi, má a kwide kpamaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\