Daalɛa 29

1Yakↄbu ɛ̀a dàzɛu, à gɛ̀ gukpɛdeↄ bùsuu. 2Kɛ́ à kà we, à lↄ̀ↄ è sɛ̃u, sã kpàsa lɛɛ àaↄ̃ kálɛa a saɛ, asa lↄ̀ↄpi í ↄ̃ wì kpámá. Gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ ta lↄ̀ↄpilɛ. 3Tó kpàsa pↄ́ↄ kã̀aa we píi, ↄ̃ wì gbɛpi go lↄ̀ↄpilɛ wà í kpámá, ↄ̃ wì ɛa gbɛpi taɛ a gbɛu. 4Ɔ̃ Yakↄbu sãdãnaↄ là à mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ, a bↄ má ni? Aa wèwà aa mɛ̀: Wa bↄ Halanaɛ. 5Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Á Nakↄↄ tↄũna Labã dↄ̃a? Aa wèwà aa mɛ̀: Wá aà dↄ̃. 6Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: A aafiaó? Aa mɛ̀: A aafia. Aà nɛ́ Lasɛli gwa, àlɛ mↄ́ ń sãↄ kee. 7Ɔ̃ Yakↄbu mɛ̀: Fãanɛ lɛ́ kɛ, sãↄ tagↄↄ i ka yãao. À í kpámá, í gɛ́ ń dã́dãi. 8Ɔ̃ aa mɛ̀: Wá fↄ̃́o. Mɛ́ i kɛ sã kpàsaↄ kã̀aa píi bàasio, wìli gbɛ go lↄ̀ↄlɛ wà í kpá pↄ́ↄwao. 9Lá àlɛ yã'onɛ́ màa, Lasɛli mↄ̀ ń a mae sãↄ, asa sãdãnan aà ũ. 10Kɛ́ Yakↄbu a desɛ̃ Labã nɛnↄɛ Lasɛli è ń aà mae sãↄ, à sↄ̃̀ lↄ̀ↄi à gbɛ gò lↄ̀ↄlɛ, ↄ̃ à í kpà a desɛ̃ sãↄwa. 11Ɔ̃ à lɛpɛ̀ Lasɛliwa, à pↄna ↄ́ↄlↄ̀. 12Ɔ̃ a òɛ̀ aà mae daɛn a ũ, Lɛbɛka nɛ́ɛ. Ɔ̃ Lasɛli bàalɛ̀ gɛ ò a maeɛ. 13Kɛ́ Labã a dãe nɛ́ Yakↄbu bao mà, à bàalɛ̀ gɛ̀ daiaàlɛ. Kɛ́ à kà, ↄ̃ à kùsiwà à lɛpɛ̀wà à tàaànↄ a bɛ. Ɔ̃ Yakↄbu yã́ pↄ́ kɛ̀ↄ òɛ̀ píi. 14Ɔ̃ Labã òɛ̀: Ma aun n ũ sĩana. Yakↄbu kɛ̀ Labã bɛ mↄ do, 15ↄ̃ Labã òɛ̀: Kɛ́ ń dɛ ma daɛ ũ yã́i ↄ̃ ńyↄ̃ zĩkɛmɛɛ pãa? Lá má fĩabonɛ omɛɛ. 16Labã sↄ̃ a nɛnↄɛↄ vĩ gbɛ̃ↄn pla. Yↄ̃ tↄ́n Lea, Bãa sↄ̃ Lasɛli. 17Lea wɛ́ gbãao, Lasɛli sↄ̃ nↄanaɛ, mɛ́ aà kákaa maa. 18Yakↄbu ye Lasɛlizi, ↄ̃ a ò Labãɛ: Má zĩkɛnɛ wɛ̃̀ sopla n nɛ́ bãade Lasɛli yã́i. 19Labã mɛ̀: Ma aà kpaama sì dɛ mà kpa gbɛ̃pãlewala. Ǹyↄ̃ ku ma bɛ. 20Ɔ̃ Yakↄbu zĩkɛ̀ɛ̀ wɛ̃̀ sopla Lasɛli yã́i, kási à kɛ̀ɛ̀ lán gↄↄplawaɛ, kɛ́ a yeaàzi yã́i. 21Ɔ̃ a ò Labãɛ: Lá ma zĩgↄↄ pà, ma nↄ kpaa mà sɛ́. 22Ɔ̃ Labã wekĩideↄ kã̀aa píi, à nↄsɛblɛ kɛ̀nɛ́. 23Kɛ́ oosi kɛ̀, ↄ̃ à a nɛ́ Lea sɛ kpàwà, ↄ̃ Yakↄbu wùlɛaànↄ. 24Labã a zↄnↄɛ Zilipa kpà Leawa aàↄ zĩkɛɛ̀. 25Kɛ́ gu dↄ̀ Yakↄbu su è Leaɛ, ↄ̃ a ò Labãɛ: Bↄ́ yã́ ń kɛ̀mɛɛ màai? Lasɛli yã́i ↄ̃ ma zĩkɛ̀nɛo lò? Bↄ́yãi n ma kpánguakɛ̀i? 26Labã mɛ̀: Lakĩi wìli Bãa kpa gↄ̃wa Yↄ̃ ãao. 27Ãsↄ̃a do kɛ ń gbɛ̃́ beeo gĩa, mí aà gbɛ̃do kpama, ní zĩkɛmɛɛ wɛ̃̀ sopla lↄ. 28Yakↄbu wèi, à ãsↄ̃a dopi kɛ̀ ń Leao, ↄ̃ Labã a nɛ́ Lasɛli kpàwà nↄ ũ. 29Labã a zↄnↄɛ Bila kpà Lasɛliwa aàↄ zĩkɛɛ̀. 30Yakↄbu wùlɛ ń Lasɛlio sↄ̃, mɛ́ a yeaàzi dɛ Leala. Ɔ̃ à ɛ̀a zĩkɛ̀ Labãɛ e wɛ̃̀ sopla lↄ. 31Dii è Yakↄbu ye Leazio, ↄ̃ à aà kɛ̀ nɛade ũ, Lasɛli sↄ̃ fĩi ũ. 32Lea nↄsì à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Lubɛni, asa à mɛ̀: Dii ma taasikɛa gwàɛ. Ma zã́ aↄ yemazi sa. 33Kɛ́ à nↄsì lↄ, à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, ↄ̃ à mɛ̀: Dii mà ma zã́ yemazio, ↄ̃ à ɛ̀a nɛ́ɛ bee kpàa lↄ. Ɔ̃ à tↄkpàɛ̀ Simɛↄ. 34Kɛ́ à ɛ̀a nↄsì lↄ, à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ à mɛ̀: Kɛ́ bee sa ma zã́ a ma dilɛkĩi eo, asa ma nɛgↄ̃ɛ ìaànↄ àaↄ̃. Ɔ̃ à tↄkpàɛ̀ Levii. 35À ɛ̀a nↄsì lↄ à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ à mɛ̀: Kɛ́ bee sa ma Dii sáaukɛ̀, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Yuda. Ɔ̃ aà nɛ'i zɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\