Daalɛa 33

1Kɛ́ Yakↄbu wɛzù, a è Esau lɛ́ mↄ́ ń gbɛ̃ↄn ↄ̀aa plaↄ. À a nɛ́ↄ kpaalɛ̀ a naↄnɛ ń a nↄ mɛ̀n pla pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ. 2Ɔ̃ à a nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́opiↄ gbàɛ aa dↄaa ń ń nɛ́ↄ. Bee gbɛa Lea ń a nɛ́ↄ, ↄ̃ Lasɛli ń Yosɛfuo tɛ́ ń kpɛ. 3À dↄ̀aanɛ́, à kùlɛ tↄↄlɛ gɛ̃n sopla e à gɛ̀ kàò a vĩ̀ipi kĩ́i. 4Ɔ̃ Esau bàalɛ̀ mↄ̀ dàaàlɛ, à kùsiwa à ↄdà aà gã̀u à lɛpɛ̀wà, ↄ̃ aa ↄ́ↄlↄ̀. 5Kɛ́ Esau wɛzù, à nↄɛↄ ń nɛ́ↄ è, ↄ̃ à mɛ̀: Deↄ mɛ́ kúnnↄ wei? Yakↄbu wèwà à mɛ̀: Nɛ́ pↄ́ Lua ma gbaↄnɛ. 6Ɔ̃ nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́opiↄ sↄ̃̀ńzi ń ń nɛ́ↄ, aa kùlɛ. 7Ɔ̃ Lea ń a nɛ́ↄ sↄ̃̀ńzi sↄ̃, aa kùlɛ. Bee gbɛa Yosɛfu ń Lasɛlio sↄ̃̀ńzi aa kùlɛ. 8Esau mɛ̀: Bↄ́ ńlɛ kɛ ń pↄ́ pↄ́ ma dańlɛↄi? Yakↄbu wèwà à mɛ̀: Kɛ́ ma yã́ e kangu yã́iɛ. 9Esau mɛ̀: Ma gbɛ̃́, ma pↄ́ↄ mↄ̀a, ǹyↄ̃ n pↄ́ↄ kũa. 10Ɔ̃ Yakↄbu mɛ̀: Aawo! N yã́ na! Tó ma yã́ kànguɛ, ma gba sí, asa wá wɛsiakↄ̃lɛ kɛ̀mɛɛ lán wɛsiakↄ̃lɛ ń Luaowaɛ, ↄ̃ n gbãakpàmazi. 11Gba pↄ́ má dànɛ si sa, asa Lua ɛ̀fãaikɛ̀mɛɛ, pↄe i kɛ̃́sãao. Lá à nàɛwà màa, ↄ̃ a sì. 12Ɔ̃ Esau mɛ̀: Wà dazɛu wà tá. Má dↄaanɛ. 13Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Baa, ń dↄ̃ kɛ́ nɛ́ↄ yã́ zĩ'ũ, mɛ́ má sã ń zù yↄ̃minaↄ vĩ. Tó wa tá gbãa ò gↄↄ do, pↄ́ↄ gaga píiɛ. 14Dↄaamɛɛ Baa, mapi n zↄ̀blena, míↄ tɛ pↄ́ↄ kpɛ ń nɛ́ↄ busɛbusɛ e mà mↄ n le Sei. 15Esau mɛ̀: Má a gbɛ̃́ kĩniↄ tonnↄ. Yakↄbu mɛ̀: Bↄ́yãi ni? N yã́ na Baa. 16Zĩbeezĩ Esau dà Sei zɛ́u. 17Ɔ̃ Yakↄbu gɛ̀ Suko. À bɛkpà we mɛ́ à lákpɛↄ dↄ̀ pↄ́ↄnɛ. A yã́ mɛ́ tò wà tↄkpà gupiɛ Suko. 18Kɛ́ Yakↄbu sù ń Mɛsↄpↄtamio, à kà wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Sikɛũ, Kanaa bùsuu aafia, ↄ̃ à bòokpà wɛ̃́lɛpi saɛ. 19À a bòokpakĩi lù Sikɛũ mae Amↄↄ nɛ́ↄwa ã́nusu ↄwatɛ̃ basↄo. 20Wekĩi à sa'okĩi bòu, à tↄkpàɛ̀ Lua Isaili Lua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\