Daalɛa 35

1Lua yã'ò Yakↄbuɛ à mɛ̀: Fɛlɛ ta Bɛtɛli, ní zↄ̃lɛ we. Ma gbagbakĩi kɛ we, asa we ma bↄu ma mↄma gↄↄ pↄ́ ńlɛ bàalɛ n vĩ̀iɛ. 2Ɔ̃ Yakↄbu ò a bɛdeↄnɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ kuanↄↄ píi à mɛ̀: À dii zĩ̀lo pↄ́ á vĩↄ kↄ́lɛ, í zu'o, í á pↄkasaↄ lilɛ, 3wí fɛlɛ ta Bɛtɛli. Má Lua gbagbakĩi bo we, asa à dↄ̀malɛ ma taasikɛgↄↄ, ìↄ kumanↄ gu pↄ́ ma gɛu píi. 4Ɔ̃ aa dii zĩ̀lo pↄ́ aa vĩↄ kpàwà ń swã́li pↄ́ aa daaↄ, ↄ̃ a vĩ̀lɛ gbɛ̃́nɛli pↄ́ kú Sikɛũ saɛ gbáu. 5Kɛ́ Yakↄbu ń a nɛ́ↄ dàzɛu, Lua tò vĩa wɛ̃́lɛ kãinadeↄ kũ̀ maamaa, ↄ̃ gbɛ̃e i pɛ́lɛńzio. 6Ɔ̃ Yakↄbu ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ píi kà Luzu pↄ́ wì mɛ tia Bɛtɛli, Kanaa bùsuu. 7À sa'okĩi bò we, ↄ̃ à tↄkpà gupiɛ Bɛtɛli Lua, asa wekĩi Lua bↄ̀ à mↄ̀uwà gↄↄ pↄ́ àlɛ bàalɛ a vĩ̀iɛ. 8Debolaa pↄ́ dɛ Lɛbɛka gwana ũ yãa gà weɛ, ↄ̃ wà aà vĩ̀ gbɛ̃́nɛli gbáu Bɛtɛli saɛ. Ɔ̃ wà tↄkpàɛ̀ Ɔↄlↄlizĩ. 9Lua bↄ̀ mↄ̀ Yakↄbuwa lↄ aà sua ń Mɛsↄpↄtamio gbɛa, à báaadàaàgu 10à mɛ̀: N tↄ́n Yakↄbu, ãma wàli onɛ Yakↄbu lↄo, wàli onɛ sa Isailiɛ. Màa à tↄkpàɛ̀ Isaili. 11Lua òɛ̀ lↄ: Lua Gbãapiiden ma ũ. Àↄ nɛ'i àↄ kã́fĩ. Bui zↄ̃ↄ a bↄ n kĩ́i, baa bui dasiↄ, mɛ́ n buieↄ aaↄ dɛ kíaↄ ũ. 12Má bùsu pↄ́ má kpà Ablahaũ ń Izaakiowa kpama ń n buiↄ n kpɛ. 13Ɔ̃ Lua fɛ̀lɛ bↄ̀ gu pↄ́ à yã'òɛ̀u. 14Yakↄbu gbɛpɛ̀lɛ gu pↄ́ Lua yã'òɛu dↄngubↄ ũ. À itↄ̃̀lɛwà à nísikàwà. 15Ɔ̃ Yakↄbu tↄkpà gu pↄ́ Lua yã'òuɛpiɛ Bɛtɛli. 16Ɔ̃ aa fɛ̀lɛ Bɛtɛli aa dàzɛu. Kɛ́ aa kà kãi ń Ɛflatao, Lasɛli nɛ'igↄↄ kà, ↄ̃ nɛ'i zĩ'ũkũ̀. 17Nɛ'iwãwã zↄ̃ↄkũ̀, ↄ̃ nↄɛ nɛ'ina òɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo, n nɛgↄ̃ɛ ì lↄ. 18Lasɛli yɛ̃̀ɛɛ vĩ lↄo, àlɛ ga, ↄ̃ à tↄkpà a nɛ́piɛ Bɛ̃nↄni, ↄ̃ aà mae tↄkpàɛ̀ Bɛ̃yãmɛɛ. 19Kɛ́ Lasɛli gà, wà aà vĩ̀ Ɛflata pↄ́ wì mɛ tia Bɛtɛlɛũ zɛ́u. 20Yakↄbu yãdↄngugbɛ pɛ̀lɛ aà miawa. Lasɛli miagbɛpi ku we e ń a gbão. 21Isaili ɛ̀a dàzɛu, ↄ̃ à bòokpà sãdãnaↄ gugwakĩi kpɛle. 22Gↄↄ pↄ́ a ku bùsupiu ↄ̃ Lubɛni gɛ̀ ì ń Bila, Yakↄbu nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀oo. Yakↄbu yã́pi mà. Yakↄbu nɛgↄ̃ɛↄ kuɛplaɛ. 23Lea nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yakↄbu yoa Lubɛni, Simɛↄ, Levii, Yuda, Isakaa, Zabulↄni. 24Lasɛli nɛ́ↄn Yosɛfu ń Bɛ̃yãmɛɛo ũ. 25Lasɛli zↄnↄɛ Bila nɛ́ↄn Dã ń Nɛfatalio ũ. 26Lea zↄnↄɛ Zilipa nɛ́ↄn Gada ń Asɛɛo ũ. Nɛgↄ̃ɛ pↄ́ wà ń í ń Yakↄbuo Mɛsↄpↄtamiↄn we. 27Ɔ̃ Yakↄbu kà a mae Izaaki kĩ́i Mamale. A ku Kiliataaba pↄ́ wì mɛ tia Hɛblↄ̃ saɛ, gu pↄ́ Ablahaũ ń Izaakio zↄ̃̀lɛu. 28Izaaki kà wɛ̃̀ ↄ̀aa do baosai, 29à zikũ̀ táotao, ↄ̃ à gà à zù a gbɛ̃́ↄ guu, ↄ̃ aà nɛ́ↄ Esau ń Yakↄbuo aà vĩ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\