Daalɛa 36

1Esau pↄ́ wì mɛ lↄ Ɛdↄũ buiↄ yã́n kɛ: 2Esau Kanaa nↄɛↄ sɛ̀, Iti bui Eloni nɛ́ Ada ń Ivi bui Ana nɛ́ Ɔhↄlibama, Zibɛↄ̃ tↄũnao. 3À Isimaɛla nɛ́ Basɛma, Nɛbaio dãe sɛ̀ lↄ. 4Ada Ɛlifaza ìaànↄ, mɛ́ Basɛma Leuɛli ì. 5Ɔhↄlibama Yeusi ń Yalaũo ń Kolao ì. Esau nɛgↄ̃ɛ pↄ́ wà ń í Kanaa bùsuuↄn we. 6Esau a naↄ sɛ̀lɛ ń a nɛgↄ̃ɛↄ ń a nɛnↄɛↄ ń a bɛdeↄ píi ń a pↄtuoↄ ń a àizɛɛ pↄ́ a è Kanaa bùsuuↄ píi, ↄ̃ à gɛ̀ Sei bùsuu, à zã̀kũ ń a dãuna Yakↄbuo, 7asa an àizɛɛ zↄ̃ↄ yã́ mɛ́ tò aa fↄ̃ wàↄ kú ń kↄ̃oo. Bùsu pↄ́ aa kuu i mↄ́máo, kɛ́ an pↄ́ↄ dasi yã́i. 8Esau zↄ̃̀lɛ Sei bùsu gbɛ̀sĩsĩde pↄ́ wì mɛ tia Ɛdↄũ guu. 9Esau pↄ́ dɛ Ɛdↄũↄ dezi sɛ̃́ia ũ buiↄn kɛ: 10Esau nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ada nɛ́ Ɛlifaza ń Basɛma nɛ́ Leuɛlio. 11Ɛlifaza nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Temani, Omaa, Zefo, Gataũ, Kenazi. 12Ɛlifaza nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀o tↄ́n Timina. Ɔ̃mɛ Amalɛki ìaànↄ. Esau na Ada tↄũnaↄn we. 13Leuɛli nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Naata, Zela, Sãma, Miza. Esau na Basɛma tↄũnaↄn we. 14Esau na Ɔhↄlibama nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yeusi, Yalaũ, Kola. 15Esau bui dezi káauↄ tↄ́n kɛ: Esau nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Ɛlifaza bui dezi káauↄ tↄ́n kɛ: Temani, Omaa, Zefo, Kenazi, 16Kola, Gataũ, Amalɛki. Ɛlifaza bui dezi káauↄ, Ada tↄũnaↄn we. Aa ku Ɛdↄũ bùsuuɛ. 17Esau nɛ́ Leuɛli bui dezi káauↄ Naata, Zela, Sãma ń Mizao. Leuɛli bui dezi káauↄ, Basɛma tↄũnaↄn we. Aa ku Ɛdↄũ bùsuuɛ. 18Esau na Ɔhↄlibama bui dezi káauↄ tↄ́n kɛ: Yeusi, Yalaũ, Kola. Ana nɛ́ Ɔhↄlibama tↄũnaↄn we. 19Esau pↄ́ wì mɛ lↄ Ɛdↄũ nɛgↄ̃ɛↄn we, aà bui dezi káauↄnɛ. 20Sei, Oli bui pↄ́ kú Ɛdↄũ bùsuu za káau nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Lotani, Sobala, Zibɛↄ̃, Ana, 21Disↄ̃, Ezɛɛ, Disã. 22Lotani nɛgↄ̃ɛↄn Oli ń Emaũo ũ. Lotani dãe tↄ́n Timina. 23Sobala nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Alavã, Manaata, Ebali, Sefo, Onaũ. 24Zibɛↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n Aya ń Anao. Anapi mɛ́ bↄ̀ nibↄna wãawa gbáau gↄↄ pↄ́ àlɛ a mae zàa'ĩnaↄ dã́. 25Ana nɛgↄ̃ɛ tↄ́n Disↄ̃, aà nɛnↄɛ tↄ́n Ɔhↄlibama. 26Disↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ɛmadã, Ɛsebã, Ilana, Kelana. 27Ezɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Bilana, Zaavã, Akana. 28Disã nɛgↄ̃ɛↄn Uzu ń Alanao ũ. 29Oli bui dezi káauↄ tↄ́n kɛ: Lotani, Sobala, Zibɛↄ̃, Ana, 30Disↄ̃, Ezɛɛ, Disã. Oli bui dezi káauↄ ń ń bui pↄ́ kú Sei bùsuuↄn we. 31Kía pↄ́ kpalablè Ɛdↄũ bùsuu Isaili kíaↄ ãaↄ tↄ́n kɛ: 32Bɛↄↄ nɛ́ Bɛla, Dinaba gbɛ̃́ mɛ́ kpalablè Ɛdↄũ káau. 33Kɛ́ à gà, ↄ̃ Zela nɛ́ Yobaba, Bↄzɛla gbɛ̃́ kpalablè aà gbɛu. 34Kɛ́ à gà, ↄ̃ Temani bùsu gbɛ̃́ Usaũ kpalablè aà gbɛu. 35Kɛ́ à gà, ↄ̃ Bedada nɛ́ Adada, Aviti gbɛ̃́ kpalablè aà gbɛu. Ɔ̃mɛ zĩblè Madiãↄwa Mↄabu bùsuu. 36Kɛ́ à gà, ↄ̃ Maseleka gbɛ̃́ Samala kpalablè aà gbɛu. 37Kɛ́ à gà, ↄ̃ Leobo pↄ́ kú Uflata saɛ gbɛ̃́ Saulu kpalablè aà gbɛu. 38Kɛ́ à gà, ↄ̃ Akaboo nɛ́ Baalanana kpalablè aà gbɛu. 39Kɛ́ à gà, ↄ̃ Pau gbɛ̃́ Adada kpalablè aà gbɛu. Aà na tↄ́n Mɛtabɛli, Malɛdi nɛ́ɛ, Mɛzaaba tↄũnaɛ. 40Esau bui dezi káauↄ tↄ́n kɛ an buiwa an bùsu wa: Timina, Alava, Yɛtɛti, 41Ɔhↄlibama, Ela, Pinↄ, 42Kenazi, Temani, Mibizaa, 43Magadiɛ, Ilaũ. Ɛdↄũↄ dezi káauↄ tↄ́n we wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo bùsu pↄ́ aa zↄ̃̀lɛu. Esau pↄ́ Ɛdↄũↄ dezi sɛ̃́ia ũ buiↄn we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\