Daalɛa 39

1Kɛ́ Isimaɛla buiↄ kà ń Yosɛfuo Egipi, ↄ̃ Egipi gbɛ̃́ Pↄtifaa aà lùmá. Falaↄ̃ↄ ìwaↄ doɛ, ↄ̃mɛ aà dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 2Dii kú ń Yosɛfuo, ìↄ aà daɛ ń gòmio. A ku a dii Egipi gbɛ̃́pi bɛ. 3Aà diipi è Dii kuaànↄ, ìↄ aà daɛ ń gòmio yã́ pↄ́ àlɛ kɛ píi guu, 4ↄ̃ à aà wɛgwà, à aà dìlɛ a bɛ ziia ũ, à pↄ́ pↄ́ a vĩ píi nàɛ̀ a ↄzĩ. 5Za gↄↄ pↄ́ à aà dìlɛ a bɛ ziia ũ, Dii ɛ̀fãaidà aà bɛu Yosɛfu yã́i. Dii ɛ̀fãaidà pↄ́ pↄ́ dɛ aà pↄ́ ũↄgu píi, bɛ pↄ́ↄn nò, bua pↄ́ↄn nò. 6Ɔ̃ Pↄtifaa a pↄ́pii nà Yosɛfuɛ a ↄzĩ. A yãe kã̀a vĩo, mɛ́ i kɛ blɛblea bàasio. Yosɛfu sↄ̃ gↄ̃ kɛfɛnaɛ, mɛ́ aà zɛa maa. 7Zĩewa ↄ̃ Yosɛfu bĩi gɛ̃̀ a dii nagu, ↄ̃ a òɛ̀: Wúlɛmanↄ. 8Ɔ̃ à gì à mɛ̀: Gwa, ma dii yãe kã̀a vĩ bɛ la lↄo, à pↄ́ pↄ́ á vĩↄ nàmɛɛ ma ↄzĩ píiɛ. 9Aà iko dɛmala ua lao, tó n baa gɛ̃̀, i gimɛɛ ń pↄeoo, kɛ́ ń dɛ aà nↄ ũ yã́i. Má fↄ̃ yãvãi bee taa kɛ mà duunakɛ Luaɛe? 10Baa kɛ́ nↄɛpi ìↄ oɛ̀ gↄↄpii, i we wùlɛaànↄo, a ye àↄ kuaànↄ seo. 11Zĩewa kɛ́ Yosɛfu gɛ̃̀ kpɛ́u zĩkɛi, à mↄ lè uazĩkɛnae ku bɛo. 12Ɔ̃ nↄɛpi aà kũ̀ a ulawa à mɛ̀: Wúlɛmanↄ. Ɔ̃ Yosɛfu a ula tòɛ̀ we, à bàalɛ̀ bↄ̀ bàasi. 13Kɛ́ nↄɛpi è à a ula tòɛ à bàalɛ̀ bↄ̀ bàasi, 14ↄ̃ à uazĩkɛnaↄ sìsi a ònɛ́: À gwa, wà mↄ̀wɛ̃ɛ ń Ɛbɛluo, ↄ̃ àlɛ dↄ́ɛwanↄ. À gɛ̃̀mazi wúlɛimanↄɛ, ↄ̃ ma wiidↄ̀wà. 15Kɛ́ a è ma wiidↄ̀wa, ↄ̃ à a ula tò kálɛa ma saɛ, à bàalɛ̀ bↄ̀ bàasi. 16Ɔ̃ nↄɛpi ulapi kàlɛ a saɛ. Kɛ́ Yosɛfu dii sù, 17ↄ̃ aà nↄpi òɛ̀ à mɛ̀: Ɛbɛlu zↄ pↄ́ n suowɛ̃ɛ dↄ̀ɛmanↄ, à gɛ̃̀mazi. 18Kɛ́ ma wiidↄ̀wà, ↄ̃ à a ula tò kálɛa ma saɛ, à bàalɛ̀ bↄ̀ bàasi. 19Kɛ́ nↄɛpi yã́pi sìu a zã́ɛ à mɛ̀ lá n zↄ kɛ̀mɛɛn we, aà pↄ pà maamaa. 20Ɔ̃ à mɛ̀ wà Yosɛfu kũ wà dakpɛu, gu pↄ́ kía dakpɛunaↄ kálɛu, ↄ̃ à gↄↄplakɛ̀ we. 21Ń beeo Dii kuaànↄ à gbɛ̃kɛkɛ̀ɛ̀, a tò aà yã́ kà dakpɛunaↄ dↄ̃̀anagu. 22Ɔ̃ gudↄ̃anapi dakpɛunaↄ nà Yosɛfuɛ a ↄzĩ píi, wìli yãe kɛ aà saio. 23Dakpɛunaↄ dↄ̃̀anapi líↄ yãe kã̀a vĩ Yosɛfu musuo, kɛ́ Dii kuaànↄ, mɛ́ ìↄ aà daɛ ń gòmio yã́ pↄ́ àlɛ kɛ píi guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\