Daalɛa 41

1Wɛ̃̀ bṹu pla gbɛa Falaↄ̃ↄ nana'ò a è á zɛa Niililɛ. 2A è zuda maa mɛkpaaↄ bↄ̀lɛ swapi ɛu mɛ̀n sopla, aalɛ sɛ̃ ble dã̀na guu. 3Ɔ̃ à zuda fɛ̃́fɛ̃a wòũwoũↄ è sopla lↄ. Aa bↄ̀ swa'ɛu, aa bɛ a sɛ̃́iaↄ kpɛ, aa zɛ̀ ń saɛ swalɛ. 4Ɔ̃ zù fɛ̃́fɛ̃a wòũwoũpiↄ zù maa mɛkpaapiↄ mↄ̀mↄ, ↄ̃ Falaↄ̃ↄ vù. 5À ɛ̀a gɛ̃̀ ń io, ↄ̃ à nana'ò lↄ. A è ése sáo maa wɛde pìa éseli doũwa sáo sopla. 6Ɔ̃ à ése sáo wɛ́n ála'alana pↄ́ lou'i kɛ̃̀sãmáↄ è, à pìa ń gbɛa lↄ sáo sopla. 7Ɔ̃ ése sáo wɛ́n ála'alanapiↄ ése sáo maa wɛdepiↄ mↄ̀mↄ. Kɛ́ Falaↄ̃ↄ vù, a è nana á ò. 8Kɛ́ gu dↄ̀, làasoo gɛ̃̀aàgu, ↄ̃ à Egipi màsokɛnaↄ ń wɛzɛ̃naↄ sìsi píi. À a nanaↄ sɛ̀lɛ sìunɛ́, kási an gbɛ̃e i fↄ̃ à a àsi òɛ̀o. 9Ɔ̃ vɛ̃ɛbↄlɛnaↄ kía fɛ̀lɛ yã'ò Falaↄ̃ↄɛ à mɛ̀: Tàae pↄ́ má kɛ̀ yãa dↄ̀magu gbã. 10Kí, n pↄ pà n zↄ̀blenaↄzi yãa, ↄ̃ n ma dakpɛu n dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ bɛ sãnu ń pɛ̃ɛkɛnaↄ kíao. 11Gwãasĩn doũ wa nana'ò, wá baade ń a pↄ́o ń a àsio. 12Ɛbɛlu ɛ̀waasoe kúwanↄ we, n dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ zↄɛ. Kɛ́ wa wá nanaↄ sɛ̀lɛ wá sìuɛ̀, ↄ̃ à wá baade pↄ́ àsi òɛ̀. 13Yã́piↄ kɛ̀ lá a òwɛ̃ɛwa. N ɛa n ma da ma zĩu, ↄ̃ n pɛ̃ɛkɛnaↄ kíapi lòo líwa. 14Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ gbɛ̃́ zĩ̀ Yosɛfu sísii, ↄ̃ wà gɛ̀ aà bↄ̀ kpɛ́u kpakpa. À mibò à a pↄkasaↄ lìlɛ, ↄ̃ à gɛ̀ Falaↄ̃ↄ kĩ́i. 15Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ òɛ̀: Ma nana'ò, kási gbɛ̃e i fↄ̃ a àsi òmɛɛo. Má mà wà mɛ̀, tó wa ònɛ, ni fↄ̃ ǹ a àsi onɛ́ɛ. 16Yosɛfu òɛ̀: I kɛ mámɛo, Lua mɛ́ a a àsi onɛ kí. 17Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ òɛ̀: Ma nana guu má è má zɛa Niililɛ. 18Má è zuda maa mɛkpaa mɛ̀n soplaↄ bↄ̀lɛ swa'ɛu, aalɛ sɛ̃ ble dã̀na guu. 19Ɔ̃ ma zuda pãleↄ è lↄ mɛ̀n sopla, aa fɛ̃́fɛ̃a wòũwoũ, mi zù fɛ̃́fɛ̃a bee taaↄ e Egipi la yãao. 20Ɔ̃ zuda fɛ̃́fɛ̃a wòũwoũpiↄ zù mɛkpaa sɛ̃́ia mɛ̀n soplapiↄ mↄ̀mↄ. 21Baa kɛ́ aa ń mↄmↄ, aa gì fɛ̃́fɛ̃a lá aa dɛwaɛ, gbɛ̃e a dↄ̃ kɛ́ aa ń mↄmↄ seo. Ɔ̃ ma vu. 22Nana guu lↄ má è, ése sáo maa wɛde sáo sopla bↄ̀ éseli doũwa. 23Ɔ̃ má è, ése sáo teeena wɛ́n ála'alana pↄ́ lou'i kɛ̃̀sãmáↄ bↄ̀ an gbɛa lↄ sáo sopla. 24Ɔ̃ ése sáo wɛ́n ála'alanapiↄ ése sáo wɛdepiↄ mↄ̀mↄ. Kɛ́ má ò màsokɛnaↄnɛ, an gbɛ̃e i fↄ̃ à a àsi òmɛɛo. 25Ɔ̃ Yosɛfu òɛ̀: Kí, nana pↄ́ ń òpiↄ àsi doũɛ. Lua yã́ pↄ́ á ye kɛ ↄ̀lↄnɛɛ, kí. 26Zù maa mɛ̀n soplapiↄá wɛ̃̀ soplaɛ, mɛ́ ése sáo wɛde sáo soplapiↄá wɛ̃̀ soplaɛ. Nanapiↄ àsi doũɛ. 27Zù fɛ̃́fɛ̃a wòũwoũ mɛ̀n sopla pↄ́ bↄ̀lɛ aa bɛ a sɛ̃́iaↄ kpɛpiↄá wɛ̃̀ soplaɛ. Màa ése sáo wɛ́n ála'alana pↄ́ lou'i kɛ̃̀sãmá sáo soplapiↄ dɛ lↄ. Beeↄ mɛ́ wɛ̃̀ sopla pↄ́ imina a kauↄ ũ. 28Lá má ònɛ tiawa kí, ma mɛ̀ Lua lɛ́ yã́ pↄ́ á ye kɛ ↄlↄnɛɛ. 29Blɛwɛna aↄ di Egipi gupiiu maamaaɛ e wɛ̃̀ sopla. 30Bee gbɛa imina i ka e wɛ̃̀ sopla, kãa gbãapi yã́ i sã Egipiↄgu. Iminapi a to bùsu blɛ midɛ. 31Imina pↄ́ a mↄpi aↄ pãsĩ maamaaɛ, kãa gbãapi yã́ a dↄ gbɛ̃egu lↄo. 32Kí, lá gɛ̃n pla n nanapi ò, bee mɛ̀ Lua mɛ́ dìlɛ màa. A kɛ tiaɛ, a sea vĩo. 33Tiasa kí, ↄ̃nↄde wɛzɛ̃na wɛɛlɛ ǹ dilɛ aàↄ dɛ gbãade ũ Egipi. 34Kí, gbɛ̃́ↄ dilɛ ziiaↄ ũ Egipi, aaↄ pↄ́wɛna sↄode kãaa wɛ̃̀ sopla pↄ́ pↄ́wɛnaↄ diupi guu. 35Aa blɛ kãaa wɛ̃̀ maa pↄ́ lɛ́ mↄ́ↄ guu, aai pↄ́wɛna ká dↄ̃ↄ guu wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo ń n tↄ́o, aaiↄ dↄ̃́a. 36Tó imina pↄ́ a kɛ wɛ̃̀ soplapi kà Egipi, blɛpi iↄ dɛ kũ̀sũa ũ, kɛ́ iminapi su Egipiↄ dɛdɛo yã́i. 37Yã́pi kà Falaↄ̃ↄgu ń a ìwaↄ píi, 38ↄ̃ a ònɛ́: Gbɛ̃́ɛ beeá Lua Nisĩnadeɛ. Wá gbɛ̃e e láaàwa lↄe? 39Ɔ̃ a ò Yosɛfuɛ: Lá Lua tò n yã́ beeↄ dↄ̃̀ píi, ↄ̃nↄde wɛzɛ̃nae ku lánwao. 40Ḿmɛ ńyↄ̃ↄ dɛ ma ua gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, ma gbɛ̃́ↄ iↄ misiilɛnɛ ḿpii. Báa mɛ́ a to màↄ dɛnla ado. 41Ɔ̃ à ɛ̀a òɛ̀: Ńyↄ̃ↄ iko vĩ Egipi bùsu gupiiwaɛ. 42Ɔ̃ à tãana seelakɛbↄ bↄ̀ a ↄwa, a dà Yosɛfuɛ a ↄwa, à bàabaa ula dàɛ̀, à vua yàbaa dàɛ̀ a nↄɛ. 43À a sↄ̃́go plaade kpàwà bɛbɛbↄ ũ, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ dↄaaaɛↄ ìↄ pala: À kúlɛ! À kúlɛ! Beewa Falaↄ̃ↄ tò Yosɛfu iko vĩ Egipi bùsuwa. 44A òɛ̀ lↄ: Mámɛmaa Falaↄ̃ↄ, gbɛ̃e a fↄ̃ yãe kɛ Egipi la n lɛ́ saio. 45Ɔ̃ à tↄkpàɛ̀ Zafɛna Panɛa, ↄ̃ à Ɛliↄpↄli wɛ̃́lɛ sa'ona Potifɛla nɛnↄɛna Asɛna kpàwà nↄ ũ. 46Gↄↄ pↄ́ Yosɛfu zĩ sɛ̀ Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ bɛ, a wɛ̃̀ baakwi vĩ. Ɔ̃ à bↄ̀ Falaↄ̃ↄ kĩ́i, à gɛ̀ bɛbɛi Egipi gupiiu. 47Kãa gbãa ku e wɛ̃̀ sopla, blɛwɛna di maamaaɛ. 48Ɔ̃ Yosɛfu blɛ pↄ́ di Egipi wɛ̃̀ soplapiↄ kã̀aakãaa wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo kũ̀sũa ũ, wɛ̃́lɛ píi ń azĩa pↄ́o. 49À pↄ́wɛna kã̀aa zↄ̃ↄzↄ̃ↄ lán ísialɛ ũfãawa, ↄ̃ wà zɛ̀ a yↄ̃yↄ̃aɛ, asa wa fↄ̃ a lɛ́ dↄ̃o. 50E imina àↄ gɛ́ kái Yosɛfu na Potifɛla nɛ́ Asɛna nɛgↄ̃ɛ ì pla. 51Yosɛfu tↄkpà a yoaɛ Manase à mɛ̀: Lua tò ma mae bɛdeↄ ń ma taasikɛao yã́ sã̀magu píi. 52Ɔ̃ à tↄkpà a plaadeɛ Ɛflaiũ à mɛ̀: Lua tò ma gↄ̃ nɛde ũ bùsu pↄ́ wà ma wɛtã̀u. 53Kɛ́ kãa gbãa pↄ́ kú Egipi wɛ̃̀ soplapi lɛ́ kà, 54ↄ̃ wɛ̃̀ sopla pↄ́ imina kàu dàalɛ lá Yosɛfu òwa. Imina kà bùsu ń bùsuo píi, ãma blɛ di Egipi gupiiuɛ. 55Kɛ́ nↄana gɛ̃̀ Egipiↄgu píi, aa wiilɛ̀ Falaↄ̃ↄwa aà blɛ kpámá. Ɔ̃ a ònɛ́ píi: À gɛ́ Yosɛfu kĩ́i, lá a oɛ́ í kɛ. 56Imina lì bùsupila píi, ↄ̃ Yosɛfu dↄ̃ↄ wɛ̃̀wɛ̃, à pↄ́wɛna yìa Egipiↄwa, kɛ́ imina gbãakũ̀ ń bùsuu yã́i. 57Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ bↄ̀ dṹnia guu píi aa mↄ̀ Egipi pↄ́wɛna lúi Yosɛfuwa, asa imina gbãakũ̀ dṹnia guu píiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\