Daalɛa 44

1Yosɛfu ò a bɛ ziiaɛ: Pↄ́wɛna káka gbɛ̃́piↄnɛ ń sakiliↄ pai, lá aa fↄ̃ sɛ́ lɛ́u. Baade ↄ̃a daɛ̀ a pↄ́wɛnaa sakiliu, 2ní ma ã́nusu imibↄ sɛ ǹ da an dãuna sakiliu ń aà pↄ́wɛna ↄ̃ao. Ɔ̃ a kɛ̀ lá Yosɛfu òɛwa. 3Kɛ́ gu dↄ̀ gↄ̃̀ↄ, wà ń gbáɛ ń ń zàa'ĩnaↄ. 4E aaↄ gɛ́ kái zã̀, ↄ̃ Yosɛfu ò a ziiaɛ: Fɛlɛ pɛ́lɛńzi. Tó ń ń lé, ǹ ń la bↄ́yãi aa maa fĩabò ń vãioi? 5Bↄ́yãi aa ma ta pↄ́ mi imiò, mi màsokɛò sɛ̀ kpã́ii? Onɛ́ aa tàaekɛ̀. 6Kɛ́ à ń lé, à yã́pi ònɛ́, 7ↄ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Mae, àkɛa ń ò màai? Kúku! Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, wá fↄ̃ yã́ bee taa kɛe? 8Ɔ̃a pↄ́ wá è yãa wá sakiliↄ guu, wi ɛa suonɛ bↄa za Kanaao lé? Wá fↄ̃ ã́nusu ge vua sɛ kpã́i n dii bɛa? 9Mae, wá gbɛ̃́ pↄ́ ń è aà kĩ́i, ade gàɛ, wápii wí gↄ̃ n zↄↄ ũ. 10À mɛ̀: Tↄ̀ↄ, aà kɛ lá á òwa. Gbɛ̃́ pↄ́ wa è aà kĩ́i, a gↄ̃ ma zↄ ũɛ, á gbɛ̃́ kĩniↄ í gↄ̃ tàaesai. 11Ɔ̃ an baade a sakili pìla a pòlo gↄ̃̀ↄ. 12Ɔ̃ ziiapi ń sakiliↄ yↄ̀ɛ. A dàalɛ an vĩ̀i pↄ́wa e à gɛ̀ kàò an dãuna pↄ́wa, ↄ̃ à imibↄpi è Bɛ̃yãmɛɛ pↄ́ guu. 13Aa ń ulaↄ ga kɛ̃̀kɛ̃, ↄ̃ an baade a aso yè a zàa'ĩnaɛ, aa ɛ̀a gɛ̃̀ wɛ̃́lɛu. 14Kɛ́ Yuda ń a gbɛ̃́ↄ kà Yosɛfu bɛ, aa aà lè we, ↄ̃ aa wùlɛ tↄↄlɛ aà aɛ. 15A ònɛ́: Bↄ́yãi á kɛ̀ màai? Á dↄ̃ kɛ́ ma taa lí màsokɛo lé? 16Yuda wèwà à mɛ̀: Baa, wá onɛ kpelewa ni? Wá yãe oa vĩo. Kpelewa wá fↄ̃ wázĩa bↄyãui? Lua wá dↄ̃ tàaedeↄ ũɛ. Baa, wa gↄ̃ ń zↄↄ ũ sa wápiiɛ, i kɛ gbɛ̃́ pↄ́ wà imibↄpi è aà kĩ́i ado no. 17Ɔ̃ Yosɛfu mɛ̀: Kai! Má fↄ̃ bee kɛo. Gbɛ̃́ pↄ́ wà imibↄpi èwà mɛ́ a gↄ̃ ma zↄ ũ, á gbɛ̃́ kĩniↄ í ɛa ta á maewa aafia. 18Ɔ̃ Yuda sↄ̃̀aàzi à mɛ̀: N yã́ na Baa! To mapi n zↄ̀blena mà yã'onɛ. Ńsu to n pↄ pamazio Baa, asa ń sáa ń Falaↄ̃ↄoɛ. 19Baa, n wá lá yãa tó wá mae ge dãuna vĩ. 20Ɔ̃ wa mɛ̀ wá mae zikũ̀, mɛ́ wá dãuna kú lↄ, wá mae aà ì a zikũ guuɛ. Nɛ́pi vĩ̀i dadoũde gà, ↄ̃mɛ gↄ̃̀ ado, mɛ́ wá maepi yeaàzi maamaaɛ. 21Ń ò wápiↄ n zↄ̀blenaↄnɛ wà aà sɛ mↄonɛ, kɛ́ ǹ e ǹ wɛsiaàlɛ. 22Baa, wá ònɛ nɛ́pi a e go a maewao. Tó à gòwà, maepi a gaɛ. 23Ɔ̃ ń òwɛ̃ɛ, tó wá dãunapi i mↄ́wanↄo, wásu tó wá wɛ́ kɛ síiↄ̃o. 24Kɛ́ wa ta wá maewa, wa n yã́ òɛ̀. 25Ɔ̃ wá maepi mɛ̀ wà ɛa gɛ́ blɛ lúi yↄↄ lↄ. 26Wa mɛ̀, mɛ́ i kɛ wá dãuna kúwanↄ bàasio, wá fↄ̃ gɛ́o, asa tó a kúwanↄo, wá wɛ́ a kɛ síiↄ̃o. 27Ɔ̃ wá maepi òwɛ̃ɛ, wá dↄ̃ kɛ́ a napi nɛ'ì mɛ̀n plaɛ. 28Kɛ́ ado bↄ̀ a bɛ, i aà e lↄo e gbã. À mɛ̀ wài mɛ́ aà sò. 29À mɛ̀ tó wà nɛ́ mɛ̀ndoɛ bee sìwa, mɛ́ yãvãi gɛ̀ aà lè sa, lá a zikũ̀, wá tó à ta miau ń pↄsiaoɛ. 30Tiasa, tó ma ta ma maewa, mɛ́ aà nɛ́pi kúwanↄo, maepi a gaɛ, asa aà pↄ dↄ̀ nɛ́piwaɛ. 31Tó i nɛ́pi e wá guuo, wá maepi a ta miau a zikũ guu ń pↄsiaoɛ. 32Ma azĩa kpà ma maewa nɛ́pi gɛ̃ɛ ũɛ, ma mɛ̀ tó mi suɛ̀aànↄo, má gↄ̃ aà tàaede ũɛ. 33Baa, n yã́ na! To mà gↄ̃ ń zↄ ũ nɛ́pi gɛ̃ɛ ũ, i tá ń a vĩ̀iↄ, 34asa tó nɛ́pi kumanↄo, má fↄ̃ ta ma maewao. Má fↄ̃ wɛ̃na pↄ́ a kɛ aà yã́ musu gwao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\