Daalɛa 47

1Yosɛfu gɛ̀ yã'ò Falaↄ̃ↄɛ à mɛ̀: Ma vĩ̀iↄ bↄ̀ Kanaa bùsuu ń ń sãↄ ń ń bleↄ ń ń zuↄ ń pↄ́ pↄ́ aa vĩↄ píi, aa mↄ̀ Gosɛ̃ bùsuu. 2Ɔ̃ à a vĩ̀iↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn sↄo, à ń ↄlↄ Falaↄ̃ↄɛ. 3Falaↄ̃ↄ ń lá à mɛ̀: Bↄ́ zĩ i kɛi? Aa wèwà aa mɛ̀: Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, sãdãnaↄn wá ũ lán wá deziↄwa. 4Ɔ̃ aa òɛ̀: Wa mↄ zↄ̃lɛi bùsu la gↄↄplaɛ, asa imina tↄ̃̀ Kanaa bùsuwaɛ, sɛ̃ ku kɛ́ wá sãↄ bleo. Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, wá gba zɛ́ wà zↄ̃lɛ Gosɛ̃ bùsuu. 5Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ ò Yosɛfuɛ: Lá n mae ń n vĩ̀iↄ sù n kĩ́iɛ, 6ǹ ń kálɛ Egipi gumaau. Aa zↄ̃lɛ Gosɛ̃ bùsuu. Tó laaideↄ kú ń guu, ní ma pↄ́ↄ nanɛ́ ń ↄzĩ. 7Ɔ̃ Yosɛfu a mae Yakↄbu sɛ̀ gɛ ↄ̀lↄ Falaↄ̃ↄɛ. Ɔ̃ Yakↄbu samaa'òɛ̀. 8Falaↄ̃ↄ aà là à mɛ̀: N ka wɛ̃ ũmai? 9A wèwà à mɛ̀: Ma kua dṹniau lán nibↄwa wɛ̃̀ basoolokwin la. Ma wɛ̃ i ka ma deziↄ pↄ́wao, mɛ́ a taasi vĩ. 10À samaa'ò Falaↄ̃ↄɛ lↄ, ↄ̃ à gò aà kĩ́i. 11Yosɛfu a mae ń a vĩ̀iↄ kàlɛ Egipi bùsu gumaau, à ń gbá bùsu pↄ́ Lamɛsɛ dɛ a mɛɛwia ũ, lá Falaↄ̃ↄ òwa. 12Yosɛfu blɛ kpà a maewa ń a vĩ̀iↄ ń a mae bɛdeↄ píi ua ń uao an dasilɛu. 13Imina pãsĩ kũ̀, blɛ ku gueio. Egipiↄ ń Kanaaↄ yɛ̃̀ɛɛ làa. 14Lá wàlɛ pↄ́wɛna lú, Yosɛfu ↄ̃a pↄ́ kú Egipi ń Kanaao sì píi, à tàò Falaↄ̃ↄ bɛ. 15Kɛ́ Egipiↄ ń Kanaaↄ ↄ̃a làa, Egipiↄ mↄ̀ Yosɛfu kĩ́i ḿpii aa mɛ̀: Ɔ̃a kú lↄo, wá gba pↄblea. Ńsu to wà gaga n wáao. 16Yosɛfu mɛ̀: Lá á ↄ̃a vĩo, à mↄ́ ń á pↄtuoↄ, mí blɛ kpáwá a musu. 17Ɔ̃ aa mↄ̀ Yosɛfuɛ ń pↄtuoↄ, ↄ̃ à pↄ́wɛna kpàmá sↄ̃́ↄ ń sãↄ ń bleↄ ń zuↄ ń zàa'ĩnaↄ musu. Wɛ̃ bee à pↄ́wɛna kpàmá ń pↄtuoↄ musuɛ. 18Kɛ́ wɛ̃ bee gɛ̃̀, ↄ̃ aa mↄ̀ aà kĩ́i a wɛ̃̀ sìa aa òɛ̀: Baa, wá fↄ̃ yãe ulɛnɛo. Ɔ̃a làa mɛ́ wá pↄtuoↄ gↄ̃̀ n pↄ́ ũ. Pↄe i gↄ̃ wà kpamao, wápiↄ ń wá buaↄ bàasio. 19Ńsu to wà gaga n wáa ń wá buaↄo. Wá lú ń wá buaↄ, ní fĩabo ń blɛo, wí gↄ̃ Falaↄ̃ↄ zↄↄ ũ, wápiↄ ń wá buaↄ. Wá gba pↄbui kɛ́ wásu gagao, wíↄ ku, mɛ́ wá buaↄ su gↄ̃ tàaa ũo. 20Ɔ̃ Yosɛfu Egipi buaↄ lù Falaↄ̃ↄɛ píi, asa Egipiↄ baade a bua yìa, kɛ́ nↄana ń kṹ gbãa yã́iɛ, ↄ̃ bùsu gↄ̃̀ Falaↄ̃ↄ pↄ́ ũ. 21Yosɛfu Egipiↄ sì zↄↄ ũ píi za ń bùsu lɛ́la ń a lɛ́leo. 22Ãma i sa'onaↄ buaↄ luo, asa Falaↄ̃ↄ dìlɛ aàↄ blɛ kpámá gↄↄpiiɛ. Lá aa kú ń blɛ pↄ́ Falaↄ̃ↄ ì kpámáo, aai ń buaↄ yíao. 23Ɔ̃ Yosɛfu ò gbɛ̃́ↄnɛ: Ma á lú ń á buaↄ sa, a gↄ̃ Falaↄ̃ↄ pↄ́ ũɛ. Pↄbui kɛ, à gɛ tↄ̃́. 24Pↄkɛkɛgↄↄ àliↄ a lɛɛ sↄode kpa Falaↄ̃ↄwa, a lɛɛ síiↄ̃ kĩni i gↄ̃ɛ́ pↄbui ń blɛo ũ. Àliↄ bee ble ń á nɛ́ↄ ń á bɛdeↄ píi. 25Ɔ̃ aa mɛ̀: N wá mìsiɛ. To wàↄ nannↄ Baa, wí gↄ̃ Falaↄ̃ↄ zↄↄ ũ. 26Ɔ̃ Yosɛfu yãdìlɛ Egipi à mɛ̀, bua pↄ́ lɛɛ sↄode aliↄ dɛ Falaↄ̃ↄ pↄ́ ũɛ. Yã́pi ku e ń a gbão. Sa'onaↄ ńtɛ̃ɛ, an buaↄ mɛ́ i gↄ̃ Falaↄ̃ↄ pↄ́ ũo. 27Isailiↄ ku Gosɛ̃ bùsuu Egipi. Aa ńzĩa tↄↄlɛ vĩ we, ↄ̃ aa nɛ'ì aa kã̀fĩ maamaa. 28Yakↄbu kɛ̀ wɛ̃̀ gɛ̃o ń plao Egipi, aà wɛ̃̀ píi basoplasↄo ń plaoɛ. 29Kɛ́ à kà gaa, ↄ̃ à a nɛ́ Yosɛfu sìsi a òɛ̀: N yã́ na! Ma wɛ̃nagwa! Ǹ n ↄda ma gbala taau, ní gbɛ̃kɛ ń náaio yã́ kɛmɛɛ. Ńsu ma vĩ Egipio. 30Tó ma zu ma deziↄ guu, ma gɛ sɛ bↄò Egipi la, ní ma vĩ ma dezipiↄ mia'ɛu. Ɔ̃ a òɛ̀: Má yã́ pↄ́ ń ò kɛnɛ. 31Ɔ̃ Yakↄbu mɛ̀: Lɛgbɛ̃mɛɛ. Kɛ́ à lɛgbɛ̃̀ɛ̀, ↄ̃ Yakↄbupi kùlɛ Luaɛ a lii mizĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\