Daalɛa 49

1Yakↄbu a nɛ́ↄ sìsi, ↄ̃ à mɛ̀: À kãaamazi, mí yã́ pↄ́ a á le gbɛzã oɛ́. 2À kↄ̃ kãaa ma nɛ́ↄ, à swã́kpa, í á mae Isaili yãma. 3Lubɛni ma yoa, ma gbãa, ma gↄ̃sakɛ nɛ́ sɛ̃́ia, n gawi ń n ikoo dɛ ń gbɛ̃́ↄla. 4Ń pãsĩ lán ísↄ̃wa, kási ńyↄ̃ↄ dɛńlao, asa n dɛdɛ n da n mae wúlɛkĩia, n gbadà ma nↄↄ dowaɛ. 5Simɛↄ ń Leviio mɛ́ kↄ̃gbɛ̃ↄ ũ, aa pãsĩ ń fɛ̃ndao. 6Ma lɛ́ kú an lɛkpaaĩ guuo, ma bàa kúńnↄo. Asa aa gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ń pↄkũmao, aa zuↄ kĩzã zↄ̃̀zↄ̃ lán kↄ̃̀ↄ yã́wa. 7Lua láaikɛmá ń pↄkũma zↄ̃ↄ yã́i, aà lɛkɛnɛ́ ń pↄfɛ̃ pãsĩ yã́i. Má ń kɛ̃kↄ̃wa Yakↄbu buiↄ guuɛ, mí ń buiↄ fãaa Isailiↄ guu. 8Yuda, n gbɛ̃́ↄ n sáaukpa. Ńyↄ̃ n ibɛɛↄ kṹ ń nↄ̀ɛ, n mae nɛ́ↄ kúlɛnɛ. 9Yuda dɛ lán nↄ̀ↄmusuwa. Ma nɛ́pi ì su ń toekao, ì gaɛ ì wúlɛ a tòou. Dé mɛ́ a fↄ̃ aà vui? 10Kpala a go Yudalao, aà buiↄ mɛ́ aaↄ lípana kũa e kpalade àↄ mↄ́, bui píi i misiilɛɛ̀. 11A a zàa'ĩna dↄ vɛ̃ɛliwa, a a zàa'ĩn nɛ́ ye vɛ̃ɛli maawa. Vɛ̃ɛ aↄ diaàziɛ, iↄ pↄ́ píò, iↄ a ula pí ń vɛ̃ɛbɛ'io. 12Vɛ̃ɛ a aà wɛ́ tɛ̃akũ, vĩ i aà swaa puakũ. 13Zabulↄni aↄ ku ísia saɛ, aà bùsu aↄ dɛ gó'ilɛnadↄdↄkĩi ũ. Aà buiↄ bùsu lɛ́n Sidↄ̃ lɛ́u. 14Isakaa dɛ lán zàa'ĩn gbãawa, ìↄ wúlɛa asoↄ zãnguo. 15Tó aà buiↄ è an kã́mabokĩi maa, mɛ́ an bùsu na, aa koo ń aso zíɛɛ, aai zↄzĩ kɛnɛ́. 16Dã a a gbɛ̃́ↄ yã́gↄ̃gↄ̃ a zɛ́wa, aↄ dɛ Isaili buiↄ do ũ. 17Dã buiↄ aaↄ dɛ lán mlɛ̃ pↄ́ kú zɛ́lɛwa, lán sↄ̀gbalawa zɛ́wɛwɛna saɛ. Aa sↄ̃́ só a koewa, sↄ̃de i bↄlɛlɛ kpaanla. 18Dii, ma wɛ́ dↄnzi ǹ ma suaba. 19Gada buiↄ sↄ̃, zĩgↄ̃ↄ ãnamá, kási aali pɛ́lɛńziɛ. 20Asɛɛ buiↄ blɛá blɛ nísideɛ, blɛ pↄ́ dɛ kía blɛ maa ũ ↄ̃ aali kɛ ń bùsuu. 21Nɛfatali buiↄ dɛ lán banawa sɛ̃u, aa nɛ́ kɛfɛnaↄ i. 22Yosɛfu buiↄ dɛ lán lí nɛ'ina pↄ́ kú nibↄna saɛwa, aà gↄ̃naↄ fɛlɛ da gĩa fↄ̀ↄↄ. 23Kàzunaↄ íbɛlɛsɛńnↄ, aa ń yá ń kao. 24Aaↄ ń sá kũa deesai Yakↄbu Lua Gbãade sabai, an ↄ gbãa mɛ́ a gↄ̃i vĩ Isailiↄ Gbɛ pↄ́ ì dↄaanɛ́ yã́i. 25N mae Luapi mɛ́ a dↄnlɛ, Gbãapiidepi mɛ́ a báaadangu ń lou'i pↄ́ ì bↄ musuo, ń ɛ̀fãai pↄ́ kálɛa tↄↄlɛ zíɛo. N nↄↄ ń n pↄ́ↄ aaↄ dɛ nɛadeↄ ũɛ. 26Sa'olɛ pↄ́ n mae n gba zↄ̃ↄ dɛ ma deziↄ pↄ́a, a zↄ̃ↄ dɛ gbɛ̀sĩsĩ ziↄla. Lua to pↄmaaↄ su Yosɛfu miwa, asa ↄ̃mɛ bɛɛɛ vĩ a gbɛ̃́ↄ guu. 27Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ aaↄ dɛ lán àwalɛwan pãsĩwa, aa lɛ́lɛ gbɛ̃́ↄwa kↄↄ, aai ń pↄ́ↄ naaa oosi. 28Isaili bui mɛ̀n kuɛplaↄn we píi. Sa'olɛ pↄ́ an mae ń gbán we, baade ń a pↄ́o. 29Ɔ̃ a ònɛ́: Tó ma ã́nuatò, à ma vĩ ma deziↄ gbɛ̀'ɛ pↄ́ kú Iti bui Ɛfↄ̃nↄ bua guu. 30Gbɛ̀'ɛpi ku Mapelaɛ, Mamale gukpɛ oi Kanaa bùsuu, bua pↄ́ Ablahaũ lù Iti bui Ɛfↄ̃nↄwa gɛvĩkĩi ũ. 31We wà Ablahaũ vĩ̀u ń a na Salao. We wà Izaaki vĩ̀u ń a na Lɛbɛkao. We ma Lea vĩ̀u. 32Wà búpi ń a gbɛ̀'ɛo lù Itiↄwaɛ. 33Kɛ́ Yakↄbu lɛ́pi dìlɛ a nɛ́ↄnɛ a làa, à ɛ̀a wùlɛ, ↄ̃ à gà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\