Daalɛa 5

1Adamu buiↄ yã́n kɛ: Gↄↄ pↄ́ Lua gbɛ̃nazĩnaↄ kɛ̀, à ń kɛ́ láawaɛ. 2À gↄ̃ɛ kɛ̀ ń nↄɛo, ↄ̃ à báaadàńgu. À tↄkpànɛ́ Gbɛ̃nazĩna. 3Adamu wɛ̃̀ basoolokwide (130) guu ↄ̃ à nɛ'ì láawa a taa ũ, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Sɛti. 4Sɛti ia gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ (800), à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 5Kɛ́ à kà wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń basoolokwio (930), ↄ̃ à gà. 6Sɛti wɛ̃̀ basↄosↄode (105) guu ↄ̃ à Ɛnↄsi ì. 7A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń soplao (807), à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 8Kɛ́ à kà wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń basↄokwi ń plao (912), ↄ̃ à gà. 9Ɛnↄsi wɛ̃̀ basiiↄ̃kwide (90) guu ↄ̃ à Kena ì. 10A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń gɛ̃oo (815), à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 11Kɛ́ à kà wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń basↄosↄoo (905), ↄ̃ à gà. 12Kena wɛ̃̀ bàaↄ̃kwide (70) guu ↄ̃ à Maalalee ì. 13A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń blao (840), à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 14Kɛ́ à kà wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń basↄokwio (910), ↄ̃ à gà. 15Maalalee wɛ̃̀ bàaↄ̃sↄode (65) guu ↄ̃ à Yɛlɛdi ì. 16A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń baakwio (830), à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 17Kɛ́ à kà wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń basↄo sↄosaio (895), ↄ̃ à gà. 18Yɛlɛdi wɛ̃̀ baswaaↄ̃ ń plaode (162) guu ↄ̃ à Ɛnↄki ì. 19A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ (800), à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 20Kɛ́ à kà wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń baswaaↄ̃ ń plao (962), ↄ̃ à gà. 21Ɛnↄki wɛ̃̀ bàaↄ̃sↄode (65) guu ↄ̃ à Mɛtusela ì. 22A gbɛa à tɛ̀ Luazi e wɛ̃̀ ↄ̀aa do ń basↄoo (300), à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 23Kɛ́ à kà wɛ̃̀ ↄ̀aa do ń baswaaↄ̃sↄoo (365), 24à tɛ̀ Luazi, ↄ̃ wà kùawà, kɛ́ Lua aà sɛ̀ bↄ̀ò dṹniau yã́i. 25Mɛtusela wɛ̃̀ ↄ̀aa do kuɛ'aaↄ̃saide (187) guu ↄ̃ à Lemɛki ì. 26A gbɛa à kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃, bao plasai mɛ́ kúo (782), à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 27Kɛ́ à kà wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń baswaaↄ̃kwi dosaio (969), ↄ̃ à gà. 28Lemɛki kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa doɛ, bao plasai mɛ́ kúo (182), ↄ̃ à nɛgↄ̃ɛ ì. 29À tↄkpàɛ̀ Nↄee à mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ bee mɛ́ a wá nↄ̀sɛ níniwɛ̃ɛ zĩ gbãa pↄ́ wálɛ kɛ Dii lɛkɛa tↄↄlɛɛ yã́i yã́ musu. 30Nↄee ia gbɛa Lemɛki kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa àaↄ̃ sↄosai (595), à nɛ́ pãleↄ ì lↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. 31Kɛ́ à kà wɛ̃̀ ↄ̀aa àaↄ̃ ń baswaaↄ̃kwi ń soplao (777), ↄ̃ à gà. 32Nↄee wɛ̃̀ ↄ̀aa pla ń basↄoode (500) guu ↄ̃ à Sɛũ ń Haũo ń Yafɛtio ì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\