Daalɛa 7

1Ɔ̃ Dii ò Nↄeeɛ: Gɛ̃ gó guu ń n bɛdeↄ, asa má è ḿmɛ ń maamɛɛ tiadeↄ guu. 2Nↄ̀ↄ pↄ́ wì sa'oòↄ sɛ gɛ̃ò da ń sao soplapla, ní nↄ̀ↄ pↄ́ wìli sa'oòòↄ sɛ mɛ̀n plapla da ń sao. 3Bãↄ sɛ gɛ̃ò lↄ da ń sao soplapla, kɛ́ an bui e aaↄ ku dṹniau gupiiu. 4Asa gↄↄ sopla gbɛa má tó lou ma tↄↄlɛ e gↄↄ bla fãanɛ ń gwãasĩnao, kɛ́ mà pↄ́ wɛ̃nide pↄ́ má kɛ̀ↄ waa tↄↄlɛwa píi. 5Nↄee yã́ pↄ́ Dii òɛ kɛ̀ píi. 6Gↄↄ pↄ́ í dà dṹniaa, Nↄee wɛ̃̀ ↄ̀aa àaↄ̃ɛ. 7À gɛ̃̀ gó'ilɛna guu ń a nɛ́ↄ ń a nao ń a nɛ́ↄ naↄ, kɛ́ aa e bↄ ípi yã́u. 8Ɔ̃ nↄ̀ↄ pↄ́ wì sa'oòↄ ń nↄ̀ↄ pↄ́ wìli sa'oòòↄ ń bãↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ 9mↄ̀ Nↄee kĩ́i gó guu mɛ̀n plapla da ń sao lá Lua òɛ̀wa. 10Gↄↄ sopla gbɛa í zↄ̃ↄpi dṹnia lè. 11Nↄee wɛ̃̀ ↄ̀aa àaↄ̃de, a mↄ plaade gↄↄ gɛ̃o ń plaode zĩ́, ↄ̃ ísi pↄ́ kú tↄↄlɛ zíɛ nibↄnaↄ pũ̀na píi, mɛ́ loupↄↄ fↄ̃̀. 12Lou mà e gↄↄ bla fãanɛ ń gwãasĩnao. 13Zĩbeezĩ Nↄee gɛ̃̀ gó guu ń a nɛ́ↄ Sɛũ ń Haũo ń Yafɛtio ń a nao ń a nɛ́ↄ naↄ gbɛ̃ↄn àaↄ̃, 14ń sɛ̃̀anↄbↄↄ píi ń buiwa ń pↄtuoↄ píi ń buiwa ń pↄ́taa'onkuawaↄ píi ń buiwa ń pↄ́ vuaaↄ píi ń buiwa, bãↄ ń pↄ́ gã̀sĩadeↄ píi. 15Pↄ́ pↄ́ ì weↄ mↄ̀ Nↄee kĩ́i gó guu bui ń buio mɛ̀n plapla. 16Pↄ́ wɛ̃nideↄ bui píi gɛ̃̀ da ń sao lá Lua dìlɛɛ̀wa. Ɔ̃ Dii gbatàńlɛ. 17Lou mà e gↄↄ bla. Kɛ́ í lɛ́ kã́fĩ, ↄ̃ à gó sɛ̀ fɛ̀lɛò tↄↄlɛa. 18Í fɛ̀lɛ à kã̀fĩ maamaa, à dà tↄↄlɛa, ↄ̃ gópi da ía. 19Í kã̀fĩ à dà tↄↄlɛa nàai, à kù gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩ pↄ́ kú dṹniauↄla míↄ. 20Í fɛ̀lɛ kù gbɛ̀sĩsĩpiↄla e gã̀sĩsuu gɛ̃o. 21Pↄ́ wɛ̃nide pↄ́ ì táa'o tↄↄlɛwaↄ gàga píi, bãↄ ń pↄtuoↄ ń sɛ̃̀anↄbↄↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ ń gbɛ̃nazĩnaↄ píi. 22Pↄ́ pↄ́ ì we mɛ́ a ku sĩ̀sĩaↄ gàga píi. 23Pↄ́ wɛ̃nide pↄ́ kú sĩ̀sĩaↄ mìdɛ píi. Gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ ń bãↄ mìdɛ dṹnia guu. Nↄee mɛ́ bↄ̀ ado ń pↄ́ pↄ́ kuaànↄ gó guuↄ. 24Ɔ̃ í daa dṹniaa màa e gↄↄ basoplakwi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\