Daalɛa 9

1Ɔ̃ Lua báaadà Nↄeegu ń aà nɛ́ↄ, a ònɛ́: Àↄ nɛ'i àↄ kã́fĩ, í dṹnia pa. 2Nↄ̀bↄↄ ń bãↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ ń kpↄↄ píi aaↄ á vĩa vĩ. Ma ń naɛ́ á ↄzĩɛ. 3Pↄ́ pↄ́ ì táa'oↄ píi aaↄ dɛ á pↄblea ũ. Ma ń kpáwá píiɛ, lá ma blɛ pↄ́ ì bↄlɛ tↄↄlɛwaↄ kpàwá yãawa. 4Ãma ásuli nↄ̀ↄ pↄ́ wi a kòlokpao soo, asa a au mɛ́ a wɛ̃ni ũ. 5Má á au pↄ́ dɛ á wɛ̃ni ũ tↄsiɛ́ɛ. Tó nↄ̀ↄ gbɛ̃dɛ̀, ge tó gbɛ̃́ a gbɛ̃́dee dɛ̀, má aà au tↄsiɛ̀. Má tↄsi gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ̃́dee dɛ̀wa. 6Tó gbɛ̃́ gbɛ̃dɛ̀, wàli ade dɛ, asa ma gbɛ̃nazĩna kɛ̀ ma taa ũɛ. 7Àↄ nɛ'i àↄ kã́fĩ, í li dṹniaa, íↄ kↄ̃́. 8Lua yã'ò Nↄeeɛ ń aà nɛ́ↄ lↄ à mɛ̀: 9Ma bàa aↄ kúánↄ ń á buiↄɛ, 10ń pↄ́ wɛ̃nide pↄ́ kúánↄ aa bↄ̀ gó guuↄ píi, bãↄ ń pↄtuoↄ ń sɛ̃̀anↄbↄↄ ń pↄ́ pↄ́ kú tↄↄlɛwaↄ píi. 11Ma bàa aↄ kúánↄɛ. Má pↄ́ wɛ̃nideↄ midɛ píi ń í daa dṹniaao lↄo. Í a da dṹniala à kaalɛ lↄo. 12Ɔ̃ Lua ɛ̀a mɛ̀: Ma bàa aↄ kúánↄ ń pↄ́ wɛ̃nide pↄ́ kúánↄↄ e gↄↄpiiɛ. A seelan kɛ: 13Má a nàali bↄ louwa ma bàa kua ń dṹniao seela ũ. 14Tó má tò lou sìsi mɛ́ nàali bↄ̀wà, 15lá ma bàa kúánↄ ń pↄ́ wɛ̃nide bui píio, a yã́ ali dↄmaguɛ. Má tó í zↄ̃ↄkũ à pↄ́ wɛ̃nide kaalɛ píi lↄo. 16Tó ma nàali è louwa, ma bàa kua ń pↄ́ wɛ̃nide bui píio e gↄↄpii yã́ ali dↄmaguɛ. 17Ɔ̃ Lua ò Nↄeeɛ: Ma bàa kua ń pↄ́ wɛ̃nide pↄ́ kú dṹnia guu píio seelan we. 18Nↄee nɛ́ pↄ́ aa bↄ̀lɛ gó guuↄ tↄ́n kɛ: Sɛũ, Haũ, Yafɛti. Haũ mɛ́ Kanaa de'ia ũ. 19Nↄee nɛ́ↄn we gbɛ̃ↄn àaↄ̃. An buiↄ mɛ́ kpálɛ dṹnia guu píi. 20Nↄeeá sɛ̃̀wanaɛ, ↄ̃ à vɛ̃ɛbu kɛ̀. 21Kɛ́ à vɛ̃ɛ mì à kã̀, ↄ̃ aà pↄ́ↄ pìliwà a kpɛ́u. 22Kɛ́ Kanaa de'ia Haũ ń mae puizi è, à bↄ̀ gɛ ò Sɛũɛ ń Yafɛtio. 23Ɔ̃ Sɛũ ń Yafɛtio ulada sɛ̀ wa kà ń gã̀u ń pla, aa táa'ò ń kpɛo, an aɛ dↄa gupãle oi kɛ́ aasu ń mae puizi eo yã́i, aa gɛ̀ ń mae puizi ùlɛò. 24Kɛ́ Nↄee vɛ̃ɛ wèewà à vù, a mà lá a nɛ́ gbɛzã kɛ̀ɛ, 25ↄ̃ à mɛ̀: Kanaa a gↄ̃ láaipↄ ũɛ, ↄ̃mɛ aↄ a gbɛ̃́ↄ zↄn kɛ̃́sãana ũ. 26Ɔ̃ à mɛ̀: Wà Dii Sɛũ Lua sáaukpa, Kanaa buiↄ aaↄ dɛ Sɛũ buiↄ zↄↄ ũɛ. 27Lua kã́fĩakɛ Yafɛtiɛ, Yafɛti buiↄ bɛkpa ń Sɛũ buiↄ, Kanaa buiↄ aaↄ dɛ Yafɛti buiↄ zↄↄ ũɛ. 28Í daa dṹniaa gbɛa Nↄee kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa do ń basoplakwio (350). 29À kɛ̀ wɛ̃̀ ↄ̀aa síiↄ̃ ń basoplakwioɛ (950), ↄ̃ à gà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\