Abaku 2

1Má zɛ ma gudↄ̃akĩi, má tepɛ bĩ́iwa, má itɛ̃kɛ mà gwa lá asu omɛɛ, lá a a tàae pↄ́ málɛ e yã́zãsia. 2Ɔ̃ Dii òmɛɛ à mɛ̀: Yã́ pↄ́ ń è dalau, kɛ̃ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛwa wásawasa, kɛ́ kyokɛna e kɛ ń wãao. 3Asa yã́pi gↄↄ dilɛaɛ, yã́pi lɛ́ a kɛgↄↄ yá, a gí kɛio. Baa tó a gↄↄ lɛ́ gɛ̃gɛ̃, ǹyↄ̃ dã́, gↄↄpi a ká, wa sↄ̃òo. 4Gwa! Gbɛ̃́ pↄ́ a nↄ̀sɛ maao a fu, ãma gbɛ̃́ maa aↄ ku ma náai pↄ́ àlɛ kɛ yã́i. 5Àizɛɛ náai vĩo, yↄ̃̀ↄde sↄ̃ líↄ daa doũo. A asia vĩ lán bɛdawaɛ, ìli kã́o, a dɛ lán gawa. Ì buiↄ kãaaazi, ì bùsu píi gbɛ̃́ↄ kṹkũ zĩ̀zↄↄ ũ. 6Aà yã́ a gↄ̃ ń baadeɛ yãa ũ, aa aà àlafiikɛ aa aà láanikɛ aa mɛ: Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni dãↄ pↄ́ kãaa nzĩaɛ, ni nzĩa dilɛ gbia gbɛ̃́ bↄ́ↄ'imia yã́ musu. 7N fĩadeↄ fɛlɛnnↄ kã́ndoɛ, aa vu iu, ní gↄ̃ ń lualuao, ní gↄ̃ ń gbãablema ài ũ. 8Lá bui pↄ́ n ń pↄ́ↄ sìmá yãaↄ dasi, an kↄ̃naↄ n pↄ́ↄ sima sa sↄ̃ɛ, asa n gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ, n bùsuↄ kàalɛ ń wɛ̃́lɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ píiɛ. 9Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni n ua kã́fĩ ń ài vãio, ni n sakpɛpi da musu, kɛ́ músi su n leo yã́i. 10N lɛkpàaĩ gbɛ̃dɛdɛa dasi yã́i, ↄ̃ n widà n uawa, ńyↄ̃ wɛ̃ni kɛ lↄo. 11N kpɛ́ gbɛↄ mɛ́ aa wiidↄma, a zaↄ i yã́pi zã́simá. 12Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni wɛ̃́lɛ kṹ ń gbɛ̃dɛao, ni mɛɛwia kálɛ ń dìidiinkɛao. 13Gbɛ̃nazĩnaↄ isimagakpaa gbɛ a gↄ̃ yàa ũɛ, buiↄ ì ńzĩa kpasa pãɛ. Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ dìlɛ màao lò? 14Asa Dii gawi dↄ̃a a li dṹniaaɛ, lá í ì dagua ísiaiwa. 15Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni íkaka n gbɛ̃́deeↄnɛ, ni naɛnaɛmá e ípi gɛ zↄ̃lɛomá, kɛ́ ǹ e wɛ́tɛ an puizii yã́i. 16Wí mɛ́ a n kṹ, i kɛ gawi no. Imi, asa wa n puizi e sↄ̃ɛ. Imibↄ pↄ́ kú Dii ↄzĩ lɛ́ suma, wí i gↄ̃ n gawi gbɛu. 17Yãpãsĩ pↄ́ ń kɛ̀ Libã a kúlɛmaɛ, n nↄ̀bↄↄ kaalɛa yã́ a sↄ̃ kɛ̃ngu. Asa n gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ, n bùsuↄ ↄ̃̀ↄkpàɛ, n wɛ̃́lɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ kàalɛ píi. 18Bↄ́ ài tã́aↄ vĩi? Gbɛ̃nazĩna mɛ́ ã̀. Bↄ́ ài pↄ́ kásaa pↄ́ aaì ń da ɛɛupiↄ vĩi? Gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̀ ì a pↄkɛa náaikɛ, ì tã́a pↄ́ lí fↄ̃ yã'òopiↄ kɛ. 19Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni o líɛ aà yãmama, ge ni o gbɛ̀ wɛ̃nisaiɛ àↄ ku. A fↄ̃ dↄaanɛe? Wà vua ge ã́nusu'i lɛ̀wà, kási wɛ̃ni ku a guuo. 20Dii ku a bɛ pↄ́ a kua adoau. Dṹnia gbɛ̃́pii à kɛ kílikili aà aɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\