Age 1

1Kí Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, a mↄ soolode gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́, Dii yã'ò ãnabi Ageɛ, ↄ̃ a ò bùsu gbãade Zolobabɛli, Salatiɛli nɛ́ɛ ń sa'onkia Yesua, Yozada nɛ́o à mɛ̀: 2Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, á gbɛ̃eↄ lɛ́ mɛ kpɛdↄamɛɛ gↄↄ i ka yãao. 3Dii yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛ ãnabi Agewa lↄ à mɛ̀: 4Á kua á kpɛ́ kɛkɛa wásawasaↄ guu gↄↄ pↄ́ ma kpɛ́ gↄ̃̀ kpɛzĩ ũ maan wea? 5Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, à làasookɛ á yãkɛaↄwa à gwa. 6A pↄtↄ̃̀ maamaa, i nɛ'iɛ́ bílao. I pↄble, ili kã́o. I imi, ìli ká à á dɛo. I pↄkasa da, ìli ĩ́ana kṹɛ́o. I ↄ̃a sɛ́lɛ, kási á bↄ̀ↄ ìↄ fↄ̃aɛ. 7Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: À làasookɛ á yãkɛaↄwa à gwa. 8À gbɛ̀sĩsĩ kũ à su ń lío, í kpɛ́pi dↄ, ma pↄ i kɛwà na, mí tↄbↄ. Ma Dii mámɛ má ò. 9Á wɛ́ dↄi à pↄ́ e zↄ̃ↄ, i e bílao. Pↄ́ pↄ́ a suò bɛ, má tò à gɛ̃̀ ń ĩ́anao. Bↄ́yãi ni? Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ málɛ á la. Kɛ́ á baade lɛ́ laaidↄ a kpɛ́wa, mɛ́ ma kpɛ́ kú kpɛzĩ ũ yã́iɛ. 10Á yã́pi mɛ́ tò luabɛ gì mↄ̀sɛpisii, ↄ̃ tↄↄlɛ gì blɛkɛi. 11Ma iminapi sìsi buaↄ ń sĩ̀sĩↄwa pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ń nísio yã́ musu ń pↄ́ pↄ́ ì bↄlɛ tↄↄlɛwaↄ píi ń gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ ń zĩ pↄ́ álɛ kɛↄ píi. 12Ɔ̃ Salatiɛli nɛ́ Zolobabɛli ń sa'onkia Yesua, Yozada nɛ́o ń gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ píi Dii ń Lua yã́ pↄ́ ãnabi Age òpi mà, asa Dii an Lua mɛ́ aà zĩ̀. Gbɛ̃́ↄ Dii vĩa vĩ. 13Ɔ̃ Dii zĩna Age lɛ́ pↄ́ Dii dìlɛɛ bee ònɛ́ à mɛ̀: Dii mɛ̀ á kúánↄ. 14Ɔ̃ Dii tɛkpà Yuda bùsu gbãade Zolobabɛligu ń sa'onkia Yesuao ń gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ píi, ↄ̃ aa mↄ̀ nà Dii Zĩgↄ̃de ń Lua kpɛ́ zĩwa 15kí Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, a mↄ soolode gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaidezĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\