Ɛbɛluↄ 1

1Lua dↄ̀aa ãnabiↄnɛ yãa dodo dasi, ↄ̃ aa yã́zɛ ò wá deziↄnɛ dasi, 2ãma aà Nɛ́ mɛ́ yã'òwɛ̃ɛ gↄↄ gbɛzãɛ beeↄ zĩ́ sa. Nɛ́pi sabai ↄ̃ Lua dṹnia kɛ̀, a dìlɛ ↄ̃mɛ a gↄ̃ pↄ́pii vĩ. 3Ɔ̃mɛ Lua gawi tɛkɛa ũ, aà kua ũ zálala. Ɔ̃mɛ pↄ́pii kũa ń a yã'oa gbãao. Gbɛ̃́ↄ duunawoloa gbɛa à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ musu Zↄ̃ↄde ↄplaai. 4Lá tↄ́ pↄ́ a blè gbia dɛ malaikaↄ pↄ́a, màa aà zↄ̃ↄ dɛńla lↄ. 5Lua yã́ɛ bee ò malaikaeɛ yãae? Ma Nɛ́n n ũ, n Maen ma ũ gbã, ge mámɛ máↄ dɛ aà Mae ũ, aàpi iↄ dɛ ma Nɛ́ ũ. 6Kɛ́ Lua tò a yoa mↄ̀ dṹnia guu, à mɛ̀ a malaikaↄ kúlɛɛ̀ píi. 7Malaikaↄ yã́ musu à mɛ̀, i a ìwaↄ li ĩ́ana ũ, i a zĩkɛnapiↄ li tɛ́vua ũ. 8Aà Nɛ́ yã́ musu sↄ̃, à mɛ̀: Lua, ńyↄ̃ↄ zↄ̃lɛa báawa gↄↄpiiɛ, niↄ n kíakɛ lípana kũa yã́zɛde ũ. 9Ń ye maakɛai, ń za vãikɛau. A yã́i tò Lua, n Lua, n kpa kpalau, à pↄna pìsima dɛ n gbɛ̃́ↄla. 10Wa ò lↄ: Dii, n tↄↄlɛ kàlɛ asĩnizĩ, musuá n ↄzĩkɛaɛ. 11Ampii aa gɛ̃, kási ńyↄ̃ↄ kuɛ. Aa zikũ lán pↄkasawa, 12ní ń koo lán pɛwa, ní ń lilɛ lán pↄkasawa. Mpi sↄ̃ ńyↄ̃ↄ doũ gↄↄpiiɛ, n gↄↄ láaa vĩo. 13À yã́ɛ bee ò malaikaeɛ yãae? Zↄ̃lɛ ma ↄplaai e màↄ n ibɛɛↄ kɛnɛ n gbadibↄ ũ. 14Malaikaↄá zĩkɛnaↄnɛ ḿpii, nisĩna pↄ́ Lua ì ń zĩ dↄi gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ ziaↄlɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\