Ɛbɛluↄ 10

1Mↄizi ikoyãá yãmaa pↄ́ lɛ́ mↄ́ nisĩnaɛ, i kɛ yã́piɛ súsuo. A yã́i tò sa doũpi oa mↄ̀ↄmↄↄ wɛ̃ ń wɛ̃o lí fↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ sↄ̃ Luaziↄ gↄ̃̀ wásawasa bauo. 2Tó sa bee oa gbãbↄ̀ lousisinaↄnɛ gɛ̃n do e gↄↄpiiɛ, dↄ̃ an nↄ̀sɛ dàdoũ, aa a oa tò. 3Sĩana guu sa'oapi mɛ́ ìↄ gbɛ̃́ↄ duuna yã́ dↄńgu wɛ̃ ń wɛ̃o. 4Asa zuswana ń blesanao au lí fↄ̃ duunakɛ̃̀má bauo. 5A yã́i tò, kɛ́ Kilisi lɛ́ mↄ́ dṹnia guu, a ò Luaɛ: Ń ye sa'oa ge gbaio, ↄ̃ n mɛ dↄ̀mɛɛ. 6Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sa pↄ́ wì o duuna yã́ musuo lí kánguo. 7Ɔ̃ ma mɛ̀, má kɛ́! Lua, ma mↄ n pↄeã kɛiɛ, lá wa kɛ̃̀ Mↄizi ikoyãu ma yã́ musuwa. 8A ò gĩa, sa'oa ń gbao ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũo ń sa pↄ́ wì o duuna yã́ musuo lí ká Luaguo, a yeio, baa kɛ́ ikoyã mɛ́ dìlɛ. 9Ɔ̃ à gbàsa mɛ̀, á kɛ́, a mↄ aà pↄeã kɛiɛ. Màa à a káau bãdɛ̀ a plaade dilɛa yã́i. 10Lua pↄeãpi kɛa guu Yesu Kilisi azĩa kpà sa'obↄ ũ gɛ̃n do, a tò wá kua adoa Lua gbɛ̃́ↄ ũ. 11Gↄↄpii sa'onaↄ ìↄ kú ń zĩ guuɛ, aaↄ sa doũ pↄ́ lí fↄ̃ duunakɛ̃̀má bauo o mↄ̀ↄmↄↄ. 12Kilisi sↄ̃ à sa'ò duuna yã́ musu gɛ̃n doɛ e gↄↄpii, ↄ̃ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Lua ↄplaai. 13Za gↄↄ bee àlɛ dã́ we e Lua àↄ a ibɛɛↄ kɛɛ aà gbadibↄ ũ. 14Asa sa gɛ̃n do oapi guu, a tò gbɛ̃́ pↄ́ a gbãbↄ̀nɛ́ↄ gↄ̃̀ wásawasa e gↄↄpii. 15Lua Nisĩna lɛ́ yã́pi owɛ̃ɛ lↄ à mɛ̀: 16Ma bàakuańnↄ gↄↄ beeↄ gbɛa yã́n kɛ: Má a ikoyãↄ danɛ́ ń nↄ̀sɛ guu, má kɛ̃́ ń sↄ̃wa. 17Ɔ̃ à gbàsa mɛ̀: Má ń duuna ń ń tàaeↄ yãda lↄo. 18Lá à ń duuna kɛ̃̀má, sa'oa ń yã́i zɛ́ vĩ lↄo. 19A yã́i tò ma gbɛ̃́ↄ, ń Yesu au gbãao wá gɛ̃a luakukĩi zɛ́ vĩ ń sↄ̃o dilɛa. 20À wɛ̃ni zɛ́ dafu pↄ́ Lua kpɛ́ zwãa baa vĩ̀ bↄ̀wɛ̃ɛ a mɛ guu. 21Lá wá sa'on zↄ̃ↄ vĩ Lua uakũna ũ, 22wà sↄ̃ Luazi ń nↄ̀sɛmɛndoo ń aà náaikɛa seasaio ń sↄ̃ pↄ́ wa pìpi wà làasoo vãi bↄ̀uo ń mɛ pↄ́ wà a zu'ò ń í wásawasaoo. 23Wàↄ zia'ea yã́ pↄ́ wa zɛò kũa sↄ̃̀deedeesai, asa Lua a lɛgbɛ̃̀, mɛ́ náaideɛ. 24Wà laaidↄkↄ̃wa, wí tɛ́kpakↄ̃u yeakↄ̃i ń maakɛao yã́ musu. 25Wásu pãkpa wá kↄ̃kãaakɛai lá gbɛ̃eↄ ì kɛwao. Wà lɛdakↄ̃wa, atɛ̃sa lá á è Dii mↄgↄↄ lɛ́ kãikũ. 26Tó wa sĩana mà mɛ́ wá dↄ̃̀, tó wa gi lɛ́ duunakɛ, sa'oae ku à duunakɛ̃wá lↄo. 27Pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀wɛ̃ɛ mɛ́ dɛ yã́kpalɛ ń sↄ̃kɛ̃nguo ń tɛ́ gbãa pↄ́ a Lua ibɛɛↄ kaalɛo dãa ũ. 28Wì gbɛ̃́ pↄ́ gì Mↄizi ikoyã dai dɛ aà wɛgwasai gbɛ̃ↄn pla ge àaↄ̃ seeladekɛ musu. 29Tó gbɛ̃́ ↄ̃zↄ̃̀ Lua Nɛ́wa mɛ́ à Luabaakuańnↄ au pↄ́ gbãbↄ̀ɛ gwà foooũ, mɛ́ à Nisĩn gbɛ̃kɛkɛnɛde sↄ̃̀sↄ̃, àↄ dↄ̃ kɛ́ wa ĩadawà zↄ̃ↄ dɛ beea maamaa. 30Asa wá yã́ɛbee'ona dↄ̃ à mɛ̀, ámɛ á tↄsimá, ámɛ á fĩabonɛ́. Wa ò lↄ, Dii a yã́kpalɛkɛ ń a gbɛ̃́ↄ. 31Lɛ́lɛ daa Lua bɛ̃́ɛ ↄuá yãpãsĩɛ. 32À làasookɛ á kua yãawa. Á wɛ́kɛ̃a gbɛa a taasi fↄ̃̀ á dɛ̃ɛ zↄ̃ↄ kaa guu. 33Zĩeↄ wì á sↄ̃́sↄ̃, wì á wɛtã dasi guu. Zĩeↄ i zɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ń wɛtã màaↄ. 34A wɛ̃nadↄ̃̀ dakpɛunaↄnɛ. Kɛ́ wà á pↄ́ↄ sìwá, a zɛò ń pↄnao, asa á dↄ̃ kɛ́ á àizɛɛ maa pↄ́ ìↄ ku gↄↄpii vĩ. 35A yã́i tò ásu to sea gɛ̃ wↄ́ↄ pↄ́ ài vĩɛ́ zↄ̃ↄ guuo. 36Sema àↄ mɛna vĩ, í pↄ́ pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀ e aà pↄeã kɛa gbɛa. 37Asa à gↄ̃̀ yↄↄɛ, a gɛ̃gɛ̃o, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ pila. 38Gbɛ̃́ pↄ́ má tò yã́ bↄ̀aànↄ na ma náai pↄ́ àlɛ kɛ yã́i aↄ ku, ãma tó à pↄ̀ↄbↄzã kɛ̀, a kamaguo. 39Gbɛ̃́ pↄ́ aaì pↄ̀ↄbↄzã kɛ aa ńzĩa kaalɛↄn wá ũo. Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Lua náaikɛ aa àizãna eↄn wá ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\