Ɛbɛluↄ 11

1Luanaaikɛa mɛ́ wɛdↄaaàzi seasai ũ. A dɛ yã́ pↄ́ wìli wɛsiɛo sia sĩana ũ ũɛ. 2Gbɛ̃́ káauↄ luanaaikɛa mɛ́ tò Lua ń sáaukpà. 3Wá luanaaikɛa mɛ́ tò wá dↄ̃ kɛ́ aà yã'oa mɛ́ dṹnia kàlɛ. Pↄ́ pↄ́ wìli wɛsiɛo ↄ̃ à pↄ́ pↄ́ wì wɛsiɛ kɛ̀ò. 4Abɛli luanaaikɛa mɛ́ tò aà sa'oa Luawa maa dɛ̀ Kainu pↄ́a. Aà luanaaikɛa yã́i Lua aà sáaukpà, à aà dìlɛ gbɛ̃maa ũ, ↄ̃ à aà gba sì. Baa ń aà gaao, àlɛ yã'owɛ̃ɛ e tia Lua náai pↄ́ a kɛ̀pi yã́i. 5Ɛnↄki luanaaikɛa mɛ́ tò Lua aà sɛ̀, kɛ́ asu gao yã́i. Wi aà e lↄo, kɛ́ Lua aà sɛ̀ yã́i. E Lua àↄ aà sɛ́, à aà sáaukpà à mɛ̀ aà yã́ kàagu. 6Gbɛ̃e yã́ lí ká Luagu aà náaikɛsaio. Sema gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ sↄ̃aàzi si kɛ́ a ku, mɛ́ ì fĩabo a kĩ́i wɛ̀ɛlɛnaↄnɛ. 7Kɛ́ Lua lɛdà Nↄeewa yã́ pↄ́ wi e yãao musu, ↄ̃ à Lua náaikɛ̀ à aà yãmà, à gó'ilɛna kɛ̀ à a uadeↄ mìsiò. Aà luanaaikɛa mɛ́ tò yã́ zↄ̃̀lɛ dṹniawa, mɛ́ Lua tò yã́ bↄ̀aànↄ na a náai pↄ́ a kɛ̀pi yã́i. 8Kɛ́ Lua Ablahaũ sìsi aà gɛ́ bùsu pↄ́ á kpawà aàↄ vĩ guu, ↄ̃ Ablahaũ Lua náaikɛ̀ à Lua yã́pi sì. Kɛ́ à bↄ̀ bɛ, a gu pↄ́ àlɛ gɛ́upi dↄ̃ zio. 9À Lua náaikɛ̀, ↄ̃ à bɛkpà bùsu pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀ɛpiu nibↄ ũ zwã̀akpɛde ũ. Màa Izaaki ń Yakↄbuo lↄ, asa Lua lɛgbɛ̃api gↄ̃̀ ń pↄ́ ũɛ. 10Asa wɛ̃́lɛ pↄ́ Lua dɛ a kũna ũ a kalɛna ũ ìↄ zɛdↄa ↄ̃ Ablahaũ wɛ́ dↄi. 11Sala luanaaikɛa mɛ́ tò a è nↄsì, baa kɛ́ fĩiɛ mɛ́ à zikũ̀, asa a dↄ̃̀ Lua pↄ́ lɛgbɛ̃̀ɛpi náai vĩ. 12Baa kɛ́ à zikũ̀, gↄ̃ɛ mɛ̀ndopi buikɛ̀ dasi lán saanaↄ ge ísialɛ ũfãawa, wa fↄ̃ dↄdↄo. 13Gbɛ̃́piↄ gàga píi ń luanaaikɛa guu pↄ́ pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀nɛ́ↄ esai. Aa è kãaa aa gbãakpài. Aa mɛ̀ nibↄ bↄ̀mↄↄn ń ũ tↄↄlɛ la. 14Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ o màaↄ lɛ́ ↄlↄwɛ̃ɛ wàlɛ ń de bɛ nidɛɛ. 15Tó bùsu pↄ́ aa bↄ̀u bɛɛ aalɛ kɛ, dↄ̃ aa zɛ́ è aa ɛ̀a tà we. 16Sĩana guu aalɛ bùsu pↄ́ a maa dɛ beea ya luabɛɛ. A yã́i tò, tó wà mɛ̀ Lua dɛ ń Lua ũ, ìli kɛ Luapiɛ wí ũo, asa à wɛ̃́lɛ kɛ̀kɛnɛ́. 17- 18Kɛ́ Lua Ablahaũ lɛ̀ a gwà, ↄ̃ Ablahaũ Lua náaikɛ̀ à Izaaki kpà sa'obↄ ũ. Lua lɛgbɛ̃̀ɛ̀ yãa à mɛ̀ Izaaki kĩ́i aà bui a bↄu. Ń beeo à zɛ̀ ń a nɛ́ mɛ̀ndonapi kpaao. 19A è Lua gbãa a fↄ̃ gɛↄ vu, ↄ̃ à ɛ̀a Izaaki è a yáasi ũ. 20Izaaki Lua náaikɛ̀, ↄ̃ à Yakↄbu ń Esauo gbà sa'olɛ. 21Yakↄbu Lua náaikɛ̀. Kɛ́ à kà gaa, ↄ̃ à gbãa'è a gopanawa, à kùlɛ Yosɛfu nɛ́ↄ gbà sa'olɛ. 22Yosɛfu Lua náaikɛ̀. Kɛ́ a ye gai, ↄ̃ à Isailiↄ bↄa Egipi yã'ò ń lá aa kɛ ń a gɛoo. 23Mↄizi de ń aà dao Lua náaikɛ̀, ↄ̃ aa aà ùlɛ e mↄ àaↄ̃ aà ia gbɛa, kɛ́ aa è a kɛfɛũ yã́i. Aai vĩakɛ iko pↄ́ kía dìlɛɛo. 24Mↄizi Lua náaikɛ̀. Kɛ́ à zↄ̃ↄkũ̀, ↄ̃ à gì wà a dilɛ Falaↄ̃ↄ nɛnↄɛ nɛ́ ũ. 25A sì wà a wɛtã ń Lua gbɛ̃́ↄ dɛ kua ń pↄnao duuna guu gↄↄplala. 26A dìlɛ kɛ́ wí pↄ́ wì damá Kilisi yã́i dɛ Egipi àizɛɛa, asa zia asea aà wɛ́ pɛ́wà. 27Aà luanaaikɛa mɛ́ tò à bↄ̀ Egipi, i vĩakɛ kía pↄkũmaɛo, à zɛ̀ gíũgiũ lá à Lua pↄ́ wìli e ń wɛ́oo èwa. 28Aà luanaaikɛa mɛ́ tò à Gɛ̃amusu dikpɛ dìlɛ ń aumamaa kpɛɛlɛ gĩↄwao, kɛ́ gbɛ̃dɛna su ↄkã ń nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄwao yã́i. 29Isailiↄ Lua náaikɛ̀ aa bùa Ísia Tɛ̃awa lán tↄↄlɛ giiwa. Kɛ́ Egipiↄ yↄ̃̀wà màa, ↄ̃ í kũ̀aamá. 30Isailiↄ Lua náaikɛ̀ aa lìa Yelikoi e gↄↄ sopla, ↄ̃ a bĩ́i kwɛ̀. 31Káalua Lahabu Lua náaikɛ̀ à zãmadeↄ dìlɛ niɛniɛ, ↄ̃ i kaalɛ ń luanaaikɛnsaiↄo. 32Má o kpelewa lↄ ni? Má zɛ́ e mà Gedeↄ̃ↄ yã'oo ge Balaku ge Sãusↄ̃ↄ ge Zɛfɛte ge Davidi ge Samuɛli ge ãnabiↄ. 33Aa Lua náaikɛ̀, ↄ̃ aa zĩblè kíaↄwa, aa yãgↄ̃̀gↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ a zɛ́wa, aa lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀nɛ́ gbɛ'è, aa nↄ̀ↄmusuↄ lɛ́ nàaa, 34aa tɛ́ pãsĩ dɛ̀, aa bↄ̀ fɛ̃nda lɛ́zĩ, aa gbãa'è ń yɛ̃̀ɛɛsaikɛ guu, aa pãsĩkũ̀ zĩ guu, aa buipãle zĩgↄ̃ↄ yà, 35aa nↄɛↄ nɛ́ gɛↄ vù aa kpàmá. Wà ĩakpà ń gbɛ̃eↄzi, ↄ̃ aa gì bↄkĩi wɛɛlɛi, kɛ́ aa vu, aai bↄ maa yã́i. 36Wà ń gbɛ̃eↄ kɛ̀ pↄ́ↄpↄↄ wà ń gbɛ̃́ ń flàalao. Wà mↄkà ń gbɛ̃eↄwa wà ń ká kpɛ́u. 37Wà ń papa ń gbɛo wà ń dɛdɛ, wà ń zↄ̃ɛ pla ń siio, wà ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao. Aa bɛ̀bɛ sã báa ń blè báao daa. Aa gↄ̃̀ gii, wà ń wɛtã̀ wà ĩadàmá. 38Dṹnia i ká ń ũo. Aa lìaaliaa sɛ̃u ń gbɛ̀sĩsĩↄ musuo, aa ku gbɛ̀'ɛↄ ń tↄ̃ↄↄ guu. 39Baa kɛ́ Lua gbɛ̃́piↄ sáaukpà ḿpii a náai pↄ́ aa kɛ̀ yã́i, aai pↄ́ pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀nɛ́ eo, 40kɛ́ aasu gↄ̃ wásawasa wá saio yã́i. Lua dↄ̀aa dìlɛ wà yã́ pↄ́ a maa dɛ ń pↄ́a eɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\