Ɛbɛluↄ 12

1A yã́ mɛ́ tò wápiↄ sↄ̃, lá seeladeↄ gupàwázi dasi màa, wà ↄkpa pↄ́ pↄ́ ì kpáwɛ̃ɛzi ń duuna pↄ́ ì kpàli kpáwɛ̃ɛ àannↄo píi, wí bakpaaĩ pↄ́ Lua dìlɛwɛ̃ɛ kɛ ń mɛnao. 2Wà wɛ́pɛ Yesuwa. Ɔ̃mɛ bↄ̀ ń wá luanaaikɛa zɛ́o mɛ́ à bↄ̀lɛi. À gaa líwa fↄ̃̀, i a wíyã dao pↄna pↄ́ dilɛaɛ ea yã́i, ↄ̃ à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ báawa Lua ↄplaai. 3À làasookɛ aà yã́wa, lá à mɛnakɛ̀ ń duunkɛna pↄ́ íbɛlɛ bee taa sɛ̀anↄↄ, kɛ́ ásu kpasa á kúsu kwɛ́o yã́i. 4Asa á dɛ̃ɛkaa ń duunao guu, i zɛ gi e a gɛ gaò yãao. 5Nↄ̀sɛ níniyã pↄ́ wa òɛ́ lá á dɛ nɛ́ↄ ũwaɛ bee sã̀águ yã̀? Wà mɛ̀: Ma nɛ́, tó Dii lɛ́ n toto, ńsu dilɛ pão. Tó àlɛ n gba laai, ńsu to n kã́ gao. 6Asa gbɛ̃́ pↄ́ Dii yei ↄ̃ ì toto, ì gbɛ̃́ pↄ́ a sì a nɛ́ ũ swã́gaga. 7À ĩadama dilɛ totoa ũ. Lua mɛ́ lɛ́ bee kɛɛ́, kɛ́ á dɛ aà nɛ́ↄ ũ yã́i. Nɛ́e ku aà mae gì aà totoia? 8Tó i á toto lá a nɛ́ kĩniↄwao, á dɛ aà nɛ́ↄ ũo, gĩnasↄↄnɛↄn á ũ. 9Wá dṹnia la maeↄ vĩ aa wá toto, ↄ̃ wa ń yãmà. Lá màaɛ, wà misiilɛ wá Mae pↄ́ kú musuɛ dɛ beea, wíↄ ku. 10Wá maeↄ wá toto gↄↄpla pↄ́ ũ an ↄ̃nↄ lɛ́u. Lua ì wá toto wá kã́fĩa yã́iɛ, kɛ́ wá kua e àↄ adoa láawa. 11Totoae líↄ pↄna vĩ a gↄↄo, pↄsia bàasio, ãma gbɛ̃́ pↄ́ totoapi ń kɛkɛↄ ì a gbɛ'e zã́ bↄa maa ń nↄ̀sɛ daa doũo ũ. 12A yã́ mɛ́ tò à á ↄ pↄ́ gↄ̃̀ dↄáziↄ ń á gbá pↄ́ gↄ̃̀ tèeeↄ gba gbãa, 13í zɛ́sɛ súsu, kɛ́ á gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ tↄ̃ↄlɛↄ su pãalɛo, aai e gↄ̃ ń aafiao. 14À wɛɛlɛ àↄ na ń gbɛ̃́piio, á kua iↄ adoa, asa tó gbɛ̃́ kua adoao, a Dii eo. 15À laaika á gbɛ̃e su kua Lua gbɛ̃kɛkɛanɛ́wa aà gↄ̃ á guu kona ũ, i ĩada gbɛ̃́ dasiↄwa à ń ↄ̃̀ↄkpao. 16Á gbɛ̃e su àↄ dɛ gbãsĩkɛna ũ ge luayãdansai ũ lán Esauwao. À a yoakɛzɛ yìa blɛ gɛ̃n do blea yã́i. 17Á dↄ̃ kɛ́ à sa'olɛ wɛ̀ɛlɛ a maewa gbɛzã, ↄ̃ Lua gìɛ̀. Baa kɛ́ a wɛ̀ɛlɛ ń wɛ́'io, i zɛ́ e à yã́ pↄ́ á kɛ̀ lìlɛo. 18I sↄ̃ Sinai gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ wa fↄ̃ ↄkãwàzio. Àlɛ tɛ́kũ, a gusia vĩ ń guduuduuo ń zàao 19ń kã̀ae'ↄo ń Lua lↄↄ gbãao. Kɛ́ Isailiↄ lↄↄpi mà, aa awakpàɛ̀ aa mɛ̀, asu yãe onɛ́ lↄo, 20asa aa yã́ pↄ́ a dìlɛnɛ́ɛ bee fↄ̃o à mɛ̀: Baa pↄtuo kã̀ gbɛ̀sĩsĩpiwa, wà pápa ń gbɛo wà dɛ. 21Lua pilaapiá vĩa yã́ɛ maamaa e Mↄizi mɛ̀ vĩa a kũ, álɛ lualua. 22A sↄ̃ Siↄna gbɛ̀sĩsĩi ń Lua bɛ̃́ɛ wɛ̃́lɛ Yelusalɛũ pↄ́ kú musuo ń a malaika dasidasi pↄ́ kãaaa weↄ 23ń Lua nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia pↄ́ an tↄ́ kɛ̃a weↄ ń Lua pↄ́ dɛ gbɛ̃́pii yã́kpalɛkɛna ũo ń gbɛ̃maa pↄ́ aa gↄ̃̀ wásawasa gyaadeↄ 24ń Yesu pↄ́ dɛ Luabaakuańnↄ gbɛzã kↄ́ↄ ũo ń aà au fã́fãa pↄ́ lɛ́ yã́ gbia o dɛ Abɛli pↄ́ao. 25À laaika, ásu gí yã́pi maio. Lá gbɛ̃́ pↄ́ aa gì Lua lɛdama mai tↄↄlɛ lapiↄ i bↄo, wápiↄ sↄ̃, lá Lua lɛ́ lɛdawá kua za musu, tó wa bↄ aà kpɛ, wa wá pↄ́ o lↄe? 26Aà lↄↄ tↄↄlɛ lùalua yãa, ↄ̃ à lɛgbɛ̃̀ à mɛ̀ á gu lualua gɛ̃n do lↄ, i kɛ tↄↄlɛ ado no, ń musuoɛ sa. 27Kɛ́ à mɛ̀ gɛ̃n do lↄ, bee lɛ́ owɛ̃ɛ Lua pↄkɛa pↄ́ a lualuapiↄ gɛ̃zɛaɛ, kɛ́ pↄ́ pↄ́ lí luaoↄ e gↄ̃. 28A yã́i tò, lá wálɛ kpala pↄ́ lí deeo ble, wà Lua sáaukpa, wíↄ kúlɛɛ̀ lá a yeiwa, wíↄ misiilɛɛ̀ vĩakɛaɛ̀ guu. 29Asa wá Luaá tɛ́ pↄ́ ì kṹmáɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\