Ɛbɛluↄ 13

1À wɛtã àↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń kↄ̃o. 2À laaidↄ nibↄyaaekɛawa, asa beewa gbɛ̃eↄ malaikaↄ dìlɛ dↄ̃sai. 3À to gbɛ̃́ pↄ́ wà ń ká kpɛ́uↄ yã́ dↄágu lá á kúńnↄ kpɛ́uwa, ń gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ĩadamáↄ lá ámɛ wàlɛ ĩadawáwa. 4Baade lí gↄ̃ɛ ń a nↄo kua ń kↄ̃o yãda gbia. Gↄ̃ɛ ń a nao su ń wúlɛkĩi gbãlɛo, asa Lua a yã́kpalɛkɛ ń káaluaↄ ń gbãsĩkɛnaↄɛ. 5Yea ↄ̃ai su dↄaaɛ́o. À zɛ ń pↄ́ pↄ́ á vĩo, asa Lua mɛ̀: Má n tó weo, má pãkpanzi bauo. 6A yã́i tò, wi sↄ̃dilɛ wà mɛ: Dii mɛ́ ma Mìsina ũ, vĩa a ma kũo. Bↄ́ gbɛ̃nazĩna a fↄ̃ kɛmɛɛi? 7À tó á dↄaana pↄ́ aa Lua yã́ òɛ́ↄ yã́ dↄágu. À ń kua tàasika e a lɛ́wa, í Lua náaikɛ láńwa. 8Yesu Kilisi doũ gĩa ń gbão e gↄↄpii. 9Ásu to wà á sã́sã ń yã́kanla dasi daanɛ́ↄo. A maa wá sↄ̃ gbãa'e Lua gbɛ̃kɛ guuɛ, i kɛ sa'oblɛ pↄ́ lí àie kɛ gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀oↄnɛo no. 10Zwã̀akpɛ sa'onaↄ zɛ́ vĩ aa sa'okĩi pↄ́ wá vĩ blɛ bleo. 11Sa'onkia ì gɛ̃ luakukĩi ń pↄtuo auo duunakɛ̃ama yã́i, ↄ̃ wì a gɛ tɛ́kũ bòo kpɛ. 12A yã́ mɛ́ tò Yesu gà wɛ̃́nkpɛ sↄ̃, à gbãbↄ̀ gbɛ̃́ↄnɛ ń azĩa auo. 13Wà bↄ wà gɛ́ aà kĩ́i bòo kpɛ, wí i wá kũaànↄ sↄ̃. 14Asa wá wɛ̃́lɛ pↄ́ ìↄ ku vĩ lao, wɛ̃́lɛ pↄ́ lɛ́ mↄ́ ↄ̃ wá wɛ́ dↄi. 15A yã́ mɛ́ tò wàↄ Lua sáaukpa láasai ń Yesu gbãao wá sa'oa ũ. Gba pↄ́ aà sìsinaↄ ì mↄòn we. 16À laaidↄ maakɛa ń gbɛ̃kɛkɛakↄ̃ɛowa. Sa bee taa oa mɛ́ ì ka Luagu. 17À á dↄaanaↄ yãma, í misiilɛnɛ́, kɛ́ aa e zĩkɛ ń pↄnao, asa aa dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa ń zĩ yã́ sɛ́lɛ siu Luaɛↄ ũɛ. Tó aalɛ zĩkɛ ń lɛ́suuo, a àikɛɛ́o. 18À wabikɛwɛ̃ɛ. Yãe lɛ́ wá sↄ̃ vĩo, wi wɛɛlɛ wàↄ kú wá dↄ̀ↄwa yã́pii guuɛ. 19Má gbɛ̀awá, à wabikɛmɛɛ, atɛ̃sa mà e suwá kpakpa. 20Lua aafiade pↄ́ wá Dii Yesu bↄ̀ gau Sãdãnki ũ a bàakuawanↄ gↄↄpii au sabai, 21aà á kɛkɛ ń maa píio, kɛ́ à a pↄeã kɛ, i yã́ pↄ́ kàagu kɛ wá guu ń Yesu Kilisi gbãao. Ɔ̃mɛ gawi vĩ gↄↄpii, ãmi. 22Ma gbɛ̃́ↄ, ma wabikɛ̀wá, àↄ lɛdama yã́pi kũa ń mɛnao, asa lá pↄ́ má kɛ̃̀ɛ́ bílao. 23Àↄ dↄ̃ kɛ́ wà wá gbɛ̃do Timↄtee gbàɛ. Tó à kà la tia, wá mↄ́ á gwai sãnu. 24À fↄkpa á dↄaanaↄwa píi ń Lua gbɛ̃́ↄ píi. Itali bùsudeↄ fↄkpàwá. 25Lua gbɛ̃kɛkɛɛ́ ápii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\