Ɛbɛluↄ 2

1A yã́ mɛ́ tò wà yã́ pↄ́ wá mà kũ ↄplapla, kɛ́ wásu zã zɛ́wao yã́i. 2Asa lá ikoyã pↄ́ malaikaↄ òá sĩanaɛ, mɛ́ wà fĩabò gbɛ̃́ pↄ́ gì mai aa pã̀aↄnɛ a zɛ́wa, 3tó wi suabaa zↄ̃ↄpi yãda sao, wá bↄe? Suabayãpi bↄ̀ Dii kĩ́iɛ, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ màↄ a sĩana pìliwàwɛ̃ɛ. 4Lua suabayãpi seela ↄ̀lↄnɛ́ yãbↄnsaɛↄ ń dabudabu dasi kɛaↄ guu ń a Nisĩna gba pↄ́ a bìilɛwɛ̃ɛ a pↄeãwao. 5I kɛ malaikaↄ ↄ̃ Lua dṹnia zia pↄ́ wálɛ a yã́ o nànɛ́ ń ↄzĩo. 6A ku guei wà mɛ̀: Bↄ́n gbɛ̃nazĩna ũ kɛ́ aà yã́ ìↄ dↄngui? Bↄ́n aà ũ kɛ́ ni laaidↄwài? 7N aà kɛ̃̀sã malaikaↄzi gↄↄpla, n aà kpà kpalau ń gawio ń bɛɛɛo. 8Ń tò pↄ́pii misìilɛɛ̀. Kɛ́ Lua tò pↄ́pii misìilɛɛ̀, i a kee to misiilɛaɛ̀ saio. Tia kɛ́wa, wi e pↄ́pii misìilɛɛ̀ gĩao, 9wá è Yesu yã́ɛ. Lua aà kɛ̃̀sã malaikaↄzi gↄↄpla, kɛ́ Lua gbɛ̃kɛ guu aà ga gbɛ̃́pii gɛ̃ɛ ũ, ↄ̃ à aà kpà kpalau ń gawio ń bɛɛɛo ga taasi pↄ́ a kɛ̀ yã́i. 10Lá pↄ́pii bↄ̀ Lua kĩ́i mɛ́ pↄ́pii dɛ aà pↄ́ ũ, kɛ́ a ye gɛ̃ ń gbɛ̃́ↄ a gawi guu dasi a nɛ́ↄ ũ, à kũ̀ aà to an Suabanki gↄ̃ wásawasa taasikɛa guuɛ. 11Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gↄ̃ Lua pↄ́ ũↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ń kɛ Luapi pↄ́ ũo an de doũɛ. A yã́i tò aà ń sísia a dãunaↄ ũ lí aà wí kṹo. 12À mɛ̀: Má n yã́ o ma dãunaↄnɛ, má n táasilɛ kↄ̃kãaa guu. 13À mɛ̀ lↄ: Má aà náai vĩ. À mɛ̀ lↄ: Má kɛ́, ń nɛ́ pↄ́ Lua kpàaↄ. 14Lá nɛ́piↄá gbɛ̃nazĩnaↄnɛ, màa aàpi sↄ̃ à gↄ̃̀ gbɛ̃nazĩna ũ láńwa, kɛ́ à ga, i Ibiisi pↄ́ ì ga gba zɛ́ kaalɛ, 15i gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ vĩakɛ gaɛ aa gↄ̃̀ a zↄↄ ũ e ń wɛ̃ni lɛ́uↄ bo. 16Sĩana guu malaikaↄ ↄ̃ àlɛ ↄdamáo, Ablahaũ buiↄnɛ. 17À kũ̀ aà gↄ̃ lá a dãunaↄwa yã́pii guuɛ, kɛ́ à gↄ̃ Sa'onkia sùuude náaide ũ Lua zĩ guu, i gbɛ̃́ↄ duuna kɛ̃́má. 18Lá à taasikɛ̀ à yↄ̃a fↄ̃̀, a fↄ̃ dↄ gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ń yↄ̃ↄlɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\