Ɛbɛluↄ 3

1Bee yã́i ma gbɛ̃́ↄ, á gbɛ̃́ pↄ́ Lua á sisi a mↄ aà kĩ́iↄ, à làasookɛ Yesu pↄ́ Lua aà zĩ̀ wá lousisizɛ Sa'onkia ũwa. 2A náai vĩ Lua a dìlɛnaɛ, lá Mↄizi kuò Lua uawa. 3Lá uakpana bɛɛɛ ìↄ dɛ uaa, màa Yesu gawi zↄ̃ↄ dɛ Mↄizi pↄ́a. 4Ua píi a kpana vĩɛ, mɛ́ pↄ́pii Kalɛnan Lua ũ. 5Mↄizi náai vĩ Lua ua zĩkɛna ũ yã́ pↄ́ a mↄ seela ũ. 6Kilisi sↄ̃, uabelepi nɛ́ɛ. Luapi a ua nàɛ̀ aà ↄzĩɛ. Wámɛ wá uapi ũ, tó wá pↄ́ pↄ́ wá wɛ́ dↄi yã́ kũa ń sↄ̃o dilɛa ń pↄnao. 7A yã́i lá Lua Nisĩna òwa, tó a Lua lↄↄ mà gbã, 8ásu swã́gbãakɛ lá á deziↄ kɛ̀ aa ma yↄ̃ gↄↄ pↄ́ aa bↄ̀ ma kpɛ guwaiwaiuwao. 9Baa kɛ́ aa ma yãkɛaↄ è wɛ̃̀ bla, aa ma yↄ̃ we, aa ma gbãa lɛgwà. 10Ɔ̃ ma pↄ pà gbɛ̃́piↄzi, ma mɛ̀ aaìↄ pãalɛmɛɛ gↄↄpiiɛ, aa ma yã́ kũao. 11Ɔ̃ má ò ń mazĩao ń pↄfɛ̃o ma mɛ̀, aa gɛ̃ ma kã́mabokĩiuo fá. 12Ma gbɛ̃́ↄ, à laaika á gbɛ̃e su àↄ sↄ̃̀ vãi luanaaikɛsai vĩ e aà gɛ kɛ̃ò Lua bɛ̃́ɛwao. 13Gu pↄ́ ì dↄ, i mɛ gbã píi, àↄ lɛdakↄ̃wa, kɛ́ duuna su á gbɛ̃e sã́sã aà swã́ gbãakũo yã́i. 14Asa Kilisi gbɛ̃́ↄn wá ũ, tó wá zɛa gbãa mɛ́ wá aà náai vĩ lá wá vĩ káauwa e a lɛ́wa. 15Lá wa òwa, tó a Lua lↄↄ mà gbã, ásu swã́gbãakɛ lá á deziↄ kɛ̀ gↄↄ pↄ́ aa bↄ̀ ma kpɛwao. 16Deↄ mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua lↄↄ mà aa bↄ̀ aà kpɛↄ ũi, mɛ́ i kɛ gbɛ̃́ pↄ́ Mↄizi ń bↄ́lɛ Egipiↄ bàasio? 17Deↄ Lua pↄ pàńzi e wɛ̃̀ blai, mɛ́ i kɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa duunakɛ̀, an gɛ gↄ̃̀ kálɛ guwaiwaiuↄ bàasio? 18Deↄ a ònɛ́ ń azĩao aa gɛ̃ a kã́mabokĩiuo ni, mɛ́ i kɛ gbɛ̃́ pↄ́ gì aà yãmaiↄ bàasio? 19Wá è aai e gɛ̃̀uo an luanaaikɛsai yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\