Ɛbɛluↄ 4

1Lá gɛ̃a kã́mabokĩiu lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀ gì ku, wà laaika kɛ́ wá gbɛ̃e su kuawào. 2Asa wa baona mà láńwaɛ. Yã́ pↄ́ aa màpi i àikɛnɛ́o, kɛ́ aai ma ń luanaaikɛaoo yã́i. 3Wá gbɛ̃́ pↄ́ wa yã́pi sìↄ, wi gɛ̃ kã́mabokĩi pↄ́ Lua a yã́ ò guu à mɛ̀: Má ò ń mazĩao ń pↄfɛ̃o ma mɛ̀, aa gɛ̃ ma kã́mabokĩiuo. À yã́ bee ò, baa kɛ́ à a zĩ mìdɛ za dṹniakalɛgↄↄ, 4asa wà gↄↄ soplade yã'ò guei wà mɛ̀, gↄↄ soplade zĩ́ Lua kã́mabò ń zĩ pↄ́ á kɛ̀o píi. 5Wá mà tia à mɛ̀, aa gɛ̃ a kã́mabokĩiuo. 6Lá gbɛ̃́ pↄ́ aa baonapi mà káauↄ i gɛ̃uo kɛ́ aai sio yã́i, ↄ̃ a gɛ̃a gↄ̃̀ gbɛ̃pãleↄnɛ. 7Ɔ̃ Lua ɛ̀a gↄↄ dìlɛ lↄ wì mɛ gbã, asa à gɛ̃̀gɛ̃ a gbɛa ↄ̃ à Davidi gbà lɛ́ a ò lá wa ò tiawa, tó a Lua lↄↄ mà gbã, ásu swã́gbãakɛo. 8Tó Yozuee gɛ̃̀ńnↄ kã́mabokĩipiu yãa, dↄ̃ Lua i gↄↄ pãle yã'o gbɛzão. 9A yã́i tò kã́mabokĩi gↄ̃̀ Lua gbɛ̃́ↄnɛ. 10Asa gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀ Lua kã́mabokĩiu kã́mabò ń a zĩoɛ, lá Lua kã́mabò ń a zĩowa. 11Lá màaɛ, wà wɛtã wà gɛ̃ kã́mabokĩipiu, kɛ́ wá gbɛ̃e su gí Lua yãmai aà fu láńwao yã́i. 12Lua yã́ bɛ̃́ɛ mɛ́ a gbãa, a lɛna dɛ fɛ̃nda lɛkpɛplaa. Ì ń zↄ̃ à gɛ̃ nↄ̀sɛkpɛau e nisĩnau, ì gɛ̃ gupɛɛkĩiu e bↄ́ↄu, ì làasoo ń nↄ̀sɛ yã́o gwa. 13Lua pↄkɛae ulɛaɛ̀o, a kee kpaaɛ̀ guio. Lua pↄ́ wá wá yã́ↄ sɛ́lɛ siuɛ̀, ì pↄ́pii e e a biwà. 14Lá wá Sa'onkia zↄ̃ↄ pↄ́ luabɛ kɛ̃̀aa e Lua kĩ́iu vĩ Lua Nɛ́ Yesu ũ, wàↄ zɛ́ pↄ́ wá sɛ̀ yã́ kũa gíũgiũ. 15Asa wá Sa'onkia pↄ́ a fↄ̃ wɛ̃nadↄ̃wɛ̃ɛ wá gbãasaikɛ guu vĩ. Wà aà yↄ̃̀ láwáwa yã́pii guu, i duunakɛo. 16A yã́ mɛ́ tò wà sↄ̃ Lua gbɛ̃kɛkɛnɛde kpalabaai ń sↄ̃o dilɛa, kɛ́ aà wá wɛgwa, i gbɛ̃kɛkɛwɛ̃ɛ a gↄↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\