Ɛbɛluↄ 5

1Wì Lua ua sa'onkia píi sɛ́ gbɛ̃́ↄ guuɛ, wì aà dilɛ ń yãkɛkɛna ũ Lua kĩ́i, iↄ mↄɛ̀ ń gbaↄ, iↄ aà gbagbanɛ́ ń duuna yã́i. 2A fↄ̃ dↄ̃ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa sã̀sã an dↄ̃saikɛ guuↄ, asa aàpi kú ń gbãasaikɛo sↄ̃ɛ. 3A yã́i sema aà sa'o azĩa duuna yã́ musu, lá ì o gbɛ̃́ kĩniↄ pↄ́ yã́ musuwa lↄ. 4Gbɛ̃e lí azĩa kpa kpalapiuo. Lua mɛ́ ì aà kpá lá à Aalona kpàwa. 5Màa sↄ̃ Kilisi i azĩa kpa sa'onkia kpalauo, Lua mɛ́ aà kpàu à mɛ̀: Ma Nɛ́n n ũ, n Maen ma ũ gbã. 6A ò guei lↄ: Ńyↄ̃ↄ dɛ sa'ona ũ gↄↄpii lán Mɛkizɛdɛwaɛ. 7Gↄↄ pↄ́ Yesu kú dṹnia guu, à wabikɛ̀ ń wii gbãao ń wɛ́'io, à kulɛkɛ̀ Lua pↄ́ a fↄ̃ à a si gawaɛ, ↄ̃ Luapi aà yãmà, kɛ́ ì a yã́ da yã́i. 8Baa ń aà luanɛkɛo, à misiilɛa Luaɛ dàda a taasikɛa guu. 9- 10Kɛ́ maa pɛ̀ɛwà à làa, Lua aà kpà Sa'onkia ũ lán Mɛkizɛdɛwa, ↄ̃ à gↄ̃̀ suabaa láasai mi ũ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ a yãmaↄnɛ píi. 11Yã́ bee musu wá yã́ vĩ dasi wà oɛ́, ãma a bↄↄlɛkɛa zĩ'ũɛ, asa ili yã́zɛdↄ̃ kpaa lↄo. 12Á gbɛ̃́ pↄ́ a gɛ̃gɛ̃u kɛ́wa, a maa àↄ dɛ yãdanɛdeↄ ũɛ, ãma e tia á dɛ wà ɛa Lua yã́ pↄ́ wì dada gbɛ̃́ dafuↄnɛ daɛ́ lↄɛ. Yↄ̃́ mɛ́ kↄ̃sìánↄ, i ka yↄ̃unableao. 13Asa yↄ̃mina píiá nɛ́ɛ, i ka guei yã́zɛde guuo. 14Yↄ̃una sↄ̃, gbɛ̃́ kàsaa pↄ́ aa dↄ́ɛkɛ̀òↄ pↄ́ɛ. Aa maa dↄ̃akↄ̃ɛ ń vãio dàda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\