Ɛbɛluↄ 6

1A yã́ mɛ́ tò wà Kilisi yã́ sɛ̃́iaↄ kpa saalo, wí gɛ́ aɛ e wà gↄ̃ gbɛ̃́ kàsaaↄ ũ. I kɛ wá ɛa mikɛ̃a yã́ gianaↄwa ge luanaaikɛa daalɛ lↄ no 2ge da'ilɛ yãdadaa ge ↄnaama ge gɛↄ vua ge zia yã́kpalɛkɛa. 3Wà yã́ beeↄ kpa saalo, wí gɛ́ aɛ, tó Lua wèi. 4Asa tó gbɛ̃́ wɛ́ kɛ̃̀ à Lua gba è, mɛ́ à baa è Lua Nisĩna guu, 5tó à Lua yã́ ń dṹnia pↄ́ lɛ́ mↄ́ gbãao ìɛ à a na dↄ̃̀, 6tó à gbàsa fù, a zɛ́ kú à ɛa nↄ̀sɛlilɛ lↄo, asa àlɛ Lua Nɛ́ páliwa azĩa lↄɛ, àlɛ widawà gupuauɛ. 7Tó lou lɛ́ ma tↄↄlɛwa mↄ̀ↄmↄↄ, àlɛ mↄ̀sɛ e, mɛ́ à pↄ́ pↄ́ àikɛ̀ sɛ̃̀wanaↄnɛ bↄ̀lɛ, Lua ì báaadau. 8Tó lɛ ń lɛaao ì bↄlɛ sↄ̃, a giaɛ, a zã̀ ń lɛkɛaɛoo. A midɛ ń tɛ́oɛ. 9Ápiↄ sↄ̃ ma gbɛ̃́ yenzideↄ, baa kɛ́ wá ò màa, wá dↄ̃ kɛ́ á kua dɛ beea, á kú suabazɛ guu. 10Lua ì yãkɛ a zɛ́wa, á yãkɛaↄ ń á yeaaàzio a sãaàguo, asa a dↄnlɛkɛ̀ aà gbɛ̃́ↄnɛ, mɛ́ álɛ kɛ e tia. 11Wá ye á baade àↄ ãia vĩ màa e a lɛ́wa, kɛ́ ásu seakɛ pↄ́ pↄ́ á wɛ́ dↄi yã́ musuo. 12Ásu tó á mɛ kɛ kpɛ̀lɛo. À gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Lua náaikɛ ń mɛnao aalɛ pↄ́ pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀ eↄ ↄlɛsɛ́. 13Gↄↄ pↄ́ Lua lɛ́ lɛgbɛ̃ Ablahaũɛ, lá gbɛ̃e ku dɛaàla aà lɛgbɛ̃ ń aà tↄ́oo, a yã́i a gbɛ̃̀ ń azĩa tↄ́o, 14a òɛ̀ faaisai à mɛ̀ á báaadaaàgu, í to aà bui kↄ̃́. 15Ablahaũ mɛnakɛ̀, ↄ̃ à pↄ́ pↄ́ Lua a lɛgbɛ̃̀ è. 16Wì lɛgbɛ̃ ń gbɛ̃́ pↄ́ dɛńla tↄ́oɛ. Lɛgbɛ̃a mɛ́ ì to wà yã́ sĩana dↄ̃, mɛ́ ì lɛkpaa bↄaanɛ́. 17Kɛ́ Lua ye ↄlↄ gbɛ̃́ pↄ́ a lɛgbɛ̃a a gↄ̃ ń pↄ́ ũↄnɛ wásawasa a lɛ́ lilɛa vĩo, ↄ̃ a ò ń azĩao. 18Beewa yã́ mɛ̀n pla ku a lilɛa vĩo, Lua a fↄ̃ ɛɛto a musuo. Yã́piↄ lɛ́ wá gbɛ̃́ pↄ́ wa naaàziↄ gba sↄ̃ maamaaɛ wàↄ yã́ pↄ́ wá wɛ́ dↄi kũa seasai. 19Bee ↄ̃ wá wɛ́ dↄi wá wɛ̃nidↄbↄ ũ. A náai vĩ mɛ́ a gbãa, ì zwãa pↄ́ daa Lua kpɛ́u baa vĩwanↄ, 20gu pↄ́ Yesu dↄ̀aa gɛ̃̀uwɛ̃ɛ à gↄ̃̀ Sa'onkia ũ e gↄↄpii lán Mɛkizɛdɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\