Ɛbɛluↄ 7

1Mɛkizɛdɛpi dɛ yãa Salɛma kía, Lua Musude sa'ona ũɛ. Gↄↄ pↄ́ Ablahaũ zĩblè kíaↄwa, àlɛ su, ↄ̃ Mɛkizɛdɛ gɛ̀ dàaàlɛ, à báaadàaàgu. 2Ablahaũ àizɛɛ pↄ́ àlɛ suò píi kwide kpàwà. Mɛkizɛdɛ tↄ́ bee mɛ̀ yãmaa kía. Bee gbɛa Salɛma kía bee mɛ̀, aafia kía. 3A de ń dao ń deziↄ vĩo, aà wɛ̃ni daalɛa ge midɛa vĩo. À bↄ̀ lán Lua Nɛ́waɛ, sa'onan aà ũ gↄↄpii. 4À gwa lá a zↄ̃ↄ. Wá dezi káau Ablahaũ àizɛɛ pↄ́ a sɛ̀lɛ zĩ guu kwide kpàwà. 5Mↄizi ikoyã dìlɛ Levii bui pↄ́ dɛ sa'ona ũↄnɛ aa pↄ́ kwide sí ń Isaili deeↄwa, baa ń ń Ablahaũ buikɛo. 6Mɛkizɛdɛá Levii bui no. Ń beeo à Ablahaũ pↄ́ↄ kwide sì à samaa'ò Ablahaũ pↄ́ Lua lɛgbɛ̃̀ɛ. 7Seasai gbɛ̃́ pↄ́ samaa'ò gbɛ̃́ɛ zↄ̃ↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ à samaa'òɛlaɛ. 8Sa'ona pↄ́ aaì pↄ́ kwide sipiↄá gbɛ̃́ pↄ́ ì gaↄnɛ. Mɛkizɛdɛ sↄ̃, gbɛ̃́ pↄ́ wà mɛ̀ ìↄ ku gↄↄpiin aà ũ. 9- 10Gↄↄ pↄ́ Mɛkizɛdɛ gɛ̀ dà Ablahaũlɛ, wi Levii i yãao, a ku a dezi mae Ablahaũ plɛuɛ. A yã́ mɛ́ tò wa fↄ̃ o se, gↄↄ pↄ́ Ablahaũ pↄ́ kwidepi kpà, Levii bui pↄ́ wì pↄ́ kwide kpámáↄ mɛ́ kpà. 11Levii bui sa'onapiↄ mɛ́ Mↄizi ikoyã zĩ́na ũ. Tó aa fↄ̃ to gbɛ̃́ↄ gↄ̃ wásawasa, an bàa àↄ kú ń sa'on pãleo lán Mɛkizɛdɛwa lↄe? Mɛ́ i kɛ Aalona bui bàasio. 12Tó sa'onaↄ lìlɛ, sema ikoyã lilɛ. 13Gbɛ̃́ pↄ́ wà yã́ beeↄ ò aà yã́ musuá Isaili bui pↄ́ a gbɛ̃e i sa'ozĩ kɛ yãaoɛ. 14Asa wá dↄ̃ sã́asã kɛ́ wá Dii bↄ̀ Yuda bui guuɛ. Wi ma Mↄizi sa'oyã ò buipi musuo. 15Yã́ pↄ́ yã́pi zu'òn kɛ: Sa'on pãle bↄ̀ lán Mɛkizɛdɛwaɛ. 16Aà dilɛaá ikoyã ge buikɛyã no. Aà wɛ̃ni láasai gbãa yã́iɛ. 17Asa wà mɛ̀: Ńyↄ̃ↄ dɛ sa'ona ũ gↄↄpii lán Mɛkizɛdɛwaɛ. 18Màa wà yã́ káau bãdɛ̀, kɛ́ a gbãao mɛ́ a ku a kee lɛ́io. 19Asa Mↄizi ikoyã i to gbɛ̃e gↄ̃̀ wásawasao. Ɔ̃ wà suabayã pↄ́ dɛ a káaula zɛ́ bↄ̀wɛ̃ɛ wà sↄ̃ò Luazi. 20Bee gbɛa Lua i bee kɛ lɛgbɛ̃saio. Gbɛ̃́ kĩniↄ gↄ̃̀ sa'onaↄ ũ lɛgbɛ̃saiɛ, 21ãma Yesu gↄ̃̀ sa'ona ũ ń lɛgbɛ̃aoɛ, asa wà mɛ̀: Dii lɛgbɛ̃̀, a lɛlilɛo, à mɛ̀ ńyↄ̃ↄ dɛ sa'ona ũ gↄↄpiiɛ. 22Beewa Yesu kpɛgaausìwɛ̃ɛ kɛ́ Lua bàa kua ń gbɛ̃́ↄ tia maa dɛ a káaua. 23Bee gbɛa sa'onaↄ dasi yãa, kɛ́ ga lí to aaↄ kú ń zĩ guu gↄↄpiio yã́i. 24Ãma lá Yesu ìↄ ku gↄↄpii, aà sa'onkɛ gɛ̃ɛblea vĩo. 25A yã́i tò a fↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aaì sↄ̃ Luazi ń a gbãaoↄ suaba wásawasa, asa ìↄ ku gↄↄpiiɛ, ìↄ kulɛkɛnɛ́ Luaɛ. 26Sa'onkia bee taa mɛ́ kↄ̃sìwanↄ. Aà kua adoaɛ. A yãvãi ge gbãsĩ vĩo. Lua aà kɛ̃̀ duunkɛnaↄwa, à aà sɛ̀ musumusu e a kĩ́i. 27Aà bàa kú ń sa'oa lá gu lɛ́ dↄo lán sa'onkia kĩniↄwao. Gbɛ̃́piↄ ì sa'o ńzĩa duuna yã́i ń ń gbɛ̃́ↄ pↄ́ↄ. Aàpi sↄ̃ a kɛ̀ gɛ̃n doɛ, kɛ́ à azĩa kpà. 28Mↄizi ikoyã ì gbɛ̃́ↄ kpa sa'onkiaↄ ũ an gbãasaikɛ guuɛ, ãma kɛ́ Lua lɛgbɛ̃̀ ikoyãpi dilɛa gbɛa, ↄ̃ à a Nɛ́ pↄ́ gↄ̃̀ wásawasa e gↄↄpii kpà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\