Ɛbɛluↄ 8

1Yã́ pↄ́ wálɛ o min kɛ: Wá sa'onkia bee taa vĩ zↄ̃lɛa báawa musu Lua Zↄ̃ↄde ↄplaai. 2Ì zĩkɛ luakukĩi zwã̀akpɛ sĩana pↄ́ Dii dↄ̀u, i kɛ pↄ́ pↄ́ gbɛ̃nazĩnaↄ dↄ̀ no. 3Lá mↄa ń gbaↄ ń sa'oao yã́i wì sa'onkia píi kpái, a maa aàpi aàↄ pↄ́ vĩ à kpa sↄ̃ɛ. 4Tó a ku dṹniau, àↄ dɛ sa'ona ũo, asa sa'ona pↄ́ aaì mↄ́ ń gbaↄ lá ikoyã dìlɛwaↄ ku kↄ̀. 5Zĩ pↄ́ aalɛ kɛá pↄ́ pↄ́ kú musu taaɛ, a zↄzↄnaɛ. A yã́i tò, kɛ́ Mↄizi ye zwã̀akpɛ dↄ, Lua òɛ̀ aà pↄ́ pↄ́ a a taa kɛ̀ɛ̀ gbɛ musu kɛ màa píi. 6Yesuá Lua bàakuawanↄ kↄ́ↄɛ. Lá Lua bàakuawanↄpi gbia dɛ aà bàa kua ń gbɛ̃́ↄ káaua, zĩ pↄ́ wa dàɛ̀ gbia dɛ sa'onkiapiↄ pↄ́a. Lua bàakuawanↄpi lɛgbɛ̃a dɛ a zia lↄ. 7Tó Luabaakuańnↄ káaupi papaa yãaɛ, a plaade a zɛkɛo. 8Kɛ́ Dii Isailiↄ tàae è, à mɛ̀: A gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ má yã́ dafu dilɛ ma bàa kua ń Isailiↄ ń Yudaↄ musu. 9Aↄ dɛ lán yã́ pↄ́ má dìlɛ an deziↄnɛ gↄↄ pↄ́ ma ń kṹ ń ↄwa ma ń bↄ́lɛ Egipiwao. Asa aai zɛ ń yã́ pↄ́ má dìlɛnɛ́oo, ↄ̃ ma ń tó we. 10Ma bàa kua ń Isailiↄ gↄↄ beeↄ gbɛa yã́n kɛ: Má a ikoyãↄ danɛ́ ń nↄ̀sɛ guu, má kɛ̃́ ń sↄ̃wa. Máↄ dɛ ń Lua ũ, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ. 11An gbɛ̃e a yãdada a deeɛo, an gbɛ̃e a ma dↄ̃a da a gbɛ̃́ɛo, asa ampii aaↄ ma dↄ̃ɛ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ píi. 12Má sùuukɛńnↄ ń ń tàaeↄ, má ń duuna yãda lↄo. 13Kɛ́ Lua yã́ dafupi ò, à a káau zibòɛ. Pↄ́ pↄ́ zikũ̀ a í kↄ̀lɛ, a kpaa gui zã̀o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\