Ɛbɛluↄ 9

1Luabaakuańnↄ káau yãdilɛaↄ vĩ aà sísia ń aà sísikĩi pↄ́ kú tↄↄlɛo yã́ musu. 2Filia ń táabũnu pↄ́ wì kàa kálɛwà Luaɛo ku kpɛɛlɛ pↄ́ wì mɛ gu pↄ́ a kua adoau. 3Kpɛa pↄ́ wì mɛ luakukĩipi ku zwã̀a plaade kpɛ. 4A guu tulaletikatɛakĩi pↄ́ wa pì ń vuao kuu ń Luabaakuańnↄ kpagolo pↄ́ vua kúlɛwà búlubuluo. Vua lo pↄ́ mana ku a guu ku kpagolopi guu ń Aalona go pↄ́ labↄ̀o ń Lua yãdilɛa gbɛ̀ pɛ̀pɛɛↄ. 5Kpagolopi musu malaika gã̀sĩade gawideↄ kua duunkɛ̃makĩia. Pↄ́piↄ bↄↄlɛkɛa dodo gↄↄn lao. 6An kálɛa màa guu, sa'onaↄ ìↄ gɛ̃ a kpɛɛlɛ mↄ̀ↄmↄↄ ń sa'ozĩ kɛi. 7Sa'onkia mɛ́ ì gɛ̃ a kpɛa wɛ̃̀ do gɛ̃n do, mɛ́ ìli gɛ̃ ausaio. Ì aupi fã́fã azĩa duuna yã́i ń a gbɛ̃́ↄ pↄ́ pↄ́ aa kɛ̀ dↄ̃saikɛ guuo. 8Lua Nisĩna lɛ́ ↄlↄwɛ̃ɛ gↄↄ pↄ́ kpɛ́pi kpɛɛlɛ yã́ kú, luakukĩi zɛ́ wɛ̃ao. 9Bee lɛ́ yãlɛɛũwɛ̃ɛ ń tia yã́o à mɛ̀, pↄ́ pↄ́ wì Lua gbaↄ ń sa'obↄ pↄ́ wì kpaↄ lí fↄ̃ ń nↄ̀sɛ dànɛ́ doũ wásawasao. 10Yã́ beeↄá mɛkaa yã́ɛ. Pↄblea ń imiao ń gbãbↄa bui dasio yã́ɛ. Wa dìlɛ e zɛ́ dafu gↄↄ àↄ kaɛ. 11Ɔ̃ Kilisi mↄ̀ yãmaa pↄ́ kà tiasa'onkia ũ. À vĩ̀ zwã̀akpɛ pↄ́ zↄ̃ↄ mɛ́ a wásawasa dɛ a káaua kpɛɛlɛa. Gbɛ̃nazĩna mɛ́ i dↄo, dṹniaɛ bee pↄ́ no. 12I gɛ̃ luakukĩi ń ble ge zu auoo, à gɛ̃̀ ń azĩa auo gɛ̃n doɛ, à gbɛ̃́ↄ bòò e gↄↄpii. 13Lá wì ble ń zuswanao au ń zununu túfuo fã gbɛ̃́ pↄ́ gbãlɛ̀ↄwa wà gbãbↄnɛ́, 14wa Kilisi pↄ́ o lↄe? À azĩa kpà Luawa sãasai ń Nisĩna pↄ́ ìↄ ku gↄↄpii gbãao. Aà au ì wá sↄ̃ pípiwɛ̃ɛ yã́ gianaↄ làasoo musu, kɛ́ wà zĩkɛ Lua bɛ̃́ɛɛ. 15A yã́ mɛ́ tò Kilisiá Lua bàa kua ń gbɛ̃́ↄ gbɛzã kↄ́ↄɛ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sisiↄ àizãna pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ e yã́i. À gà kɛ́ à ń bo, i tàae pↄ́ aa kɛ̀ Luabaakuańnↄ káau yã́ musuↄ kɛ̃́má. 16Tó wa ye zĩkɛ lɛgbɛ pↄ́ gbɛ̃́ dilɛwa, sema wà dↄ̃ kɛ́ ade ku lↄo, 17asa ga gbɛa ↄ̃ lɛgbɛ ìↄ gbãa vĩ. Tó lɛgbɛdilɛna bɛ̃́ɛ, lɛgbɛ líↄ gbãao. 18A yã́ mɛ́ tò wà yã́ pↄ́ Lua dìlɛnɛ́ káaupi sakɛ̃̀ ń auo. 19Kɛ́ Mↄizi ikoyã pↄ́ Lua dìlɛↄ ò gbɛ̃́pii wáa, à sãkã tɛ̃a ń ése ṹao sɛ zↄ̃̀ gáaena ń blesanao au yãalɛa ń íowa, a fã̀ Mↄizi ikoyãwa ń gbɛ̃nazĩnaↄ píi 20à mɛ̀ bee mɛ́ Luabaakuańnↄ yã́ sa'o'au ũ. 21Màa Mↄizi au fã̀ zwã̀akpɛwa ń sa'o zĩkɛbↄↄ píi. 22Ikoyã guu au mɛ́ ì gbãbↄ pↄ́ daside píiɛ. Aubↄlɛsai duunakɛ̃amá kúo. 23Lá à kũ̀ wà gbãbↄ pↄ́ pↄ́ kú luabɛ taapiↄnɛ beewa, sa'obↄ pↄ́ a maa dɛ beea kↄ̃sì ń luabɛ pↄ́piↄɛ. 24Asa Kilisi i gɛ̃ luakukĩi taa pↄ́ gbɛ̃nazĩna dↄ̀uo, à gɛ̃̀ a sĩanau luabɛɛ, kɛ́ àↄ ku tia wá Zɛnnↄde ũ Lua kĩ́iɛ. 25Sa'onkia ì gɛ̃ luakukĩi ń pↄtuo auo wɛ̃ ń wɛ̃oɛ, ãma Kilisi i gɛ̃ azĩa kpaa mↄ̀ↄmↄↄ yã́io. 26Tó beewaɛ, dↄ̃ àlɛ taasikɛ mↄ̀ↄmↄↄ za dṹniakalɛgↄↄ. Sĩana guu à mↄ̀ gɛ̃n doɛ gↄↄ pↄ́ dṹnia kà a kákĩi, à azĩa kpà sa'obↄ ũ à duuna mìdɛò. 27Lá Lua dìlɛ gbɛ̃nazĩna lí ga gɛ̃n do, i gbasa yã́kpalɛkɛaànↄ, 28màa Kilisi azĩa kpà gɛ̃n do, à dasi duuna dì a miwa. A ɛa mↄ a gɛ̃n plaadei, i kɛ duuna yã́n lↄo, kɛ́ à gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄaziↄ suaba yã́iɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\