Ozee 1

1Yudaↄ kíaↄ Uzia ń Yotaũo ń Aazao ń Ezekiao ń Yehoasi nɛ́ Yeloboaũ Isailiↄ kíao kpalablegↄↄ, Dii yã'ò Beeli nɛ́ Ozeewɛ. 2Kɛ́ Dii nà yã'oa Ozeeɛwa, a òɛ̀: Gɛ ǹ nↄɛ dↄ́ɛ'ĩide sɛ nↄ ũ, ní gĩnasↄↄnɛↄ si lↄ, asa bùsuɛbeedeↄ ma to we, aalɛ gbãsĩkɛ maamaaɛ. 3Ɔ̃ à gɛ̀ Diblaiũ nɛ́ Gomɛɛ sɛ̀ nↄ ũ. Ɔ̃ à nↄsìaànↄ, à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ. 4Dii ò Ozeeɛ: Tↄ́ kpáɛ̀ Yezɛlɛɛ, asa má tó gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛ Yezɛlɛɛↄ yã́ wí Yehu bɛdeↄ musuɛ tia, mí Isailiↄ kpala midɛ. 5Gↄↄ bee má Isailiↄ sá ɛ́'ɛ Yezɛlɛɛ guzulɛu. 6Gomɛɛ nↄsì lↄ, à nɛ'ì nↄɛ ũ, ↄ̃ Dii ò Ozeeɛ: Tↄ́ kpáɛ̀ Wɛ́gwaakuo, asa má Isailiↄ wɛgwa lↄo, má sùuukɛńnↄ lↄo. 7Ãma má Yudaↄ wɛgwa, mí ń suaba. Ma Dii an Lua, mámɛ má ń suaba, i kɛ ń sáo ge ń fɛ̃ndao ge ń zĩo ge ń sↄ̃́ↄ ge ń sↄ̃deↄ no. 8Kɛ́ à Wɛ́gwaakuo kɛ̃̀ yↄ̃́wa, à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ lↄ. 9Dii mɛ̀: Tↄ́ kpáɛ̀ Magbɛ̃ↄno, asa á dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũo mɛ́ má dɛ á Lua ũo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\