Ozee 10

1Isailiↄá vɛ̃ɛli ↄtaaɛ yãa, aaì nɛ'i ńzĩaɛ. Lá an nɛ́piↄ kↄ̃̀, màa an sa'okĩiↄ kↄ̃̀. Lá an bùsu maakũ̀, màa aa zãblè ń gbɛ̀ tã́aↄwa. 2Mↄafili ń sↄ̃ pà, an tàae a wi ń musuɛ sa. Dii a ń sa'okĩipiↄ gbooɛ, í ń gbɛ̀ tã́apiↄ wíwi, 3aai gbasa mɛ: Wá kía vĩo, kɛ́ wá Dii vĩa vĩo yã́i. Baa tó wá kía vĩ, bↄ́ a fↄ̃ wowɛ̃ɛi? 4Aaì lɛ́ pãↄ gbɛ̃gbɛ̃, aaì ɛɛↄ tóto, aaì lɛdoũↄ kɛkɛńnↄ, ↄ̃ kↄ̃ káalakɛa ì ligua lán sàpaa dafu kàe nɛ́wa. 5Samalideↄ mɛ a lua Bɛtavɛ̃ gáae yã́i, wa ↄ́ↄlↄɛ̀, a sa'onaↄ i búbuapɛ. A gawi a midɛ, asa wa símá wà taòɛ. 6Wa sɛ taò Asili bùsuu falu ũ an kía zↄ̃ↄɛɛ. Ɛflaiũ buiↄ gɛɛ a gↄ̃ kpá ń wɛ́i, wí a Isailiↄ kṹ zɛ́ pↄ́ aa sɛ yã́i. 7Samali bùsu a midɛ, a kía a gɛ̃zɛa lán lí miↄna pↄ́ í lɛ́ sɛ́wa. 8Gulɛsĩ pↄ́ wa bò tã́aↄnɛↄ bãdɛ, asa a dɛ Isailiↄ duuna ũɛ. Lɛↄ ń lá ṹadeↄ fɛlɛ da ń sa'okĩipiↄla, aai o gbɛsiↄnɛ aa lɛ́lɛ simá, aai o sĩ̀sĩↄnɛ aa kúńla. 9Za gↄↄ pↄ́ Isailiↄ duunakɛ̀ Gibɛa, aa zɛ̀òɛ. Zĩ a yãbɛ̃ɛkɛnapiↄ le Gibɛao lé? 10Gↄↄ pↄ́ má yei, má ń swã́gagaɛ, buipãleↄ i mↄ kãaańzi, aai mↄkamá ń duuna lɛɛ pla yã́i. 11Ɛflaiũ buiↄá zununuɛ, wà zĩ dàɛ̀, a ye ésegbɛ̃ai. Má zuu danɛ́ ń nↄɛ maaɛ, mí tó aa soona gálɛ. Yudaↄ i sapa, Yakↄbu buiↄ i gu daaĩ. 12À maa tↄ̃́, í kɛkɛ gbɛ̃kɛ ũ. À kpase kɛ̃ wásawasa, asa Dii kĩ́i wɛɛlɛa gↄↄ kàɛ, e aàↄ mↄ ɛ̀fãaiↄ pisiiwá. 13A vãi tↄ̃̀ á kɛ̀kɛ yãbɛ̃ɛ ũ, ↄ̃ a blɛ mↄafilidepi blè. Kɛ́ a ázĩa gbãa náaikɛ̀, mɛ́ a zɛ ń á zĩgↄ̃ dasiↄ yã́i, 14wa zĩ̀ zↄadↄwá, wa á wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ dúuzↄ̃, lá kí Samana Bɛtaabɛ kàalɛ à nↄɛↄ ń ń nɛ́ↄ wìwi zĩkagↄↄwa. 15Màa wa kɛɛ́ Bɛtɛlideↄ, asa á vãikɛa kɛ̀ zàiɛ. Tó gu dↄ̀, Isailiↄ kía aↄ ku lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\