Ozee 2

1Ń beeo Isailiↄ aaↄ dasi lán ísialɛ ũfãawaɛ, wa fↄ̃ ń lɛ́ dↄ̃o, wa fↄ̃ ń naoo. Gu pↄ́ má òunɛ́ ma gbɛ̃́ↄ no, we wa ń sísiu Lua bɛ̃́ɛ nɛ́ↄ. 2Yudaↄ ń Isailiↄ kãaa ń lɛdoũo, aai dↄaana mɛ̀ndona dilɛ ń pↄ́ ũ. Aa bↄlɛ bùsu ń bùsuo, asa Yezɛlɛɛ gↄↄpi aↄ zↄ̃ↄɛ. 3À o á gbɛ̃́ↄnɛ, gↄ̃ɛ ń nↄɛo, ma gbɛ̃́ↄn ń ũ, ma ń wɛgwà. 4Isailiↄ, à zↄadↄ á dawa, à zↄadↄwà, asa ma nↄn aà ũ lↄo, mɛ́ aà zã́n ma ũ lↄo. Aà káaluakaa bↄ a wɛ́ɛ, i mikɛ̃ gbãsĩkɛawa. 5Tó màa no, má pↄ́ piliwàɛ, i gↄ̃ puizi, má tó aà gↄ̃ láilai, lá wà aà ìwaɛ. Má tó aà gↄ̃ gbáa ũɛ, má aà li gugii ũɛ, mí tó aà ga ń imio. 6Má aà nɛ́ↄ wɛgwao, asa gĩnasↄↄnɛↄnɛ. 7An da dↄ́ɛ'ĩi kɛ̀, ↄ̃ à ń nↄsì wisaikɛa guu. À mɛ̀ á gɛ́ a gↄ̃pↄsɛↄwaɛ, aai a gba pↄblea ń ío ń sãkão ń bàabaao ń nísio ń vɛ̃ɛo. 8A yã́ mɛ́ tò má zɛdɛɛ̀ ń lɛo, má gĩ liaaàzi, kɛ́ asu tɛ a dàaio yã́i. 9Tó à sù bↄ̀ pɛ̀lɛ a gↄ̃pↄsɛↄzi sↄ̃, a ń leo, a kpálɛkɛńzi, a ń eo, i mɛ á ɛa ta a gↄ̃ sɛ̃́iawaɛ, asa aà pↄ na yãa dɛ tiaa. 10I dↄ̃ kɛ́ mámɛ ma pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo kpàwao. Ma nísi ń ã́nusuo ń vuao nↄ̀nↄaaɛ̀, ↄ̃ à a mↄaokɛ̀ Baaliwa. 11A yã́i má ɛa mà a pↄ́wɛna síwà ń ma vɛ̃ɛo a kɛkɛgↄↄ ń sãkão ń bàabaa pↄ́ à a puizi ùlɛoo, 12mí aà wisaikɛ kaɛ̀ a ↄzĩ aà gↄ̃pↄsɛↄ wáa. Gbɛ̃e a e à aà bↄ ma ↄzĩo. 13Má aà pↄnakɛa midɛ píiɛ, dikpɛ pↄ́ ì kɛ wɛ̃ ń wɛ̃o pↄ́ↄ ń mↄ dafu pↄ́ↄ ń kã́mabogↄↄ pↄ́ↄ. 14Má aà vɛ̃ɛliↄ ń aà kaadↄɛnliↄ dɛɛlɛɛ, lí pↄ́ à mɛ̀ a gↄ̃pↄsɛↄ mɛ́ fĩabòòɛpiↄ, mí tó gupi gↄ̃ tàaa ũ, sɛ̃̀anↄbↄↄ i ble. 15Lá à tulaletikàtɛa tã́aↄnɛ, à azĩa kɛ̀kɛ ń tãanaↄ ń nↄamblebↄↄ, à pɛ̀lɛò a gↄ̃pↄsɛpiↄzi, ↄ̃ ma yã́ sã̀aàgu, yã́piↄ yã́i má aà wɛtãɛ. Ma Dii mámɛ má ò. 16Má tó Isailiↄ ma yã́zɛ e, má gɛ́ńnↄ gbáauɛ, mí ń nↄ̀sɛ níninɛ́. 17We má ń vɛ̃ɛbuↄ sↄaaunɛ́, mí Akoo guzulɛ kɛnɛ́ pↄ'ezɛ ũ. Aa ma yãma lá aa mà ń wɛ̃́ndia gↄↄ, gↄↄ pↄ́ aa bↄ̀ Egipi. 18Ma Dii ma mɛ̀: Gↄↄbeezĩ aa omɛɛ ń zã́, aa omɛɛ Baali lↄo. 19Má tã́aↄ tↄbↄ ń lɛ́u, an tↄ́ aↄ dↄńgu lↄo. 20Gↄↄ bee má yãdilɛ pↄ́ↄnɛ píi an yã́ musu, sɛ̃̀anↄbↄↄ ń bãↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ. Má sá ń fɛ̃ndao ń zĩo midɛ an bùsuu, mí tó aaↄ ku we dↄdↄa. 21Má á kɛ ma nↄ ũ e gↄↄpiiɛ, má á kɛ ma nↄ ũ a zɛ́wa súsuɛ, mí wɛ̃nadↄ̃ɛ́ gbɛ̃kɛ guu. 22Má á kɛ ma nↄ ũ ń náaio, íↄ ma dↄ̃ Dii ũ. 23Ma Dii ma mɛ̀: Gↄↄ bee má swãwɛ̃. Má swã́sɛ musu yã́i, musu i swã́sɛ tↄↄlɛ yã́i, 24tↄↄlɛ i swã́sɛ pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ń nísio yã́i, aai swã́sɛ bui pↄ́ má tↄ̃̀ yã́i. 25Má ń tↄ̃́ ń bùsuu mazĩa pↄ́ ũ. Bui pↄ́ ma tↄkpàɛ̀ Wɛ́gwaakuopi, má ń wɛgwa. Bui pↄ́ ma tↄkpàɛ̀ Magbɛ̃ↄnopi, má onɛ́ ma gbɛ̃́ↄ, aai omɛɛ ń Lua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\