Ozee 4

1Isailiↄ, à ma yãma, asa má yã́ vĩ ń bùsupideↄ. Gbɛ̃e náai vĩo, gbɛ̃e gbɛ̃kɛ vĩo, gbɛ̃e ma dↄ̃ bùsuɛ bee guuo. 2Gbɛ̃́kaa ń ɛɛtoao mɛ́ kú a guu ń gbɛ̃dɛao ń kpã́i'oao ń gbãsĩkɛao. Aaì gbãamↄnɛ́, an gbɛ̃bↄalia zɛzɛa vĩo. 3A yã́i tò bùsupi gↄ̃̀ wɛ̃nannↄ, gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ gↄ̃̀ yɛ̃̀ɛɛsai píi. Baa se nↄ̀bↄↄ ń bãↄ ń kpↄↄ lɛ́ gaga. 4Gbɛ̃e su lɛkpaakɛo, gbɛ̃e su zↄakao, asa á sa'onaↄ ámɛ málɛ bↄbↄánↄ. 5I gɛ̃nalɛ fãanɛ, á ãnabiↄ sↄ̃ aaì gɛ̃napi lɛ́ánↄ gwã́. A yã́i má á bui midɛ. 6Ma gbɛ̃́ↄ gↄ̃̀ kaalɛa dↄ̃a kɛ̃́sãma yã́i. Lá a gí dↄ̃ai, má gí àↄ dɛ ma gbàgbanaↄ ũɛ. Lá mapi á Lua ikoyã sã̀águ, màa á nɛ́ↄ yã́ a sãmagu sↄ̃. 7Lá sa'onapiↄ kↄ̃̀, màa an duunkɛamɛɛ kↄ̃̀, aa ma gawi lɛũkpakɛ̀ ń wíyão. 8Aaì sa pↄ́ ma gbɛ̃́ↄ ò ń duuna yã́i pↄ́ só. A yã́i an yãvãikɛa ì kɛnɛ́ na. 9Sa'onaↄ muaa ń gbɛ̃́piↄɛ. Má ń dàakɛaↄ wínɛ́ ń musuɛ, má fĩabonɛ́ ń yãkɛaↄwaɛ. 10Aa pↄble, kási aa kão, aa gbãsĩkɛ, kási aa kã́fĩo, asa aa pãkpàmazi, 11aa zɛ̀ ń gbãsĩkɛaoɛ. Vɛ̃ɛ zi ń a dafuo ń mi lìaa. 12Líↄ ↄ̃ aaì gɛ́ yãgbɛaimá, màsokɛna go ì yã'onɛ́. Gbãsĩkɛa mɛ́ ń sãsã, aaì gbãsĩkɛ aa ń Lua to weɛ. 13Aaì sa'o gbɛ̀sĩsĩↄ musu, aaì tulaletikatɛa sĩ̀sĩↄwa giali ń baalio ń gbɛ̃́nɛlio gbáu, asa a uena ì kɛnɛ́ naɛ. A yã́i tò á nɛnↄɛↄ ì dↄ́ɛ'ĩi kɛ, mɛ́ á nɛ́ naↄ ì gbãsĩkɛ. 14Tó á nɛnↄɛↄ dↄ́ɛ'ĩi kɛ̀, mɛ́ á nɛ́ naↄ gbãsĩkɛ̀, má ĩadamáo, asa á gↄ̃ɛↄ ì gɛ na nↄɛ dↄ́ɛ'ĩideↄwaɛ, aaì gɛ́ sa'oi ń tã́akpɛ káaluaↄɛ. Bui pↄ́ dↄ̃a vĩo ì kaalɛɛ. 15Isailiↄ, baa kɛ́ a gbãsĩkɛ̀, Yudaↄ su tàaekɛ màao. Ásu gɛ́ Giligalio, ásu Bɛtavɛ̃ sĩ̀sĩ kũo, ásu lɛgbɛ̃ we à mɛ ń Dii kuaoo. 16Isailiↄ swã́ gbãa lán zununuwaɛ, ↄ̃ mà gɛ́ńnↄ dã́dãkɛkĩi lán sãↄwaa? 17Ɛflaiũ buiↄ nà tã́aↄwa, wà ń tó we. 18Tó an í gbãa làa, aaì gbãsĩkɛɛ, an dↄaanaↄ ye wisaiyãi à kɛ̀ zài. 19Zàa a ń sɛ́lɛ táòɛ, an sa'okĩiↄ i widamá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\