Ozee 7

1Tó má ye mà su ń ma gbɛ̃́ↄ ń pá ziuɛ, tó má ye mà Isailiↄ gba aafiaɛ, Ɛflaiũ buipiↄ duuna ì bilɛ, Samalideↄ vãikɛaↄ ì bↄ gupuau. 2Aalɛ e ń yãkɛae dↄmaguo. An dàa kũ̀aamá, málɛ wɛsiɛ. 3An yãvãikɛaↄ ì ka kíagu, an mↄafili ì kɛ dↄaanaↄnɛ na. 4Gbãsĩkɛnaↄnɛ ḿpii, an mɛ ìↄ wãa lán pɛ̃ɛkpɛwa. Za pɛ̃ɛtotogↄↄ e a kã́kãgↄↄ pɛ̃ɛkɛna lí a tɛ́ kɛkɛ lↄo. 5Kía dikpɛgↄↄ vɛ̃ɛ ì tɛ́kpa kíaↄgu, kía i ↄda kↄ̃ ↄu ń gbɛ̃́laanikɛnaↄ. 6An mɛ wã̀ ń kↄ̃nio lán pɛ̃ɛkpɛwa, gwã́ an pↄ ì gi àↄ fɛ̃a e gu gɛ̀ dↄ̀o, ↄ̃ ì dɛdɛ kↄↄ lán tɛ́lɛpiↄwa. 7Ampii aa wãa lán pɛ̃ɛkpɛwa, aaì bùsu yãgↄ̃gↄ̃naↄ mↄ́mↄ. An kíaↄ ì kwɛ píi, an gbɛ̃e lí lɛzumazio. 8Ɛflaiũ buiↄ yãalɛa ń buipãleↄ, ↄ̃ aa gↄ̃̀ lán kàagbaala lilɛsaiwa. 9Buipãleↄ lɛ́ ń gbãable, aa dↄ̃o, an mikã lɛ́ dadau, aa a fãn vĩo. 10Isailiↄ wala ì ń dayãu, gia ń beeo aali tá Dii ń Luawao, aali aà kĩ́i wɛɛlɛo. 11Ɛflaiũ buiↄ dɛ lán felenawaɛ. Sↄũↄnɛ, aa mi vĩo, aaì lɛzu Egipiↄzi, ↄ̃ aaì ɛa gɛ́ Asiliↄwa. 12Tó aa dàzɛu, má táalu zuńlaɛ, mí ń kwɛ́ lán bãↄwa. Tó aa kã̀aa gudoũ, mí ń wɛtã ń vãikɛa yã́i. 13Waiyoo ampiↄ, asa aa kɛ̃̀aɛ. Kaalɛ mɛ́ gↄ̃̀nɛ́, asa aa bↄ̀ ma kpɛɛ. Má ye mà ń bo, ↄ̃ aaì ɛɛdↄa. 14Aali wiilɛa ń nↄ̀sɛmɛndooo, aaì wiipɛ ń lii musu. Aaì ńzĩa líli pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ea yã́i, aaì kɛ̃a. 15Ma ń toto, má tò an gã̀sa gbãakũ̀, ↄ̃ aaì làasoo vãi kɛ ma musu. 16Ma Musude, aali suao, aa dɛ lán sá gia baiwaɛ. Fɛ̃nda mɛ́ a ń kíaↄ kwɛ́ an lɛ́'ɛaa yã́i, Egipiↄ i ń yáalↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\