Isaia 1

1Yã́ pↄ́ Amↄzu nɛ́ Isaia è Yuda bùsu ń Yelusalɛũo musu Yuda kíaↄ Uzia ń Yotaũo ń Aazao ń Ezekiao gↄↄn kɛ: 2Musudeↄ, à yãma! Gbɛ̃́ pↄ́ kú zĩ́lɛↄ, à swã́kpa! Asa ma Dii ma mɛ̀, ma nɛ́ↄ sì ma ń gwá, ↄ̃ aa gìmazi. 3Zu a dii dↄ̃, zàa'ĩna a blɛkalɛkĩi dↄ̃, kási Isailiↄ ye yã́pi dↄ̃a yã́io, ma gbɛ̃́piↄ líↄ yã́ dↄ̃o. 4Waiyoo bui duunkɛna pi! Tàae kɛ̀ ń musu zↄ̃ↄ! Gbɛ̃nazĩn vãikɛnaↄ! Nɛ́ vlãaↄ! Aa pãkpà Diizi aa mikpɛlìɛ̀, aa sakà Isailiↄ Lua Kuaadoadegu. 5Á ye aà ɛa á gbɛ̃ yã̀? Bↄ́yãi a gi lɛ́ bↄ aà yã́ kpɛi? Mi gyã sɛ̀, sↄ̃ yɛ̃̀ɛɛ làa míↄ. 6Za á kɛ̀sɛwa e à gɛ̀ pɛ̀ á miwa, aafia ku gueio, sema bↄ ń flàala iaↄ ń bↄ̀ uusikɛaↄ. Wi ↄtↄ̃ a keewa à ibↄ̀o, wi nísimawà wà zwãa yèwào. 7Á bùsu gↄ̃̀ da giiɛ, á wɛ̃́lɛↄ tɛkũ̀. Bui zĩ̀loↄ á bua pↄ́ↄ sɛ̀lɛ á wáa, à gↄ̃̀ da gii kɛ́ aa zĩblèwà yã́i. 8Siↄna mɛ́ gↄ̃̀ ado lán vɛ̃ɛbu kolakpɛwa. À gↄ̃̀ lán pɛ̃n bua yãayãasuwa, lán wɛ̃́lɛ pↄ́ wà koezↄ̃̀iwa. 9Mɛ́ i kɛ Dii Zĩgↄ̃de wá kↄ̃naeↄ tòwɛ̃ɛo, dↄ̃ wa gↄ̃ lán Sↄdↄũwa, wí bↄ lán Gↄmↄↄwa. 10À Lua yãma, á kía pↄ́ á yã́ muaa ń Sↄdↄũdeↄ. À swãdↄ wá Lua ikoyãi, á Gↄmↄↄ dendaeↄ. 11Ma Dii ma mɛ̀: Sa dasi pↄ́ álɛ oa dɛmɛɛ pↄe ũe? Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oaa ń são ń pↄ mɛkpaa nísio ni bↄ̀mala. Gáae ń são ń bleo auli kámaguo. 12Kɛ́ a mↄ zɛ ma aɛ, dé mɛ́ bee gbɛ̀awái? Pↄ́ↄ kìlimpaa ma uapi. 13Ásu ɛa ma gba pↄpã lↄo, má ye á tulaleti gĩyãio. Dikpɛ pↄ́ i kɛ mↄbↄzĩ ń kã́mabogↄↄo, á kↄ̃kãaapiↄ vãiɛ, má fↄ̃́o. 14Má za á mↄbↄa dikpɛↄgu ń dikpɛ pↄ́ i kɛↄ píi, ì ma kũ gbãa lán asowaɛ, ma kpasa ń a sɛao. 15Tó a ↄsɛ̀ musu a wabikɛ̀a, má a wɛ́ ga zuɛ, baa tó a wabikɛ̀a kↄ̃sↄ̃kↄ̃sↄ̃, má swã́sɛio. Gbɛ̃dɛ'au gↄ̃́kpa á ↄwa. 16À zu'o, í gↄ̃ gbãsĩsai, à yãvãi tó, má ye mà á e ń vãikɛao lↄo. 17À fɛlɛ zɛ ń maakɛao, íↄ tɛ yã́zɛde kɛai. À gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ gbãamↄnɛ́ↄ dazɛwa, í yãnakpa tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄwa, í yã́gↄ̃gↄ̃ gyaa gbɛ̃andoↄnɛ. 18Ma Dii ma mɛ̀: À mↄ wà lɛdoũkɛ. Baa tó á duuna gↄ̃̀wá tɛ̃́ɛɛ lán wↄ̃ↄtɛ̃nawa, a gↄ̃wá púuu lán buawaɛ. Baa tó à gↄ̃̀wá tɛ̃́ɛɛ lán gàalulawa, a gↄ̃wá púuu lán sãkãwaɛ. 19Tó a wei mɛ́ a ma yãmà, áↄ á bùsuɛ bee blɛ maa bleɛ. 20Tó a gi sↄ̃ mɛ́ a swã́gbãakɛ̀, wa á dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ. Ma Dii ma lɛ́ mɛ́ ò. 21À gwa lá wɛ̃́lɛ pↄ́ náai vĩ yãa gↄ̃̀ káalua ũ sa. Maakɛa ń yã́zɛdeo di a guu yãaɛ, tiasa gbɛ̃dɛnaↄ mɛ́ kↄ̃̀ a guu. 22N ã́nusu tã́nkpa kɛ̀, n vɛ̃ɛ maa kɛ̀ íwa. 23N dↄaanaↄ swã́gbãakɛ̀, aa nà kpã́iↄwa. Ampii aa ye gbagusaɛi, aaìↄ kpálɛkɛ gbai. Aali yãnakpa tonɛↄwao, aali lɛda gyaaↄzio. 24A yã́i tò ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua Gbãade ma mɛ̀: Kai ma ibɛɛↄ! Má tↄsiwáɛ, ma pↄ i weewá. 25Má ↄdiɛwáɛ sa, mí á baasa lán mↄwa ń kasagbↄ̃o, mí á gbãsĩ wolowá píi. 26Má tó àↄ dↄaanaↄ vĩ lán yãawa, á lɛdamadeↄ i gↄ̃ ń kua ziwa. Bee gbɛa wi mɛ á wɛ̃́lɛɛ yã́zɛde wɛ̃́lɛ ge náai wɛ̃́lɛ. 27Má Siↄnadeↄ bↄ ĩadaama guu, an gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛlìlɛↄ bↄ yã́zɛde yã́i. 28Má tàaedeↄ ń duunkɛnaↄ wíwi píiɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa pãkpàmaziↄ midɛ. 29Wí a á kṹ gbɛ̃́nɛli pↄ́ kàágu a sa'òmáↄ yã́i. Á gɛɛ a gↄ̃ kpá á wɛ́iɛ swalu sa'oa pↄ́ a zɛòↄ yã́ musu. 30Á gↄ̃ lán gbɛ̃́nɛli pↄ́ a lá wòlowa, lán swalu pↄ́ a í làawa. 31Gↄ̃sa gbãa a gↄ̃ lán sɛ̃̀ giiwa, aà yãkɛa iↄ dɛ tɛkↄna ũ. A tɛ́kũ ń a yãkɛao sãnuɛ, gbɛ̃e aↄ ku we à tɛ́pi dɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\