Isaia 10

1Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ aaì yãfaasai ń gbɛ̃wɛtãao yãdilɛↄ. 2Aaì taasideↄ yã́ na símá, aaì ma gbɛ̃́ wɛ̃nadeↄ yã́ málɛnɛ́. Gyaa gbɛ̃andoↄ ì gↄ̃ ń pↄ́ mↄsↄaↄ ũ, aaì nɛtonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ waa. 3Gↄↄ pↄ́ Dii mↄ̀ ĩadaiwá, wà bↄ̀ za zã̀zã wà mↄ̀ á músikɛi, á kɛ kpelewa ni? Dé kĩ́i á bàalɛ gɛ́u aà á misii? Mákĩi á á àizɛɛↄ toui? 4A kee kpɛ́o, sema à vlãnau ń zĩ̀zↄↄ, ge àↄ ku gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛↄ guu. Ń beeo aà pↄkũma a kpálɛo, aà ↄ aↄ looańlaɛ. 5Waiyoo Asili pↄ́ aaì pↄkũmabↄbↄmámɛɛↄ! Ɔ̃mɛ ma pↄkpɛ̃nɛ go pↄ́ na ma ↄzĩ ũ. 6Málɛ ń kpakↄ̃a ń bui luayãdansaiↄ, málɛ ń zĩ gbɛ̃́ pↄ́ aa ma pↄ fɛ̃̀ↄwaɛ, kɛ́ aa ń pↄ́ↄ naaa, aa ń àizɛɛ sɛ́lɛ, aai ↄ̃zↄ̃má zɛ́kpaaↄu lán pɛ̀lɛawa. 7Ãma yã́ pↄ́ aalɛ yán weo, làasoo pↄ́ kúmán weo. Gbɛ̃́ↄ midɛa yã́ mɛ́ dↄ ń sↄ̃wa, kɛ́ aa e buiↄ míↄnzↄ̃ dasi. 8Asa aaì mɛ: Ma dↄaanaↄá kíaↄnɛ píio lò? 9Lá má kɛ̀ Kaakemiɛ, má kɛ̀ Kalenↄɛɛ. Lá má kɛ̀ Amataɛ, má kɛ̀ Aapadaɛɛ. Lá má kɛ̀ Damasiɛ, má kɛ̀ Samaliɛɛ. 10Ma ↄbↄ̀ ma tã́aↄ bùsuↄ sìmá, kási sↄ̃ an diipiↄ dasi dɛ Yelusalɛũ ń Samalio pↄ́ↄla. 11Lá má kɛ̀ Samaliɛ ń a tã́aↄ, má kɛ Yelusalɛũɛ ń a diiↄo lé? 12Tó Dii a yãkɛa Yelusalɛũ Siↄna gbɛ musu lɛzɛ̀, a Asiliↄ kía swã́gagaɛ̀ wala pↄ́ a vĩ ń aà wɛkũaamao yã́i. 13Asa à mɛ̀: Má kɛ̀ ń mazĩa gbãaoɛ ń ma ↄ̃nↄo, asa ma wɛ́ zɛ̃aɛ. Ma bùsu zↄ̃lɛↄ dɛ̀, ma ń àizɛɛↄ nàaa, ↄ̃ ma ń gↄ̃sa kpalablenaↄ pã̀lɛ. 14Lá wì ↄgɛ̃ bã sakpɛu, màa ma buiↄ àizɛɛↄ nàaa. Lá wì gbe pↄ́ bã gòa sɛ́lɛ, màa ma ń bùsuↄ sì píi. An kee i kúu'oao, an kee i lɛwɛ̃aaao. 15Tó wa mↄo kũao, a zĩkɛe? Tó wi sii sɛo, a zĩkɛa? Lípana a liaa ń a kũnaoe? Go a fɛlɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ pↄgbɛ̃òoe? 16A yã́i tò Dii Lua Zĩgↄ̃de a ibabagyã kpa Asili kíapi zĩgↄ̃ kãapiↄzi, i to tɛ́ aà gawi kↄ ɛ́. 17Isailiↄ Gupua a gↄ̃ tɛ́ ũ, an Lua Kuaadoade a gↄ̃ tɛ́vua ũ, i kũ Asili lɛaaↄ ń aà lɛsikaoↄwa gↄↄ do kóũ. 18A aà likpɛↄ ń aà swaluↄ gawi midɛ míↄ, aa láa lán gyãe ibabaawa. 19Lí pↄ́ a gↄ̃ aà likpɛu aↄ dasio, baa nɛ́fɛ̃nɛna a fↄ̃ a lɛ́ dↄ̃ɛ. 20Zĩbeezĩ sa Isaili kↄ̃naↄ na gbɛ̃́ pↄ́ lɛ̀lɛmápiↄ kpɛ lↄo. Yakↄbu bui pↄ́ bↄ̀piↄ, Dii an Lua Kuaadoade ↄ̃ aa nai ń sĩanao sa. 21Yakↄbu bui kↄ̃naↄ ɛa su, gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ ɛa zɛ ń Lua Gbãadeo. 22Isailiↄ, baa tó á gbɛ̃́ↄ dasi lán ísialɛ ũfãawa, an kↄ̃naↄ mɛ́ aa ɛa su. Pisaboa looaála kɛ́ yã́zɛde e kɛ zài yã́i. 23Asa Dii Lua Zĩgↄ̃de mɛ́ a mↄ́ ń kaalɛ pↄ́ a dìlɛo á bùsuu píi. 24A yã́i tò ma Dii Lua Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: Ma gbɛ̃́ pↄ́ kú Siↄnaↄ, Asiliↄ á gbɛ̃ ń flão, aa go ↄsɛázi lá Egipiↄ kɛ̀wa, ãma ásu vĩakɛnɛ́o. 25Asa à gↄ̃̀ yↄↄ kɛ́ ma pↄ weewá, mi gbasa pↄkũmabↄbↄmá mà ń dɛdɛ. 26Dii Zĩgↄ̃de a fɛlɛmá ń flàalao, lá à Madiãↄ gbɛ̃̀ Ɔlɛbu gbɛ saɛwa. A a go ↄ poo ísiaa, là a kɛ̀ Egipiↄnɛwa. 27Zĩbeezĩ a ń aso go á gã̀u, a ń zuu bↄɛ́ á nↄɛ à ɛ́'ɛ. 28Aa ku Ayata, aa bↄ̀lɛ ń Migↄ̃nↄo, aa ń asoↄ kàlɛ Mimasa. 29Aa bↄ̀lɛ ń gbɛbↄlɛo, aa bòokpà Gɛba, Lamadeↄ lɛ́ lualua, Gibɛa Saulu wɛ̃́lɛdeↄ lɛ́ bàalɛ. 30Galiũdeↄ, à búbuapɛ! Laisideↄ, à swã́kpa! Waiyoo Anatodeↄ! 31Mademɛnadeↄ lɛ́ tílɛ, Gebiũdeↄ lɛ́ ulɛkĩi wɛɛlɛ. 32Gↄↄ bee aa pila Nↄbu, aa ń gã gbãɛ Yelusalɛũdeↄnɛ Siↄna gbɛ̀sĩsĩ musu. 33Gwa! Dii Lua Zĩgↄ̃de ali lɛsĩpiↄ zↄ̃, ali zↄ̃ↄpiↄ nɛ́, an gↄ̃naↄ kwɛ wìliũ. 34A dào likpɛpi zↄ̃zↄ̃ ń mↄoo, likpɛpi i kwɛ Lua Gbãade aɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\